Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zakres obowiązywania rodo w zamówieniach

Data publikacji: 23-11-2018 Autor: Magdalena Michałowska
Tagi:    dane osobowe   siwz   roboty budowlane

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy zamawiający, pozyskując dane osobowe, przetwarza je w imieniu administratora?

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z 30 lipca 2018 r. (KIO 1380/18, KIO 1384/18) podkreśla, że pozyskanie danych osobowych nie stanowi powierzenia danych osobowych w celu ich przetwarzania w rozumieniu art. 28 ust. 3 rodo. Choć bowiem zamawiający pozyskuje dane osobowe osób wskazanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, nie przetwarza ich jednak w imieniu administratora, ale w imieniu własnym. W takim przypadku ciąży na nim jedynie obowiązek informacyjny wskazany w art. 14 rodo. W sprawie rozstrzyganej we wspomnianym wyroku Izba uznała, że realizując ten obowiązek informacyjny, zamawiający zobowiązał wykonawcę na podstawie § 3 ust. 28 projektów umowy do przedłożenia osobom, których dane zostaną przekazane zamawiającemu w celu realizacji przedmiotu zamówienia, informacji, której wzór stanowił załącznik nr 2 do projektów umów. Podobnie sprawa przedstawia się w odniesieniu do danych osobowych osób wskazanych przez zamawiającego do kontaktu w związku z realizacją zamówienia – nie mamy w takim przypadku do czynienia z powierzeniem przetwarzania danych osobowych przez wykonawcę w imieniu zamawiającego. Wykonawca pozyskuje ww. dane w związku z realizacją zamówienia i zamawiający nie określa celów przetwarzania, czyli nie jest to powierzenie w celu przetwarzania danych w imieniu zamawiającego. W takim przypadku na wykonawcy, podobnie jak na zamawiającym, ciąży obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 14 rodo.


Czy nakładając na wykonawcę obowiązek informacyjny z art. 14 rodo, zamawiający dokonuje jednocześnie wyboru podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych, w rozumieniu art. 28 rodo?

Zobowiązanie wykonawcy do wykonania w imieniu zamawiającego obowiązku informacyjnego w świetle art. 14 rodo wobec osób kierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia nie utrudnia uczciwej konkurencji. Zauważenia wymaga, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia występuje wiele czynności, które wprost nie stanowią przedmiotu zamówienia, ale jednak pozostają w ścisłym związku z czynnością złożenia ofert, a następnie z realizacją zamówienia. Do takich zagadnień należy zaliczyć także obowiązki wynikające z rodo. Warto przytoczyć fragment wyroku KIO z 26 lipca 2018 r. (KIO 1374/18), gdzie wskazano: „Jak wynika z treści odwołania, Odwołujący naruszenie art. 7 ust. 1 ustawy Pzp wiąże z naruszeniem zasady proporcjonalności, z uwagi na to, iż kwestionowane przez niego zapisy IDW i Umowy nie korespondują z celem umowy, jakim jest wybór wykonawcy, który zaprojektuje, uzyska niezbędne decyzje administracyjne i wykona roboty budowlane w zakresie wybudowania fragmentu linii kolejowej. Przedmiotem zamówienia, a w konsekwencji jego celem, nie jest natomiast wybór podmiotu, który ma świadczyć dla zamawiającego usługi przetwarzania danych, w rozumieniu art. 28 rodo. Tym samym, w ocenie Odwołującego, przedmiotowe zapisy SIWZ stanowią wymóg nieadekwatny do celu postępowania. Izba zwróciła uwagę, iż przepis art. 28 rodo dotyczy podmiotu przetwarzającego dane osobowe i wskazuje m.in., że w sytuacji, gdy przetwarzanie ma być dokonywane w imieniu administratora, korzysta on wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi niniejszego rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Natomiast zakwestionowane postanowienia SIWZ, dotyczą obowiązków informacyjnych, o których mowa w ww. art. 14 rodo. Ponadto w ocenie Izby zobowiązanie do przekazania przez wykonawcę zatrudnianym osobom fizycznym, w imieniu zamawiającego, informacji, o których mowa w art. 14 rodo, nie uniemożliwia prawidłowego przygotowania oferty, w tym prawidłowego oszacowania ryzyk czy ustalenia zakresu i kosztów związanych z zamówieniem, jak również nie skutkuje nieporównywalnością ofert”.

[...]

Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, autorka licznych artykułów i wykładowca z zakresu zamówień publicznych

Aktualizacja: 23-11-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne