Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Zamówienia publiczne w PROW 2014–2020

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Paweł Stokłosa

Omawiamy specjalny reżim udzielania zamówień finansowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  2014–2020, określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.

Zamówienia publiczne finansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: PROW 2014–2020) w niektórych przypadkach są udzielane bez stosowania norm wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Tego typu zamówienia objęte zostały specjalnym reżimem wydatkowania środków. Do dnia 21 lutego 2018 r. reżim ten obejmował zamówienia o wartości od 20 000 zł do 30 000 euro, aktualnie zaś dotyczy zamówień o wartości powyżej „progu bagatelności” określonego w art. 4 pkt 8 pzp.


Warunki i tryb konkurencyjnego wyboru wykonawców realizujących zadania zaplanowane przez beneficjenta PROW 2014–2020 zostały określone w treści aktu resortowego, jakim jest rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (dalej: Rozporządzenie). Oprócz wspomnianych regulacji Rozporządzenie zawiera przepisy dotyczące:

 

  • warunków wyboru wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji (czyli w swoistym planie określającym zakres rzeczowo-finansowy projektu), w sytuacji gdy nie ma możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, oraz
  • wysokości i zasad nakładania tzw. korekt finansowych w sytuacji stwierdzenia naruszenia przez beneficjentów przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.


W myśl Rozporządzenia beneficjentami są również podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej w ramach PROW 2014–2020. W takim kontekście pojęcie to będzie używane w dalszej części niniejszego artykułu.

Konkurencyjny tryb wyboru – zasady wynikające z ustawy

Choć wspomniane Rozporządzenie zawiera przepisy szczegółowe dotyczące udzielania zamówień publicznych finansowanych w ramach PROW 2014–2020, to główne zasady wyboru wykonawców zadań będących przedmiotem dofinansowania sprecyzowane są w art. 43a ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (dalej: urow), zgodnie z którym wybór wykonawców zadań objętych projektem, których koszty zostaną przedstawione do refundacji, następuje z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich wyboru, na podstawie umowy zawartej z wybranym wykonawcą, zgodnej ze złożoną przez niego ofertą. Jednym z wymogów zachowania konkurencyjności trybu wyboru wykonawcy jest wybór oferty najkorzystniejszej spośród ofert złożonych przez podmioty niepowiązane osobowo lub kapitałowo z beneficjentem. W art. 43a ust. 4 urow sprecyzowano, co należy rozumieć przez pojęcie powiązań osobowych lub kapitałowych.

W sytuacji gdy po przeprowadzonym postępowaniu w sprawie wyboru wykonawcy nie ma możliwości dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, beneficjent ma możliwość zawarcia umowy z wybranym przez siebie wykonawcą bez ponownego przeprowadzania postępowania, pod warunkiem że ten wykonawca nie jest powiązany z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W sytuacji uchylania się przez wykonawcę wyłonionego w postępowaniu od zawarcia umowy beneficjent ma możliwość dokonania wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych, bez przeprowadzania ponownego postępowania w sprawie wyboru wykonawcy. Jeżeli natomiast występuje sytuacja, w której wybrany wykonawca uchyla się od zawarcia umowy, a nie ma możliwości dokonania wyboru kolejnej oferty złożonej w postępowaniu, beneficjent może zawrzeć umowę z podmiotem niepowiązanym z nim osobowo lub kapitałowo z tym zastrzeżeniem, że nie może być to podmiot, który wcześniej uchylił się od podpisania umowy na realizację tego zadania.

Wyłączenia stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy

Przypadki, w których beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy, zostały enumeratywnie wymienione w katalogu określonym w art. 43a ust. 5–5b urow. Pierwszą przesłanką wyłączającą konieczność stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy jest obowiązek stosowania przez beneficjenta przepisów o zamówieniach publicznych do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych. Obowiązek ten zwalnia beneficjenta ze stosowania regulacji odnoszącej się do konkurencyjnego trybu wyboru wykonawcy określonego w Rozporządzeniu, we wszystkich przypadkach gdy ma on obowiązek zastosować pzp w związku ze zlecaniem realizacji dostaw, usług lub robót budowlanych, których koszty będą następnie przedstawione do refundacji w ramach projektu. Druga przesłanka dotyczy beneficjentów, którzy nie są zobowiązani do stosowania pzp, a wartość netto zadania, którego koszty będą refundowane, nie przekracza „progu bagatelności” określonego w pzp.


[...]

Paweł Stokłosa
pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne