Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Odpowiedź na wezwanie

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Kinga Gawron
Tagi:    oświadczenie   siwz
Autor: fot. Ingram Publishing

Aby skutecznie przystąpić do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, należy przede wszystkim wykazać w tym interes prawny, przestrzegać terminów oraz przekazać kopię dokumentu wykonawcy, który złożył protest.

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp) w pierwotnym brzmieniu zawierała przepisy regulujące kwestię przystąpienia do protestu, a nie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Art. 181 ust. 3 Pzp nakładał na zamawiającego obowiązek niezwłocznego zawiadomienia wykonawców uczestniczących w postępowaniu o wniesieniu protestu oraz jego treści i zarzutach. Wykonawcy natomiast mogli w ciągu 2 dni od dnia otrzymania owego zawiadomienia przystąpić do protestu, w wyniku czego stawali się uczestnikami postępowania protestacyjnego. Unormowanie to pozwalało jedynie na przystąpienie do protestu, polegające na popieraniu zarzutów podniesionych przez wykonawcę wnoszącego protest. Oprócz wykonawcy, który wniósł protest, zamawiający był zobowiązany doręczyć rozstrzygnięcie protestu także wykonawcy, który przystąpił do protestu. Brak przystąpienia do protestu skutkował tym, że dany wykonawca nie mógł następnie wnieść protestu opartego na okolicznościach powołanych w proteście, do którego nie przystąpił, mimo zawiadomienia go przez zamawiającego o jego wniesieniu.

Obowiązek zamawiającego

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (DzU z 2006 r. nr 79, poz. 551) wprowadziła w tym zakresie istotne zmiany.  Zamawiający jest obecnie zobowiązany do niezwłocznego przekazania wykonawcom kopii wniesionego protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, kopię protestu należy również zamieścić na stronie internetowej, na której jest udostępniana siwz. Takie uregulowanie gwarantuje wykonawcom zapoznanie się z treścią protestu w pełnym zakresie. Zaniechanie przez zamawiającego tych czynności powoduje unieważnienie prowadzonego postępowania z powodu wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy w myśl art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, ponieważ w ten sposób uniemożliwiono innym wykonawcom przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu (wyrok zespołu arbitrów z dnia 9 sierpnia 2007 r., sygn. akt UZP/ ZO/0-957/07, UZP/ZO/0-959/07). 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne