Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zbyt zaangażowany wykonawca

Data publikacji: 31-10-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    konsorcjum   podmiot trzeci

Na każdym etapie postępowania zamawiający może uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych do wykonania zamówienia zdolności z uwagi na duże zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych.

 

W postępowaniach prowadzonych od 28 lipca 2016 r. zamawiający może legalnie dojść do wniosku, że zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia może mieć ujemny wpływ na realizację danego zamówienia. Wynika to z przepisu art. 22d ust. 2 dodanego ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawodawca posłużył się w tym przepisie sformułowaniem „na każdym etapie postępowania”. Oznacza to, że ocena wpływu zaangażowania zasobów technicznych wykonawcy w inne zamówienia na realizację konkretnego przedsięwzięcia może zostać dokonana nie tylko na etapie oceny ofert, ale aż do czasu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, o ile do zawarcia umowy ujawnią się istotne okoliczności w tym zakresie. Ponieważ przepis obowiązuje od ponad dwóch lat, kwestia jego stosowania była już niejednokrotnie przedmiotem orzekania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Dysponowanie sprzętem

W postępowaniu na wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej konsorcjum ubiegające się o zamówienie wykazało, że będzie realizowało to zamówienie m.in. przy wykorzystaniu ciągnika udostępnionego przez podmiot trzeci jednemu z konsorcjantów. Wykonawca, który złożył odwołanie w przedmiotowym postępowaniu, wskazał, że udostępniony ciągnik jest zaangażowany jako zasób techniczny w innym przedsięwzięciu gospodarczym, co może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. Zdaniem odwołującego podanie w ofercie sprzętu, który jest zaangażowany w inne zamówienie, może być zamierzonym albo przynajmniej lekkomyślnym lub niedbałym działaniem wykonawcy, wprowadzającym zamawiającego w błąd. Błąd ten ma istotne znaczenie, gdyż wpływa na decyzję zamawiającego o wyborze oferty najkorzystniejszej, spełniającej warunki udziału w postępowaniu, w tym także w zakresie dysponowania odpowiednim sprzętem do realizacji zamówienia. Wątpliwości odwołującego się wykonawcy zostały rozwiane przez Krajową Izbę Odwoławczą, która stwierdziła, że sam fakt zaangażowania w dane zamówienie sprzętu wykorzystywanego już do realizacji innego zamówienia nie rzutuje automatycznie na negatywne wykonanie danego zamówienia. Izba podkreśliła przy tym, że art. 22d ust. 2 pzp nadaje zamawiającemu uprawnienie do wyeliminowania wykonawcy z postępowania w sytuacji rzeczywistego negatywnego wpływu na realizację danego zamówienia.

Wyrok KIO z 24 stycznia 2017 r. (KIO 55/17)

„Realizacja tego uprawnienia uzależniona jest jednak od stwierdzenia przesłanki określonej jako możliwość wywarcia negatywnego wpływu na realizację zamówienia. Jeżeli zamawiający nie dojdzie do takiego wniosku, nie będzie miał podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przepisu art. 22d ust. 2 Pzp. Ad casum rolą Odwołującego, jako stawiającego zarzut oparty m.in. na ww. przepisie, było wskazanie na takie okoliczności dotyczące spornego zasobu, które aktualizowałyby przesłankę z art. 22d ust. 2 in fine pzp. Odwołujący ograniczył się jednak wyłącznie do wskazania innych zamówień, w wykonanie których zasób ma zostać zaangażowany (…), czego nie można uznać za wystarczające”.

Dysponowanie osobami

Jedna osoba w kilku toczących się jednocześnie postępowaniach


W postępowaniu na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót w formule „zaprojektuj i wybuduj” zamawiający wymagał wskazania w ofercie personelu posiadającego określone doświadczenie zawodowe. Na etapie oceny ofert zamawiający wezwał jednego z wykonawców (konsorcjum) do wyjaśnienia, w jaki sposób osoba wskazana do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych będzie wykonywała swoje obowiązki w świetle faktu, że jest ona równocześnie członkiem zespołu inżyniera kontraktu w ramach innej, zawartej już umowy o zamówienie na pełnienie funkcji nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej i robotami budowlanymi. W szczególności zamawiający pragnął wyjaśnić stosowanie obostrzenia wynikającego z art. 24 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, zgodnie z którym niedopuszczalne jest łączenie funkcji kierownika robót i inspektora nadzoru inwestorskiego.

Konsorcjum potwierdziło, że wskazana osoba kandydowała na analogiczne stanowisko w ramach innego postępowania prowadzonego przez zamawiającego. Oba te postępowania rozpoczęły się w tym samym czasie i przewidywały ten sam dzień i godzinę złożenia ofert. Konsorcjum podkreśliło, że powszechna jest praktyka brania udziału przez specjalistów w kilku równocześnie toczących się postępowaniach o zamówienie publiczne. Dzieje się tak dlatego, że przed zakończeniem postępowania nie wiadomo, która oferta zostanie wybrana. W podsumowaniu konsorcjum wyjaśniło, że ostatecznie osoba ta zrezygnowała z pełnienia funkcji kierownika robót w przedmiotowym postępowaniu, i wskazało do pełnienia tej funkcji inną osobę. Tym samym nie było podstaw do zakwestionowania oferty wykonawcy (zob. wyrok KIO z 16 sierpnia 2017 r., KIO 1581/17).

[...]

Sylwia Mosur-Blezel
główny specjalista w instytucji współfinansującej projekty unijne i środowiskowe; odznaczona przez Prezydenta RP brązowym medalem za długoletnią służbę  

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne