Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ustawa o dokumentach...

27 Luty 2019 
W Dzienniku Ustaw RP została ogłoszona ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach...

Podpisy kwalifikowane a...

27 Luty 2019 
W dniu 15 lutego 2019 r. na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji ukazał się...

Nowa ustawa – uzgodnienia,...

27 Luty 2019 
Projekt nowej ustawy Prawo zamówień publicznych ma na celu m.in. wprowadzenie spójnych i...

Tajemnica przedsiębiorstwa

Data publikacji: 31-10-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Zasada jawności, która jest jedną z głównych zasad prowadzenia postępowań, doznaje ograniczenia na gruncie przepisów ustanawiających możliwość objęcia części oferty tajemnicą przedsiębiorstwa.

 

Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad postępowania, a jednym ze sposobów realizacji tej zasady jest jawne otwarcie ofert. Dlatego składając ofertę, wykonawca musi się liczyć z tym, że z jej zawartością będą mogli się zapoznać konkurenci.


Odstępstwem od zasady jawności jest możliwość objęcia części oferty tajemnicą przedsiębiorstwa. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 3 pzp zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazał (tzn. uzasadnił), że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Nie znaczy to jednocześnie, że wykonawca za tajemnicę przedsiębiorstwa może uznać wszystko. Po pierwsze, muszą to być informacje w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Po drugie, wykonawca musi je zastrzec w sposób prawidłowy. Istnieje jednak zbiór danych, których wykonawca zastrzec nie może. Jako tajemnicy przedsiębiorstwa nie można bowiem zastrzec informacji, które zamawiający podaje podczas otwarcia ofert, tj. nazw (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 8 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 4 pzp).

Jak zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Sposób, w jaki wykonawca powinien zastrzec informacje w ofercie, bardzo często wskazywany jest w treści siwz (choć warto wskazać, że sama ustawa nie nakłada na zamawiającego obowiązku określenia w specyfikacji zapisów w tym zakresie). Jako przykład warto przywołać zapis, jaki zamieszczono w siwz w postępowaniu prowadzonym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, którego przedmiotem była dostawa sprzętu komputerowego: „Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane, Wykonawca ma obowiązek informacje te umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania, opisanej: «Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa»”.

Pojawia się jednak pytanie, co należy zrobić, jeżeli wykonawca obejmie tajemnicą przedsiębiorstwa całość oferty i złoży – w terminie – ofertę w zamkniętej kopercie, na której napisze „Tajemnica przedsiębiorstwa”. Zgodnie z art. 86 ust. 1 pzp z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio, do ich złożenia lub otwarcia. Zamawiający do momentu otwarcia ofert nie będzie więc wiedział, co znajduje się w kopercie. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 2 jawne jest samo otwarcie ofert. Rodzi się więc – niebezpodstawne – pytanie o to, czy zamawiający podczas otwarcia ofert otwiera również (przy wszystkich obecnych) dokumenty, które wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa.

Nieuprawnione zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa lub niewłaściwe opisanie koperty

W uchwale Sądu Najwyższego z 21 października 2005 r. (III CZP 74/05) wskazano, że obowiązkiem zamawiającego jest zbadanie, czy informacje objęte przez wykonawcę zastrzeżeniem zakazu ich udostępniania stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Negatywna weryfikacja w tym zakresie wywołuje – zdaniem sądu – konsekwencje w postaci wyłączenia zakazu ujawniania bezzasadnie zastrzeżonych przez oferenta informacji. Jednocześnie należy podkreślić, że nieuprawnione objęcie tajemnicą przedsiębiorstwa części oferty nie oznacza, że oferta taka jest złożona niezgodnie z pzp (co w myśl art. 89 ust. 1 pkt 1 skutkowałoby koniecznością jej odrzucenia). Wydaje się, że zamawiający jest zobowiązany do tego, by podczas otwarcia ofert rozpieczętować dokumenty zastrzeżone w celu sprawdzenia, czy nie znajduje się wśród nich oferta. Sytuacja taka będzie miała miejsce szczególnie wówczas, gdy opakowanie oferty (np. koperta) będzie nosiło pieczęć lub inne oznaczenie wykonawcy, które nie pojawiło się w innych ofertach. Należy przy tym wskazać, że błędne opisanie przez wykonawcę koperty może wpłynąć na sam przebieg postępowania.

Jak już wspomniano, z zawartością wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu do ich złożenia lub otwarcia. Nie zawsze jednak otwarcie nieopisanej przez wykonawcę koperty z ofertą będzie naruszeniem przepisów ustawy powodującym konieczność unieważnienia postępowania.

[...]

Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne