Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

XIII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Data publikacji: 31-10-2018
Fot. Marcin Oliva-Soto

W organizowanej już po raz trzynasty najważniejszej w Polsce konferencji poświęconej zamówieniom publicznym uczestniczyło rekordowo liczne grono osób, które na co dzień zajmują się tą tematyką – zarówno od strony zamawiających, jak i wykonawców.

 

Tegoroczna edycja odbyła się pod hasłem przewodnim „Prawo zamówień publicznych w kontekście problemów występujących w praktyce i orzecznictwie, z uwzględnieniem rodo i elektronizacji”. Aspekt elektronizacji zamówień publicznych i nowych zasad ochrony danych osobowych towarzyszył wykładom i warsztatom prowadzonym w toku całej konferencji.

Najważniejszym celem wydarzenia było pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat stosowania prawa zamówień publicznych oraz wymiana doświadczeń nabywanych podczas prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i uczestniczenia w nich. Wystąpienia, które miały miejsce podczas Forum, zostały przygotowane przez uznanych ekspertów i praktyków. Opierając się na konkretnych przykładach, starali się oni odpowiedzieć na najpilniejsze pytania i wątpliwości uczestników systemu zamówień w Polsce.

 

Patronaty XIII Forum Przetargów Publicznych

 

 • Urząd Zamówień Publicznych
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
 • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Wystąpienia Gości Specjalnych


Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych
W ramach swojego wystąpienia pierwszy z naszych Gości Specjalnych, pan Hubert Nowak (p.o. Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Wiceprezes UZP) wspomniał o dwóch dużych przedsięwzięciach prowadzonych równolegle przez UZP:

 

 • przygotowanie projektu nowego prawa zamówień publicznych – przedsięwzięcie jest prowadzone wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, a zostało zainicjowane ponad 2 lata temu;
 • elektronizacja zamówień publicznych.


Te dwa przedsięwzięcia mocno na siebie wpływają i są ze sobą ściśle powiązane.

W ramach pierwszego z nich powstała Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych. Jak wskazał Pan Prezes, koncepcja ta – która docelowo ma zostać przekuta w nowe prawo zamówień – nie pogodzi wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków, jakie otrzymano od uczestników systemu zamówień w Polsce, będzie ona musiała wyważyć różne interesy, różnorodność perspektyw, pluralizm poglądów na temat problemów związanych ze stosowaniem procedur prawa zamówień, tak aby nowe regulacje – wypracowane w perspektywie 25 lat funkcjonowania systemu – były dobre i użyteczne.

Koncepcja ma 2 cele strategiczne:

 

 • stworzenie warunków do realizacji polityki zakupowej państwa (w synergii z postulatami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju z lutego 2017);
 • zapewnienie efektywnego wydatkowania środków publicznych.

 

Dodatkowym celem jest uregulowanie aspektów, które funkcjonują od 2 lat (po nowelizacji z 2016 r.), a dotąd były pozostawione doktrynie i orzecznictwu.

Cele szczegółowe to m.in.: zwiększenie konkurencyjności, zwiększenie dostępności do zamówień dla MŚP, nacisk na lepsze zaplanowanie i przygotowanie zamówienia i jego wykonania (zdroworozsądkowość), zwiększenie współpracy między zamawiającym a wykonawcą, większa transparentność postępowania, usprawnienie systemu kontroli, identyfikacja zamówień strategicznych (wymagających zastosowania innych reżimów), dopracowanie zagadnień związanych z zamówieniami zielonymi, zrównoważonymi i innowacyjnymi.

Prace legislacyjne nad nowym pzp
Nasz drugi Gość Specjalny, pani dr Joanna Knapińska (Zastępca Dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii) przedstawiła harmonogram prac legislacyjnych nad nowym pzp, wskazując, że część tych prac już została zrealizowana, a mianowicie:

 

 • wskazanie – w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – na potrzebę zwiększenia efektywności zamówień publicznych (luty 2017);
 • przeprowadzenie cyklu debat z uczestnikami rynku zamówień publicznych (luty 2017);
 • powołanie zespołu odpowiedzialnego za przygotowanie koncepcji nowego pzp (sierpień 2017);
 • przeprowadzenie kilkudziesięciu spotkań i konsultacji na temat problemów w systemie zamówień publicznych (II połowa 2017 r.);
 • przygotowanie Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych (maj 2018 r.), a następnie zorganizowanie spotkań w różnych miastach i przeprowadzenie ankiety dotyczącej zagadnień poruszonych w Koncepcji (wskutek tych działań otrzymano kilkadziesiąt stanowisk pisemnych).


Obecnie trwają prace nad nowym pzp, w ścisłej współpracy między UZP i MPiT. Zgodnie z planem w listopadzie projekt ustawy ma być gotowy do wysłania do konsultacji publicznych i międzyresortowych, tak by w marcu projekt ten mógł być przyjęty przez Radę Ministrów. Zakładanym terminem uchwalenia nowej ustawy przez parlament jest czerwiec lub wrzesień 2019 r. z vacatio legis wyznaczonym na 1 stycznia 2020 r.

Pani Dyrektor podkreśliła, że liczba uwag i wniosków dotyczących stosowania pzp, jakie wpłynęły do Ministerstwa i UZP od uczestników systemu zamówień publicznych, przerosła najśmielsze oczekiwania. Wskazała, że zespół pracujący nad tekstem nowej ustawy stara się pochylić nad każdym przesłanym wnioskiem, mając przy tym świadomość, że nie da się pogodzić wszystkich. Jednak celem prac zespołu jest stworzenie przepisów przejrzystych, jasnych i precyzyjnych.

 

Wykłady


adw. Jerzy Pieróg
Termin związania ofertą i skutki jego upływu w zakresie możliwości wyboru oferty i podpisania umowy – w świetle najnowszego orzecznictwa polskiego i unijnego, praktyki oraz wykładni UZP

dr Paweł Nowicki
Stosunek przepisów prawa zamówień publicznych do przepisów prawa konkurencji z punktu widzenia poprawności prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

mec. Marlena Sakowska-Baryła
Ochrona i przetwarzanie danych osobowych wykonawców zgodnie z rodo w zamówieniach publicznych

dr Włodzimierz Dzierżanowski
Prawo do sądu (jakiego?) w zamówieniach publicznych

mec. Zbigniew Pawlak
Zasada przejrzystości w praktyce udzielania zamówień – obowiązki podmiotu zamawiającego; orzecznictwo

dr Andrzela Gawrońska-Baran
Podział zamówienia na części w praktyce i orzecznictwie – uprawnienie czy obowiązek zamawiającego

mec. Jarosław Jerzykowski
Odpowiedzialność zamawiającego za zobowiązania podwykonawców w świetle pzp i na gruncie kc

Zbigniew Popek
Oferty równoważne w zamówieniach na roboty budowlane – obowiązki i prawa zamawiającego i wykonawcy

Ewa Wiktorowska
Uzupełnianie oświadczeń i dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 pzp w praktyce i orzecznictwie

Krzysztof Puchacz
Jak skutecznie bronić się przed korektami związanymi z nieprawidłowościami przy realizacji zamówień współfinansowanych ze środków budżetu UE – przegląd orzecznictwa i stanowisk Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

mec. Anna Specht-Schampera
Informacje nieprawdziwe wprowadzające w błąd zamawiającego – na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp w praktyce i orzecznictwie

Magdalena Michałowska
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w świetle rozwiązań mających zastosowanie od 18 października 2018 r.

mec. Agnieszka Suchecka
Poprawianie przez zamawiającego omyłek polegających na niezgodności treści oferty z treścią siwz w praktyce i orzecznictwie KIO

Jerzy Wysocki
Ustalanie wartości zamówienia publicznego w praktyce i orzecznictwie – zasady, stanowiska organów kontroli, konsekwencje błędów popełnionych przez zamawiającego

Piotr Pieprzyca
Dokumenty przedmiotowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

 

Uroczysta gala


Forum stwarza nie tylko możliwość wszechstronnego wzbogacenia wiedzy na tematy związane z zamówieniami publicznymi podczas merytorycznych wykładów, ale także okazję do spotkań mniej formalnych. Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencji była uroczysta kolacja, podczas której wręczono nagrody dla najlepszych zamawiających i wykonawców (zob. s. 13). Po gali rozdania Kryształów Przetargów Publicznych wystąpił zespół M-ART LIVE i odbyła się zabawa taneczna.

 

Warsztaty


Po południu drugiego dnia Forum odbyły się zajęcia warsztatowe, podczas których uczestnicy mieli okazję wymienić się opiniami i doświadczeniami. Spotkania prowadzone były równolegle w sześciu grupach tematycznych:

 

 • Zasady korzystania przez wykonawców z potencjału podmiotów trzecich w praktyce i orzecznictwie – mec. Marzena Jaworska
 • Aktualność i ważność dokumentów składanych w ofertach w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce i orzecznictwie – mec. Piotr Trębicki
 • JEDZ elektroniczny – obowiązki i uprawnienia wykonawcy – Iwona Ziarniak
 • Zasada proporcjonalności przy formułowaniu warunków udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce i orzecznictwie – Grzegorz Soluch
 • Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny: obowiązek wszczęcia procedury, wyłączenie tego obowiązku a możliwość wszczęcia procedury, terminy na złożenie wyjaśnień i dowody w postępowaniu wyjaśniającym w praktyce i orzecznictwie – Ewa Żak
 • Praktyczne wykorzystanie próbki w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – Paweł Trojan

 

Stoliki eksperckie

 

 • Kancelaria Radców Prawnych Brudkiewicz, Suchecka i Partnerzy
 • CZUBLUN TRĘBICKI Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
 • Jaworska Matusiak Grześkowiak-Stojek Jarnicka Kancelaria Prawna Sp. j.
 • Kancelaria prawna Jerzykowski i Wspólnicy Sp. k.
 • PIERÓG & Partnerzy Kancelaria Prawna
 • Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne