Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Zasada jawności a przepisy rodo

Data publikacji: 20-12-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

Czy przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rodo) ograniczy jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego?


Na mocy art. 99 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych. W art. 5 rodo określono zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, które bez wątpienia znajdują także zastosowanie w zamówieniach publicznych. Prowadząc postępowanie, zamawiający mają do czynienia z kwestiami związanymi z przetwarzaniem danych osobowych co do zasady w oświadczeniach lub dokumentach składanych przez wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. Zamawiający przetwarza głównie dane zwykłe (imię i nazwisko osoby do kontaktu, dane dotyczące uprawnień, kwalifikacji, doświadczenia i wykształcenia), lecz może się zetknąć również z danymi wrażliwymi, w szczególności dotyczącymi zdrowia (w sytuacji stosowania klauzul społecznych) lub skazań. Dane w zakresie wyroków skazujących mogą być przekazywane w trakcie postępowania w JEDZ (w ramach instytucji samooczyszczenia), w postaci informacji z KRK oraz w uzasadnieniu wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu. W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, zgodnie z art. 8 i art. 96 ust. 3 pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia i protokół są jawne, a zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko w przypadkach określonych w pzp. Ograniczenie jawności ustanowiono w art. 8 ust. 3 i 4 pzp (w ust. 4 pkt 1 dopuszczono nieujawnianie danych osobowych w przypadku zamówienia udzielonego na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b pzp). Projekt ustawy wdrażającej rodo sugeruje dodatkowo wprowadzenie art. 8 ust. 5 pzp, zgodnie z którym prawo do udostępniania danych osobowych dotyczących skazań będzie możliwe wyłącznie w sytuacji, w której będzie to konieczne w celu umożliwienia skorzystania ze środków ochrony prawnej, oraz do upływu terminu na ich wniesienie.


Agnieszka Szulakowska
prawnik, kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk

 

Aktualizacja: 28-11-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne