Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Udostępnianie załączników do protokołu postępowania

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Zgodnie z art. 96 pzp protokół jest jawny i sporządzany jest w trakcie prowadzenia postępowania. Oznacza to, że protokół odzwierciedla zdarzenia zaistniałe w toku postępowania, a informacja o tych zdarzeniach powinna być umieszczana w protokole niezwłocznie po ich zaistnieniu.

Załącznikami do protokołu są w szczególności: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski, inne dokumenty i informacje składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego. Ustawa jednoznacznie wskazuje termin udostępnienia załączników do protokołu: po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania. Wyjątek stanowią oferty, które są udostępniane od chwili ich otwarcia. Przyjrzyjmy się orzecznictwu Krajowej Izby Odwoławczej – pozornie banalna kwestia udostępnienia protokołu postępowania i załączników do niego bywa bowiem przedmiotem odwołań wykonawców:

Wyrok KIO z 1 września 2017 r. (KIO 1632/17, KIO 1662/17)

„Wszelkie załączniki do protokołu, a więc dokumenty, które nie są ofertą, Zamawiający udostępnia po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie dokonał czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Tym samym zarzut w zakresie zaniechania przez Zamawiającego udostępnienia dokumentów w postaci wezwań Zamawiającego, odpowiedzi wykonawców, wyjaśnień, pism Zamawiającego zawierających uzasadnienie odrzucenia oferty, jest bezpodstawny i podlega oddaleniu. Zamawiający będzie mógł udostępnić ww. dokumenty po dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. Wbrew twierdzeniu Odwołującego, wyjaśnienia nie stanowią oferty. Są odrębnym dokumentem, a w ich treści znajduje się jedynie dookreślenie tego, co znalazło się w treści oferty. Tym samym, w ocenie Izby ujawnienie treści wyjaśnień może nastąpić dopiero od chwili wyboru oferty najkorzystniejszej”.

Wyrok KIO z 15 marca 2016 r. (KIO 275/16)

„(…) zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Tym samym, do chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, zamawiający – kierując się literalnym brzmieniem przywołanego wyżej przepisu – mógłby skutecznie uchylić się od udostępnienia odwołującemu załączników do protokołu w postaci skierowanych do przystępującego wezwań oraz udzielonych przez niego wyjaśnień (lub informacji, że wyjaśnienia takie zostały złożone)”.

[...]

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne