Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wprowadzenie zamawiającego w błąd

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Agnieszka Suchecka, Agata Nowaczewska
Tagi:    siwz

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp z postępowania wyklucza się wykonawców, którzy wprowadzają zamawiającego w błąd. Przywołane przepisy stają się coraz częstszym przedmiotem orzeczeń KIO, a w doktrynie budzą liczne kontrowersje.

 

Podstawową przesłanką zastosowania sankcji wykluczenia wykonawcy z postępowania określonej w pkt 16 oraz pkt 17 art. 24 ust. 1 pzp jest ustalenie, że wykonawca przedstawił informacje nieprawdziwe. Informacje takie powinny być rozumiane jako „rozbieżności pomiędzy treścią dokumentu złożonego przez wykonawcę a rzeczywistym stanem rzeczy” (wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z 5 grudnia 2014 r., XII Ga 659/14). Dla ustalenia powyższego konieczne staje się przeprowadzenie przez zamawiającego każdorazowo testu polegającego na zestawieniu okoliczności podanych przez wykonawcę ze stanem rzeczywistym (faktem). Wynik tego zestawienia danych da możliwość oceny, czy wykonawca przedstawił zamawiającemu informacje nieprawdziwe. Kluczowa jest przy tym treść informacji podanych przez wykonawcę po raz pierwszy (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z 9 lipca 2018 r., VIII Ga 329/18). Jest to o tyle istotne, że podanie informacji nieprawdziwych musi się odnosić do sfery faktów (elementu obiektywnego), nie zaś do sfery ocen (elementu subiektywnego). Nie będzie prawidłowe zastosowanie sankcji wykluczenia w sytuacji, w której wykonawca przedstawi informacje zgodne z rzeczywistością, lecz wykonawca i zamawiający rozbieżnie interpretują postanowienia siwz, co powoduje u zamawiającego przekonanie, że wykonawca wprowadził (bądź usiłował wprowadzić) go w błąd, podając informacje nie odpowiadające przyjętej przez zamawiającego interpretacji siwz.

Wyrok KIO z 14 sierpnia 2018 r. (KIO 1542/18)

„Złożenie przez wykonawcę informacji wprowadzających w błąd zamawiającego, które uzasadnia wykluczenie na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp, (…) musi dotyczyć faktów, tzn. informacje przedstawione przez wykonawcę powinny prezentować stan rzeczy niezgodny z rzeczywistością lub zmierzać do wywołania u zamawiającego przeświadczenia, że stan rzeczy jest inny niż w rzeczywistości. (…) Stwierdzenie nieprawdziwości informacji powinno nastąpić na podstawie jednoznacznych postanowień dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia, gdyż tylko w takim przypadku można mówić o wynikającym z lekkomyślności lub niedbalstwa wprowadzeniu w błąd zamawiającego. Możliwość rozbieżnej interpretacji wymagań zamawiającego powoduje, że przedstawienie określonych informacji przez wykonawcę nie zawsze może mieć na celu wywołanie błędnego przeświadczenia zamawiającego, istotnego dla decyzji podejmowanych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Może natomiast ad casum wynikać z odmiennego rozumienia określeń użytych przez zamawiającego. Podstawa wykluczenia wskazana w art. 24 ust. 1 pkt 17 Pzp powinna wynikać z faktów, a nie wyboru jednej z możliwych wykładni niejednoznacznych wymagań zamawiającego”.

Omawiane przepisy nie mogą stanowić podstawy do tego, by zamawiający zakładał z góry, że ewentualne wątpliwości, nieścisłości w złożonych przez wykonawcę oświadczeniach czy rozbieżności między treścią tych oświadczeń a tym, jak zamawiający rozumie siwz, należy interpretować na niekorzyść tego wykonawcy – jako wprowadzenie (bądź usiłowanie wprowadzenia) zamawiającego w błąd.

Zakres informacji nieprawdziwych

Przesłanki wykluczenia określone odpowiednio w art. 24 ust. 1 pkt 16 i w pkt 17 pzp różnią się między sobą zasadniczo, jeśli chodzi o to, jakie konkretnie informacje mogą być przedmiotem niezgodnego z rzeczywistością oświadczenia wykonawcy.

W przypadku przesłanki z art. 24 ust. 1 pkt 16 pzp chodzi bowiem o przedstawienie (bądź zatajenie) informacji dotyczących podlegania przez wykonawcę wykluczeniu z postępowania, spełniania warunków udziału lub kryteriów selekcji, a także o nieprzedstawienie przez wykonawcę dokumentów potwierdzających te okoliczności.
 

[...]

 

Agnieszka Suchecka
radca prawny; lider zespołu Budownictwo Infrastruktura Transport w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A.

Agata Nowaczewska
radca prawny w zespole Budownictwo Infrastruktura Transport w Kancelarii Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka S.K.A.

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne