Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Rozwiązania równoważne

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Ewa Wiktorowska
Tagi:    siwz   roboty budowlane

W jaki sposób formułować zapisy siwz, aby pozostawały one w zgodzie z zasadą uczciwej konkurencji, w tym z regulacjami wynikającymi z art. 29 ust. 3 pzp?

 

W Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych1 przewidziano utrzymanie w nowej ustawie przepisów stanowiących, że przedmiot zamówienia nie może być opisany przez wskazanie odpowiedniego patentu, znaku towarowego, źródła pochodzenia lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi należące do konkretnego wykonawcy. Planuje się jednak wprowadzenie trzech przesłanek, których łączne spełnienie skutkować będzie możliwością wskazywania wymienionych elementów w opisie przedmiotu zamówienia. Przesłanki te są następujące:

 

  • zastosowanie takiego opisu jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia;
  • zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń;
  • w opisie zamawiający skorzysta ze sformułowania „lub równoważne”, wskazując (w sposób możliwy do zweryfikowania), czym takie rozwiązanie równoważne jest.


Z tego względu proponuje się dodanie w nowej ustawie zapisu zobowiązującego zamawiającego do zawarcia w siwz określenia, co zamawiający uznaje za rozwiązanie równoważne.

Wskazówki Komisji Europejskiej

W 2017 r. został wydany dokument Porady dla osób odpowiedzialnych za udzielanie zamówień publicznych dotyczące unikania najczęstszych błędów popełnianych w zamówieniach publicznych realizowanych w ramach projektów finansowanych z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych2, w którym Komisja Europejska podkreśliła istotną rolę opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych, nazywając specyfikację techniczną najważniejszym dokumentem w procedurze przetargowej. Wskazała, że należy w niej określić usługę, dostawę lub roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia, poziomy, normy i wkład, a także wymagane produkty lub wyniki. Sporządzając specyfikację, nie można też zapominać, że ma ona bezpośredni wpływ na koszty, które poniesie wykonawca na wykonanie zamówienia. We wspomnianym dokumencie KE wskazała: „Odpowiednio przygotowana specyfikacja powinna: zawierać precyzyjnie określone wymogi; być łatwa do zrozumienia dla oferentów i dla zainteresowanych stron; zawierać jasno określone, osiągalne i mierzalne wkłady, produkty i wyniki; nie wskazywać nazw marek lub wymogów ograniczających konkurencję (lub, jeżeli wspomniane są marki, powinna zawierać sformułowanie «lub równoważny/a/e»); dostarczać wystarczająco szczegółowych informacji, które pozwolą oferentom na złożenie realistycznych ofert; zawierać dodatkowe lub zaostrzone wymogi określone osobno, lecz obliczone jako całość; uwzględniać (w miarę możliwości) poglądy instytucji zamawiającej, klientów/użytkowników, innych zainteresowanych stron oraz koncepcje/ wkład rynku; być sporządzona przez osoby posiadające wystarczającą wiedzę fachową zaczerpniętą z instytucji zamawiającej lub pochodzącą od zewnętrznego eksperta; być sporządzona w taki sposób, aby uwzględniać kryteria dostępności dla osób niepełnosprawnych lub potrzeby wszystkich użytkowników, w przypadku gdy zamówienie przeznaczone jest do użytku osób fizycznych, zarówno ogółu społeczeństwa, jak i personelu instytucji zamawiającej; być zatwierdzona przez komisję oceniającą lub wyższy szczebel kierowniczy instytucji zamawiającej, w zależności od stosownych przepisów wewnętrznych; obejmować (w odniesieniu do specyfikacji robót budowlanych) co najmniej: opis prac technicznych, sprawozdanie techniczne, pakiet projektowy (rysunki, obliczenia, rysunki szczegółowe), założenia, regulacje, przedmiar robót (w stosownych przypadkach), cennik robót i harmonogram prac”.

Wskazówki Komisji Europejskiej mają swoje umocowanie w art. 42 ust. 4 dyrektywy 2014/24/UE, zgodnie z którym, jeżeli nie uzasadnia tego przedmiot zamówienia, specyfikacje techniczne nie mogą zawierać odniesienia do konkretnej marki lub źródła ani do szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ani do znaku handlowego, patentu, typu bądź konkretnego pochodzenia lub produkcji. Dotyczy to sytuacji, gdy takie odniesienie mogłoby prowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania pewnych przedsiębiorstw lub produktów.    

 

[...]

 

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa; prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, członek Rady Programowej miesięcznika „Przetargi Publiczne”, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne