Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Oświadczenie o bezstronności

Data publikacji: 31-10-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska
Tagi:    oświadczenie

Obowiązek składania oświadczeń z art. 17 ust. 2 pzp o braku lub istnieniu okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia z postępowania stanowi środek prawny gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji.

 

Ustanowiona w art. 7 ust. 2 pzp zasada, wskazująca, że czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm, bez wątpienia stanowi uzupełnienie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.

Okoliczności wyłączające udział w postępowaniu

W art. 17 ust. 1 pzp określono sytuacje, w których osoby występujące po stronie zamawiającego i wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia podlegają obowiązkowemu wyłączeniu z postępowania.

Z brzmienia omawianego przepisu wynika, że konieczność wyłączenia osoby dokonującej czynności w postępowaniu występuje w przypadku zaistnienia przynajmniej jednej z wymienionych w nim okoliczności. Regulacja art. 17 pzp nie obejmuje osób, które biorą udział w przygotowaniu postępowania, jednak nie wyłącza to obowiązku zapewnienia bezstronności i obiektywizmu tych osób przez zamawiającego. Wynika to głównie z tego, że dopiero w trakcie prowadzenia postępowania istnieje możliwość zidentyfikowania wykonawców, co pozwala stwierdzić, czy zachodzą przesłanki do wyłączenia. Wyjątkiem jest przesłanka określona w pkt 5 pzp, dotycząca karalności za określone typy przestępstw, której istnienie można ustalić już w momencie wszczęcia postępowania (zob. wyrok KIO z 2 grudnia 2016 r., KIO 2066/16).

Składanie oświadczeń o bezstronności

W art. 17 ust. 2 pzp wskazano, że osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązane są złożyć oświadczenie negatywne (o braku istnienia okoliczności) lub pozytywne (o istnieniu okoliczności, które będą skutkowały koniecznością ich wyłączenia). Obowiązek ten dotyczy kierownika zamawiającego, pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynności, członka komisji przetargowej, biegłego (na podstawie art. 21 ust. 4 pzp) lub innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Termin złożenia oświadczenia

W pzp nie wskazano terminu, w jakim powinno być złożone oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pzp. W praktyce przyjmuje się, że właściwym terminem składania oświadczeń w sprawie okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia jest moment ujawnienia informacji o wykonawcach. W zależności od trybu postępowania może to być termin złożenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania i otwarcia ofert lub termin przesłania zaproszenia do konkretnych wykonawców, np. przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji. Oczywiście istnieje możliwość złożenia takiego oświadczenia wcześniej, jeżeli okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 pzp, wystąpią na przykład przed upływem terminu składania ofert. Wówczas, mając na uwadze cel art. 17 ust. 2 pzp, osoba wykonująca czynności w postępowaniu powinna ich zaprzestać od momentu ujawnienia się w postępowaniu podmiotu, z którym łączą ją okoliczności uzasadniające wyłączenie. W takim przypadku oświadczenie należy złożyć niezwłocznie po ujawnieniu się wykonawców biorących udział w postępowaniu, także przed upływem terminu składania ofert, jeśli na tym etapie ujawni się określony wykonawca, z którym dana osoba wykonująca czynności w postępowaniu po stronie zamawiającego pozostaje w określonych relacjach. Bez wątpienia przedmiotowe oświadczenie powinno zostać złożone do momentu zakończenia postępowania. Choć ustawodawca w art. 2 pkt 7a pzp nie określił momentu zakończenia postępowania, to jednak treść ustawy nie pozostawia wątpliwości, że postępowanie kończy się z chwilą zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego bądź z chwilą unieważnienia postępowania (zob. wyrok KIO z 9 marca 2017 r., KIO 338/17; uchwała SN z 17 grudnia 2010 r., III CZP 103/10).

Warto w tym kontekście przytoczyć fragment orzeczenia Głównej Komisji Orzekającej (dalej: GKO), w którym szczegółowo przeanalizowano omawianą kwestię.

Orzeczenie GKO z 17 października 2013 r. (BDF1/4900/12, BDF1/4900/77/82/13/RWPD-75360)

„(…) obowiązek złożenia oświadczenia o istnieniu okoliczności będących podstawą do wyłączenia osoby z postępowania może pojawić się na różnych etapach postępowania o udzielenie zamówienia. (...) Zdecydowana większość przesłanek wyłączenia osoby z postępowania ujawnia się w dniu składania i otwarcia ofert. W tym momencie krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego ulega formalnemu ujawnieniu do wiadomości publicznej. Nie można jednak wykluczyć, że okoliczności uzasadniające wyłączenie osoby z postępowania pojawią się już przy pierwszym kontakcie wykonawcy z zamawiającym, na przykład przy wniesieniu odwołania na czynność wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia albo w przypadku zwrócenia się przez wykonawcę do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (art. 38 ust. 1 ustawy Pzp). Spod tej reguły wymyka się nieco pierwsza z przesłanek.

[...]

Agnieszka Szulakowska
kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych; doradca, praktyk 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne