Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ankieta dotycząca JEDZ

04 Wrzesień 2019 
Komisja Europejska prowadzi badanie dotyczące satysfakcji użytkowania elektronicznego...

Ogólnopolski Szczyt...

04 Wrzesień 2019 
Jako patron medialny wraz z organizatorem – Europejskim Centrum Biznesu zapraszamy do...

Wykonawcy z państw trzecich a...

04 Wrzesień 2019 
W dniu 24 lipca 2019 r. Komisja Europejska opublikowała wytyczne dotyczące udziału...

Zmiany w rozporządzeniach

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Magdalena Michałowska

W związku z wprowadzeniem w pełni elektronicznych procedur w zamówieniach publicznych zmianie uległa treść aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wskutek wdrożenia elektronizacji zamówień konieczne stało się dostosowanie obowiązujących rozporządzeń wykonawczych do najnowszych zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 20 lipca 2018 r.1, której celem było doprecyzowanie redakcji przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Zmiany dotyczą trzech rozporządzeń do ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.:


1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (DzU z 2017 r., poz. 1320; dalej: rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej), wydanego na podstawie art. 10g pzp;
2) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1092; dalej: rozporządzenie w sprawie odwołań), wydanego na podstawie art. 198 pkt 1 pzp;
3) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (DzU z 2016 r., poz. 1126; dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów), wydanego na podstawie art. 25 ust. 2 pzp.

Urządzenia służące do składania ofert

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej (DzU z 2018 r., poz. 1991) wprowadza zmiany w zakresie wymogów technicznych określonych w § 3 ust. 1 tego rozporządzenia, dookreślając, że przekazanie: ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków, o których mowa w art. 134c pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ustawy, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, oraz prac konkursowych – następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia spełnienie wymagań przewidzianych dla systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 1219 ze zm.), zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, odpowiadających minimalnym wymaganiom określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 570 ze zm.). W uzasadnieniu zmian czytamy, że „przy takiej konstrukcji zmienionego przepisu art. 10a ust. 5 ustawy Pzp podwyższony poziom bezpieczeństwa wymagany dla elektronicznych środków komunikacji, o którym mowa w § 3 ust. 1, nie będzie miał zastosowania do wszystkich innych oświadczeń składanych w postępowaniu, ale jedynie do oświadczenia z art. 25a ustawy Pzp”2.

Jednocześnie ustawodawca w § 2 rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków komunikacji elektronicznej wskazuje dodatkowe wymogi, jakim musi sprostać wykorzystywany system teleinformatyczny (przepisy te są odzwierciedleniem treści załącznika IV do dyrektywy 2014/24/UE oraz załącznika V do dyrektywy 2014/25/UE). I tak, wskutek wejścia tego przepisu w życie, § 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie środków komunikacji elektronicznej, otrzymał następujące brzmienie: „Przekazanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, wniosków, o których mowa w art. 134c ustawy, oraz prac konkursowych, następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej, których użycie zapewnia dodatkowo:


1) identyfikację podmiotów przekazujących, ustalenie dokładnego czasu i daty przekazania tych dokumentów, oraz rozliczalność innych działań podejmowanych przez podmioty przekazujące;
2) ochronę przed dostępem do treści tych dokumentów przed upływem wyznaczonych terminów ich otwarcia;
3) wyłącznie osobom uprawnionym możliwość ustalania oraz zmiany terminów składania i otwarcia tych dokumentów;

 

[...]

 

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne