Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Zabezpieczenie postępowania skargowego

Data publikacji: 05-11-2018 Autor: Kamila Mizeracka

Czy wniosek o zabezpieczenie w postaci zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne może stanowić realne wsparcie dla wykonawcy w toku postępowania skargowego?

 

Wydanie wyroku przez Krajową Izbę Odwoławczą nie oznacza wyczerpania wszystkich przysługujących wykonawcy środków ochrony prawnej przewidzianych przez przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. Wyroki te, tak jak postanowienia kończące postępowania odwoławcze, można bowiem zaskarżyć. Do skorzystania z instytucji skargi do sądu okręgowego uprawnione są strony oraz uczestnicy postępowania odwoławczego. Uprawnienie wynikające z treści art. 183 ust. 1 pzp daje skarżącemu szansę na ostateczne rozstrzygnięcie sprawy przez niezawisły i zawodowy sąd. W przepisie tym nie określono jednak zakazu zawarcia umowy o zamówienie publiczne z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Skarżący ma więc nadal szansę na uzyskanie korzystnego wyroku w swojej sprawie, ale jeśli w tym czasie zostanie zawarta umowa, wykonawcę czeka kolejna przeprawa sądowa, w której dochodzić może roszczenia odszkodowawczego.

Instytucją, która może przyjść wykonawcom z pomocą, jest wniosek o zabezpieczenie postępowania skargowego. Podstawę jego wniesienia stanowi art. 730 ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc). Wniosek taki można skierować do sądu właściwego dla skargi zarówno przed wszczęciem postępowania, jak i w samej skardze lub już w toku postępowania przed sądem. Instytucja wniosku stanowi jednak dla wnioskujących nie lada wyzwanie, trudno bowiem w rzeczywistości takowe zabezpieczenie uzyskać.

Uprawdopodobnienie istnienia roszczenia

Z uwagi na wyjątkowy charakter omawianego wniosku nie może on posiadać cech pozorności. Wnioskujący jest zobowiązany do uargumentowania wniosku oraz uprawdopodobnienia negatywnych konsekwencji wynikających dla jego interesu w przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne przed wydaniem orzeczenia sądu okręgowego w postępowaniu skargowym. Okoliczności, na które będzie wskazywał skarżący, muszą być niejako wyjątkowe. Taka konstrukcja instytucji wniosku ma za zadanie wstrzymywanie zawierania kontraktów o zamówienie publiczne jedynie w okolicznościach realnie uzasadniających roszczenie wykonawcy. Powodzenie wniosku o zabezpieczenie w omawianej sytuacji zależy więc od uprawdopodobnienia istnienia roszczenia. Wykonawca powinien dowieść, że istnieje szansa na zmianę orzeczenia KIO, o czym przekonać mogą jedynie okoliczności faktyczne, na których oparte jest roszczenie, oraz dowody, które są w stanie uwiarygodnić te okoliczności.

Opłaty i terminy

Stronami postępowania zabezpieczającego są uprawniony oraz obowiązany. Uprawnionym jest wykonawca kierujący do sądu wniosek o zabezpieczenie, z uwagi na fakt, że to właśnie jemu sąd udziela ochrony. Obowiązany to strona postępowania, na której będzie spoczywał obowiązek zachowania się stosownie do treści postanowienia o zabezpieczeniu, wydanego przez sąd odwoławczy.

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia podlega opłacie sądowej. W przypadku wniesienia go przed lub po złożeniu skargi opłata ta ma charakter stały i wynosi 100 zł. Z kolei jeśli skarżący zawrze wniosek o udzielenie zabezpieczenia w samej skardze, to czynność ta nie będzie się wiązała z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Należy pamiętać, że w pzp przewidziano siedmiodniowy termin na wniesienie skargi na wyrok KIO i to ten termin będzie stanowił granicę czasową dla wniesienia pisma wszczynającego postępowanie, do którego to wniesienia sąd wyznacza termin, udzielając zabezpieczenia pod rygorem upadku tegoż zabezpieczenia, choć co do zasady w postępowaniu cywilnym nie może on przekraczać dwóch tygodni. Termin wniesienia skargi na orzeczenie KIO został wprost wskazany w pzp i nie może przekroczyć siedmiu dni.

Treść wniosku

Wykonawca nie jest ograniczony możliwością żądania we wniosku o zabezpieczenie jedynie zakazu zawarcia umowy o zamówienie. Może on bowiem żądać takiego ukształtowania przez sąd obowiązków stron lub uczestników postępowania, aby w przypadku wydania orzeczenia korzystnego dla skarżącego jego realizacja była możliwa. Żądanie takie może więc zawierać np. nakazanie zamawiającemu powstrzymania się z wykonaniem wskazanych zobowiązań wynikających z umowy o realizację zamówienia publicznego.

Sąd, rozpatrując wniosek o zabezpieczenie, zobowiązany jest uczynić to bezzwłocznie, uwzględniając interesy stron i uczestników postępowania w takim stopniu, aby zapewnić odpowiednią ochronę prawną wnioskodawcy. Decyzja sądu nie może także ponad miarę obciążać obowiązanego.

[...]

Kamila Mizeracka
prawnik, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych, wykładowca i szkoleniowiec; właścicielka Kancelarii Doradztwa Prawnego IUS SIMPLEX 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne