Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zakres obowiązywania rodo w zamówieniach

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    dane osobowe   siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy zamawiający, pozyskując dane osobowe, przetwarza je w imieniu administratora?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 lipca 2018 r. (KIO 1380/18, KIO 1384/18) podkreśla, że pozyskanie danych osobowych nie stanowi powierzenia danych osobowych w celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 rodo. Choć bowiem zamawiający pozyskuje dane osobowe osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, nie przetwarza ich jednak w imieniu administratora, ale w imieniu własnym. W takim przypadku ciąży na nim jedynie obowiązek informacyjny wskazany w art. 14 rodo. W sprawie rozstrzyganej we wspomnianym wyroku Izba uznała, że realizując ten obowiązek informacyjny, zamawiający zobowiązał wykonawcę na podstawie § 3 ust. 28 projektów umowy do przedłożenia osobom, których dane zostaną przekazane zamawiającemu w celu realizacji przedmiotu zamówienia, informacji, której wzór stanowił załącznik nr 2 do projektów umów. Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do danych osobowych osób wskazanych przez zamawiającego do kontaktu w związku z realizacją zamówienia – nie mamy w takim przypadku do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych przez wykonawcę w imieniu zamawiającego. Wykonawca pozyskuje ww. dane w związku z realizacją zamówienia i zamawiający nie określa celów przetwarzania, czyli nie jest to powierzenie w celu przetwarzania danych w imieniu zamawiającego. W takim przypadku na wykonawcy, podobnie jak na zamawiającym, ciąży obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 rodo.


Czy nakładając na wykonawcę obowiązek informacyjny z art. 14 rodo, zamawiający dokonuje jednocześnie wyboru podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych, w rozumieniu art. 28 rodo?

Zobowiązanie wykonawcy do wykonania w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego w świetle art. 14 rodo wobec osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia nie utrudnia uczciwej konkurencji. Zauważenia wymaga, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale jednak pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie z realizacją zamówienia. Do takich zagadnień należy zaliczyć także obowiązki wynikające z rodo. Warto przytoczyć fragment wyroku KIO z 26 lipca 2018 r. (KIO 1374/18), gdzie wskazano: „Jak wynika z treści odwołania, Odwołujący naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wiąże z naruszeniem zasady proporcjonalności, z uwagi na to, iż kwestionowane przez niego zapisy IDW i Umowy nie korespondują z celem umowy, jakim jest wybór wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska niezbędne decyzje administracyjne i wykona roboty budowlane w zakresie wybudowania fragmentu linii kolejowej. Przedmiotem zamówienia, a w konsekwencji jego celem, nie jest natomiast wybór podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych, w rozumieniu art. 28 rodo. Tym samym, w ocenie Odwołującego, przedmiotowe zapisy SIWZ stanowią wymóg nieadekwatny do celu postępowania. Izba zwróciła uwagę, iż przepis art. 28 rodo dotyczy podmiotu przetwarzającego dane osobowe i wskazuje m.in., że w sytuacji, gdy przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Natomiast zakwestionowane postanowienia SIWZ, dotyczą obowiązków informacyjnych, o których mowa w ww. art. 14 rodo. Ponadto w ocenie Izby zobowiązanie do przekazania przez wykonawcę zatrudnianym osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 rodo, nie uniemożliwia prawidłowego przygotowania oferty, w tym prawidłowego oszacowania ryzyk czy ustalenia zakresu i kosztów związanych z zamówieniem, jak również nie skutkuje nieporównywalnością ofert”.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne