Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

e-odwołania, e-oferta

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Magdalena Michałowska, Iwona Ziarniak
Tagi:    informacje niejawne

e-odwołania

 

e-ZAMAWIAJĄCY
Magdalena Michałowska


Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów pzp. Wskutek elektronizacji zamówień konieczne były jednak pewne zmiany w przepisach dotyczących procedur odwoławczych. Dokonano ich przez wprowadzenie rozporządzenia z dnia 17 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (DzU z 2018 r., poz. 1992).

Forma wniesienia odwołania

Forma, w jakiej wnoszone jest odwołanie oraz przystąpienie do postępowania odwoławczego, została uregulowana odpowiednio w art. 180 ust. 4 oraz w art. 185 ust. 2 zdanie drugie pzp. Co istotne, zgodnie z § 5 ust. 1 znowelizowanego rozporządzenia odwołanie wraz z załącznikami oraz zgłoszenie przystąpienia do postępowania odwoławczego przez wykonawcę, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci przekazuje się na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu, przy użyciu której obsługiwana jest korespondencja Izby. Konieczne jest dochowanie postaci elektronicznej wnoszonego dokumentu i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym – aspekty te determinują ważność czynności prawnej.

Problemy techniczne ePUAP

Izba podkreśla, że w pzp nie przewidziano wprost możliwości przywracania terminu w przypadku awarii platformy ePUAP, a odwołujący, jako profesjonalista, może przedsięwziąć określone działania i środki dla zabezpieczenia poprawności formalnoprawnej złożonego odwołania, w tym dla dotrzymania terminu na jego złożenie. Ponadto przerwy serwisowe w świadczeniu usług w ramach ePUAP przewidziano w obowiązujących przepisach, nie ma więc gwarancji nieograniczonej czasowo dostępności tej platformy (zob. wyroki KIO: z 4 lipca 2018 r., KIO 1222/18; z 13 czerwca 2012 r., KIO 1045/12; z 14 stycznia 2014 r., KIO 3039/13; z 7 czerwca 2011 r., KIO 1145/11).

Elektroniczna skrzynka podawcza

Prezes Izby udostępnia na stronie internetowej Urzędu odnośnik do usług elektronicznych pozwalających na wniesienie w postaci elektronicznej dokumentów (na stronach https://www.uzp.gov.pl/kontakt oraz https://www.uzp.gov.pl/kio znajdują się linki do elektronicznej skrzynki podawczej). Ponadto za pomocą platformy ePUAP możliwe jest przekazanie do KIO korespondencji dotyczącej spraw odwoławczych (innej niż odwołanie lub przystąpienie do postępowania odwoławczego).

Przekazanie e-dokumentacji

Jeśli w postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, Prezes Izby wzywa zamawiającego do złożenia dokumentacji postępowania w postaci elektronicznej (art. 10 ust. 1a znowelizowanego rozporządzenia w sprawie odwołań). Na stronach internetowych UZP zamieszczony został komunikat określający możliwe do wykorzystania rodzaje informatycznych nośników danych (https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze/informacja-o-rodzajach-informatycznych-nosnikow-danych). Składana przez zamawiającego na informatycznym nośniku danych dokumentacja powinna być uporządkowana zgodnie ze strukturą i metodyką nazewnictwa katalogów i dokumentów elektronicznych, umożliwiając identyfikację poszczególnych dokumentów postępowania oraz wyodrębnienie dokumentów zawierających informacje niejawne lub tajemnice prawnie chronione. Zamawiający zapewnia również, aby sposób ich zapisania gwarantował odczyt dokumentów elektronicznych i informacji.  


 

e-oferta


e-WYKONAWCA
Iwona Ziarniak


Rygor elektronicznej komunikacji dotyczy wszelkiej dokumentacji związanej ze składaniem ofert.


Wykonawca, aby skutecznie złożyć ofertę z wykorzystaniem miniPortalu UZP, musi być odpowiednio przygotowany technicznie i organizacyjnie oraz podjąć szereg kroków. Ponieważ podczas składania oferty wykonawca korzysta także z portalu ePUAP, musi mieć na nim założone konto.

 

[...]

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne