Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Nieznany zakres, niewystarczające środki

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Zbigniew Leszczyński

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy artykuł nawiązuje do treści artykułu autorstwa Pana Piotra Pieprzycy, opublikowanego w numerze lipcowym miesięcznika „Przetargi Publiczne” pt. Określanie wielkości i zakresu zamówienia oraz artykułu Pana Jerzego Wysockiego z numeru wrześniowego pt. Prawo opcji a roboty budowlane.


Istnieją przedmioty zamówień, w przypadku których nie jest możliwe podanie dokładnych ilości zamawianych produktów (dostaw), usług czy nawet robót budowlanych. Są to np. usługi pocztowe, utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie budynków, wycena lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obsługa bankowa, dostawa energii elektrycznej). W zakresie robót budowlanych może to dotyczyć bieżącego utrzymania dróg (remonty cząstkowe), prac konserwacyjnych i drobnych napraw (remontów) w budynkach będących w posiadaniu zamawiającego. Są to zamówienia, które dotyczą bieżącego funkcjonowania danej jednostki, a więc występują w każdym roku budżetowym. Umowy podpisywane są na czas określony, zwykle 12-miesięczny. W siwz zamawiający podają orientacyjne ilości danych dostaw, usług czy robót (prac), wynikające z ich kilkuletnich doświadczeń, a jeżeli dany rok odbiegałby od normy, to – nawiązując do art. 34 ust. 1 pzp – zamawiający uwzględniają zmiany ilościowe.

Przedmiot umowy, cena oferty

Przedmiotem tego typu umów jest świadczenie danej usługi lub dostarczanie produktów danego rodzaju albo wykonywanie danych robót w okresie obowiązywania umowy. Faktyczne ilości, które zostaną zakupione czy wykonane, wynikają z potrzeb zamawiającego powstałych w okresie trwania umowy. Umowy takie kończą się w ostatnim dniu ich obowiązywania i nie ma możliwości aneksowania ich terminu. Oczywiście w przetargach tego typu nie można stosować kryterium „termin wykonania”.

Możliwe są więc dwa rodzaje (warianty) umów:

 

  • umowy, w których podaje się wyliczone przez wykonawców w ofertach „ceny całkowite” (np. wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc lub wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu przepisów zamieszczonych w art. 629–631 kc);
  • umowy „na cenę lub ceny jednostkowe”, a więc zgodnie z artykułami: 536 kc (umowa sprzedaży + dostawy) oraz 628 kc (usługi + roboty budowlane) – gdzie ustalenie wysokości wynagrodzenia (ceny) następuje przez wskazanie podstaw do jego ustalenia; tymi podstawami są ceny jednostkowe podawane przez wykonawców w ofertach (gdy występują roboty lub usługi, na które nie określono w ofertach przetargowych cen jednostkowych, ceny te zwykle są wyliczane na podstawie składników cenotwórczych, które zostały zastosowane przez wykonawców do wyliczenia cen jednostkowych).


Rodzaj wynagrodzenia i sposób oceny ofert

W odniesieniu do omawianych zamówień nie wystąpi klasyczne wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ ilości dostaw czy usług nie są precyzyjnie określone. Wykonawcy podają w ofertach ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Zwykle ceny te nie podlegają zmianom i w związku z tym zwane są jednostkowymi cenami ryczałtowymi. Suma iloczynów przewidywanych ilości i cen jednostkowych stanowi cenę oferty, czyli cenę całkowitą. W robotach budowlanych jest to kosztorys ofertowy. W trakcie trwania umowy nabywane są (wykonywane) produkty potrzebne zamawiającemu, a wynagrodzenie wykonawcy ustalane jest przez pomnożenie cen jednostkowych z oferty wykonawcy i ich ilości. Zwykle okazuje się, że faktyczne ilości są inne niż zakładane, a więc cena całkowita ulega zmianie (najczęściej zwiększeniu).

W sytuacji gdy w umowach zastosowano ceny jednostkowe, zamawiający musi podać w siwz procentowe znaczenie każdego z produktów w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia. To „procentowe znaczenie” jest wartościowe (kwotowe) i wskazuje, ile procentowo pieniędzy zamawiający zamierza wydać na dany asortyment w skali do 100%. Są to tzw. podkryteria kryterium ceny. Gdy przedmiotem zamówienia jest tylko jeden produkt (asortyment), znaczenie procentowe ceny jednostkowej tego produktu wynosi 100% (np. postępowanie na dostawę oleju opałowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej). Gdy występuje wiele cen jednostkowych, każdej z tych cen cząstkowych zamawiający nadaje w siwz procentowe znaczenie, a suma tych znaczeń musi wynosić 100%. W takiej sytuacji w siwz zamawiający podaje wzór na wybór oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do kryterium ceny (zob. ramka: Wzór…).

Oferta, spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbę punktów, będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W umowach, w których zastosowano ceny jednostkowe, sformułowanie „maksymalna wartość nominalna przedmiotu zamówienia” w sposób pośredni określa wielkość przedmiotu zamówienia. Wartość ta musi być podana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz. W ogłoszeniach, które dotyczą postępowań prowadzonych w procedurze krajowej, należy ją wpisać w sekcji II.6 „Całkowita wartość zamówienia”. W ogłoszeniach odnoszących się do postępowań w procedurze unijnej – w sekcji II.1 „Wielkość lub zakres zamówienia” w punkcie II.1.5 „Szacunkowa całkowita wartość”. W siwz wartość ta powinna by podana w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, znając tę wartość oraz procentowe znaczenie poszczególnych cen jednostkowych, wie, ile pieniędzy przypadnie na daną „cenę jednostkową”.

[...]

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne