Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Faktyczne dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego

Data publikacji: 05-11-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    podmiot trzeci
Autor: Rys. B. Brosz

Wykonawcy, którzy sami nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, mogą posłużyć się zdolnościami innych podmiotów albo ich sytuacją ekonomiczną i finansową, aby spełnić warunki określone przez zamawiającego.

 

Używanie zasobów innych podmiotów musi odbywać się za zgodą tych podmiotów. Na etapie składania oferty wykonawca, który będzie polegał na zasobach podmiotów trzecich, musi udowodnić zamawiającemu fakt dysponowania niezbędnymi zasobami, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wskazuje na to wprost treść przepisu art. 22a ust. 2 pzp. Ze zobowiązania podmiotu trzeciego powinien wynikać przede wszystkim zakres udostępnianych zasobów oraz sposób i termin ich udostępnienia. Nie bez znaczenia będzie również wskazanie charakteru stosunku łączącego podmiot trzeci z wykonawcą.

O istotności weryfikacji przez zamawiającego treści zobowiązania podmiotu trzeciego przypominała Krajowa Izba Odwoławcza oraz Prezes UZP w następujących rozstrzygnięciach:

Wyrok KIO z 16 stycznia 2018 r. (KIO 29/18)

„Na zamawiającym ciąży zatem obowiązek sprawdzenia czy przedstawione przez wykonawcę zasoby podmiotu trzeciego (lub kilku z tych podmiotów) łącznie z zasobami własnymi są wystarczające do spełnienia postawionych warunków udziału w postępowaniu. Jeżeli wynik oceny jest negatywny, na zamawiającym ciąży obowiązek wezwania wykonawcy do usunięcia takiego stanu”.

Wyrok KIO z 25 lipca 2017 r. (KIO 1421/17)

„Oświadczenie własne wykonawcy nie jest wystarczające, w świetle art. 22a ust. 2 pzp do udowodnienia Zamawiającemu, że wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami na potrzeby realizacji zamówienia (…) dysponowanie zasobami musi być jednoznaczne, niebudzące wątpliwości i realne, gwarantujące należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca powołujący się na potencjał innych podmiotów powinien przedstawić zamawiającemu dowód, z którego w sposób jednoznaczny będzie wynikać, że dysponowanie zasobami tego podmiotu ma charakter realny. Treść zobowiązania powinna zatem bezspornie i jednoznacznie wskazywać zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, określać czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne