Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Upływ terminu związania ofertą

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Magdalena Kulińska, Jerzy Pieróg
Tagi:    wadium   oświadczenie   siwz

Analizujemy skutki upływu terminu związania ofertą w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy o udzielenie zamówienia – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki oraz wykładni UZP.

 

Brak jednoznacznego określenia przez ustawodawcę charakteru prawnego terminu związania ofertą, a w konsekwencji skutków jego upływu, od lat powoduje na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (a także na etapie postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi) wątpliwości zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców.

Zasygnalizowany problem posiada wymiar ważkiego zagadnienia praktycznego, które od lat nastręcza trudności stronom postępowania. Niejednolita linia orzecznicza, prezentująca dwa całkowicie przeciwstawne poglądy, sprawia, że zamawiający nierzadko stają przed wyborem, co zrobić z ofertą, gdy termin związania nią już upłynął.

Czym jest związanie ofertą?

Związanie ofertą jest pojęciem cywilnoprawnym. Oznacza ono, że wykonawca, który złożył jednostronne oświadczenie woli w postaci oferty, w przypadku uznania tej oferty za najkorzystniejszą, jest w okresie związania zobowiązany do zawarcia umowy na warunkach w niej określonych. Co ważne, podmiot, który złożył ofertę, nie ma możliwości jej wycofania lub zmiany pierwotnej treści swojego oświadczenia.

Zamawiający każdorazowo zobowiązany jest na podstawie art. 36 ust. 1 pzp do określenia w siwz terminu związania ofertą. Wykonawcy, składając ofertę, powinni mieć bowiem orientację co do okresu, w którym zamawiający dokona wyboru jednej z nich. W celu uniemożliwienia zamawiającym nadmiernego wydłużania okresu związania ofertą, ustawodawca w art. 85 ust. 1 pzp wskazał maksymalne terminy – okres ten, w zależności od wartości zamówienia, może trwać od 30 do 90 dni. Zamawiający mają oczywiście możliwość wyznaczenia krótszego terminu niż maksymalny. Niewystarczające jest jednak samo powołanie przez zamawiającego w dokumentacji postępowania przepisu art. 85 ust. 1 pzp. Konieczne jest wskazanie konkretnego terminu, w jakim wykonawca będzie związany swoją ofertą.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Przepisy pzp dopuszczają możliwość wydłużenia terminu związania ofertą w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odbyć się to może zarówno z własnej inicjatywy wykonawcy, jak i na wniosek zamawiającego. Warto odnotować, że zamawiający nie może samodzielnie przedłużyć związania ofertą – po upływie określonego pierwotnie terminu leży to wyłącznie w gestii wykonawcy. Zamawiający może jednak zwrócić się z wnioskiem o jego przedłużenie o nie więcej niż 60 dni, przy czym  wniosek ten powinien zostać skierowany do wykonawcy nie później niż 3 dni przed upływem terminu związania ofertą. W odpowiedzi wykonawca może wyrazić zgodę lub jej odmówić, bez podawania przyczyn swojej decyzji, co nie powoduje utraty przez niego wadium. Brak złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody traktowany jest jako odmowa jej wyrażenia. Konsekwencją odmowy jest natomiast odrzucenie jego oferty zgodnie z dyspozycją art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp. Warto w tym miejscu przytoczyć wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 16 lipca 2014 r. (XXIII Ga 924/14), gdzie wskazano, że podstawową funkcją związania ofertą jest ochrona interesu organizatora postępowania, dzięki czemu ma on pewność co do stałości treści złożonej oferty pomimo upływu czasu. Niewątpliwie zatem jego przedłużenie w głównej mierze leży w interesie zamawiającego.

Niezależnie od zaistniałych okoliczności zamawiający nie może wnioskować o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą przez wykonawcę po raz drugi. Wykonawca, chcąc podtrzymać wolę uzyskania zamówienia, może wydłużyć ten termin z własnej inicjatywy, na podstawie art. 85 ust. 2 pzp. Wymogiem jest jednak, aby oświadczenie to zostało złożone w terminie związania ofertą, tak by zachowana była ciągłość związania ofertą (zob. m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 21 września 2012 r., XIII Ga 379/12). Należy podkreślić, że wykonawca nie jest w żaden sposób ograniczany przez przepisy prawa co do liczby przedłużeń terminu związania ofertą ani okresu, na jaki można ten termin przedłużyć.   

[...]

Magdalena Kulińska
aplikant adwokacki w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy

Jerzy Pieróg
adwokat w Kancelarii PIERÓG & Partnerzy

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne