Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Dokumenty przedmiotowe

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    siwz   roboty budowlane

Jeżeli zamawiający uzna, że oprócz oświadczenia wykonawcy o akceptacji wymogów opisu przedmiotu zamówienia konieczne będzie zweryfikowanie oferowanego świadczenia za pomocą dodatkowych dowodów, może sięgnąć do tzw. dokumentów przedmiotowych.

 

W opisie przedmiotu zamówienia zamawiający precyzuje swoje potrzeby dotyczące realizacji przyszłej umowy z wykonawcą. W większości przypadków opis ten wskazuje minimalne lub maksymalne wymagania w zakresie przyszłego świadczenia wykonawcy. Wykonawca składający ofertę przez sam fakt jej złożenia potwierdza, że przyjmuje do realizacji przedmiot zgodny z opisem przedmiotu zamówienia. W praktyce nie musi on potwierdzać odrębnym oświadczeniem zawartym w formularzu oferty, że wykona umowę zgodnie z siwz. Jeżeli zamawiający uzna, że oprócz potwierdzenia wykonawcy o akceptacji wymogów opisu przedmiotu zamówienia konieczne będzie zweryfikowanie oferowanego świadczenia za pomocą dodatkowych dowodów, może sięgnąć do tzw. dokumentów przedmiotowych.

Cel żądania

Jak do wszystkich dokumentów, tak również do dokumentów przedmiotowych ma zastosowanie art. 25 ust. 1 zd. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Ta ogólna regulacja dotycząca wszystkich rodzajów dokumentów przesądza o tym, że zamawiający, żądając dokumentu od wykonawcy (w tym dokumentu przedmiotowego), powinien wiedzieć, dlaczego tego dokumentu wymaga i czemu dokument taki ma służyć. Najczęściej zamawiający powiąże żądany dokument z wymogami opisu przedmiotu zamówienia tak, by było jasne, że z treści załączonego dokumentu ma wynikać np. konkretny parametr jakościowy opisany w siwz. Jeśli zamawiający nie wskaże, jakie informacje ma zawierać wymagany dokument, może zostać on uznany za zbędny do przeprowadzenia postępowania, czyli naruszający art. 25 ust. 1 zd. 1 pzp.

Cel dokumentów przedmiotowych został określony w zdaniu drugim art. 25 ust. 1 pzp. Zamawiający żąda dokumentów przedmiotowych, by dzięki nim wykonawca potwierdził spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Co ważne, decyzja co do zastosowania dokumentów przedmiotowych musi być podjęta na etapie wszczynanego  postępowania, gdyż zamawiający jest zobowiązany do tego, by wskazać, których z dokumentów żąda, już w ogłoszeniu o zamówieniu, w siwz lub w zaproszeniu do składania ofert.

Katalog otwarty

W pzp nie określono, jakich dokumentów przedmiotowych może wymagać zamawiający. Wymieniono je natomiast w treści rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentów), gdzie w § 13 podano: „W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: (…)”. Jest to zatem katalog otwarty, co oznacza, że zamawiający może też przewidzieć inne dokumenty niż określone w cytowanym przepisie, o ile będą one miały na celu potwierdzenie, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom zamawiającego.

W pierwszej kolejności wspomniany przepis wskazuje na dokumenty takie jak: próbki, opisy, fotografie, plany, projekty, rysunki, modele, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego. Dokumenty tego typu są bardzo osadzone w przedmiocie zamówienia i co do zasady potwierdzają parametry techniczne, funkcjonale czy jakościowe zamawianego przedmiotu.

Jednym z najczęściej żądanych elementów spośród wyżej wymienionych są próbki. O próbce można mówić w bardzo szerokim znaczeniu:

Wyrok KIO z 25 marca 2015 r. (KIO 506/15)

„Należy przyjąć, że próbka stanowi pewną materializację przedmiotu oferty, która ma służyć namacalnemu, empirycznemu zbadaniu cech i właściwości przedmiotu oferty lub nawet jego działania w formule opisanego w SIWZ eksperymentu (jako tzw. prezentacja próbki, demonstracja jej działania, testowanie czy nawet zbadanie umiejętności osób). Prezentacja próbki może więc przybrać postać oględzin oferowanego przedmiotu, zbadania jego właściwości, sprawdzenia walorów użytkowych, działania mechanizmów, testowania sprzętu komputerowego, zbadania działania systemu informatycznego oraz przewidzianych w jego ramach wymaganych lub deklarowanych przez wykonawcę funkcjonalności czy nawet zbadania umiejętności osób, które mają osobiście świadczyć usługę stanowiącą przedmiot zamówienia”. 
 

[...]

 

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne