Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nieznany zakres, niewystarczające środki

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Zbigniew Leszczyński

Omawiamy prowadzenie postępowań w sytuacjach, w których zakresu zamówienia nie można z góry określić lub w których zamawiający posiada środki finansowe w ilości niewystarczającej na wykonanie całego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy artykuł nawiązuje do treści artykułu autorstwa Pana Piotra Pieprzycy, opublikowanego w numerze lipcowym miesięcznika „Przetargi Publiczne” pt. Określanie wielkości i zakresu zamówienia oraz artykułu Pana Jerzego Wysockiego z numeru wrześniowego pt. Prawo opcji a roboty budowlane.


Istnieją przedmioty zamówień, w przypadku których nie jest możliwe podanie dokładnych ilości zamawianych produktów (dostaw), usług czy nawet robót budowlanych. Są to np. usługi pocztowe, utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, utrzymanie czystości w mieście, sprzątanie budynków, wycena lokali i nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obsługa bankowa, dostawa energii elektrycznej). W zakresie robót budowlanych może to dotyczyć bieżącego utrzymania dróg (remonty cząstkowe), prac konserwacyjnych i drobnych napraw (remontów) w budynkach będących w posiadaniu zamawiającego. Są to zamówienia, które dotyczą bieżącego funkcjonowania danej jednostki, a więc występują w każdym roku budżetowym. Umowy podpisywane są na czas określony, zwykle 12-miesięczny. W siwz zamawiający podają orientacyjne ilości danych dostaw, usług czy robót (prac), wynikające z ich kilkuletnich doświadczeń, a jeżeli dany rok odbiegałby od normy, to – nawiązując do art. 34 ust. 1 pzp – zamawiający uwzględniają zmiany ilościowe.

Przedmiot umowy, cena oferty

Przedmiotem tego typu umów jest świadczenie danej usługi lub dostarczanie produktów danego rodzaju albo wykonywanie danych robót w okresie obowiązywania umowy. Faktyczne ilości, które zostaną zakupione czy wykonane, wynikają z potrzeb zamawiającego powstałych w okresie trwania umowy. Umowy takie kończą się w ostatnim dniu ich obowiązywania i nie ma możliwości aneksowania ich terminu. Oczywiście w przetargach tego typu nie można stosować kryterium „termin wykonania”.

Możliwe są więc dwa rodzaje (warianty) umów:

 

  • umowy, w których podaje się wyliczone przez wykonawców w ofertach „ceny całkowite” (np. wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 kc lub wynagrodzenie kosztorysowe w rozumieniu przepisów zamieszczonych w art. 629–631 kc);
  • umowy „na cenę lub ceny jednostkowe”, a więc zgodnie z artykułami: 536 kc (umowa sprzedaży + dostawy) oraz 628 kc (usługi + roboty budowlane) – gdzie ustalenie wysokości wynagrodzenia (ceny) następuje przez wskazanie podstaw do jego ustalenia; tymi podstawami są ceny jednostkowe podawane przez wykonawców w ofertach (gdy występują roboty lub usługi, na które nie określono w ofertach przetargowych cen jednostkowych, ceny te zwykle są wyliczane na podstawie składników cenotwórczych, które zostały zastosowane przez wykonawców do wyliczenia cen jednostkowych).


Rodzaj wynagrodzenia i sposób oceny ofert

W odniesieniu do omawianych zamówień nie wystąpi klasyczne wynagrodzenie ryczałtowe, ponieważ ilości dostaw czy usług nie są precyzyjnie określone. Wykonawcy podają w ofertach ceny jednostkowe poszczególnych produktów. Zwykle ceny te nie podlegają zmianom i w związku z tym zwane są jednostkowymi cenami ryczałtowymi. Suma iloczynów przewidywanych ilości i cen jednostkowych stanowi cenę oferty, czyli cenę całkowitą. W robotach budowlanych jest to kosztorys ofertowy. W trakcie trwania umowy nabywane są (wykonywane) produkty potrzebne zamawiającemu, a wynagrodzenie wykonawcy ustalane jest przez pomnożenie cen jednostkowych z oferty wykonawcy i ich ilości. Zwykle okazuje się, że faktyczne ilości są inne niż zakładane, a więc cena całkowita ulega zmianie (najczęściej zwiększeniu).

W sytuacji gdy w umowach zastosowano ceny jednostkowe, zamawiający musi podać w siwz procentowe znaczenie każdego z produktów w odniesieniu do całego przedmiotu zamówienia. To „procentowe znaczenie” jest wartościowe (kwotowe) i wskazuje, ile procentowo pieniędzy zamawiający zamierza wydać na dany asortyment w skali do 100%. Są to tzw. podkryteria kryterium ceny. Gdy przedmiotem zamówienia jest tylko jeden produkt (asortyment), znaczenie procentowe ceny jednostkowej tego produktu wynosi 100% (np. postępowanie na dostawę oleju opałowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej). Gdy występuje wiele cen jednostkowych, każdej z tych cen cząstkowych zamawiający nadaje w siwz procentowe znaczenie, a suma tych znaczeń musi wynosić 100%. W takiej sytuacji w siwz zamawiający podaje wzór na wybór oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do kryterium ceny (zob. ramka: Wzór…).

Oferta, spośród ofert nieodrzuconych, która uzyska największą liczbę punktów, będzie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

W umowach, w których zastosowano ceny jednostkowe, sformułowanie „maksymalna wartość nominalna przedmiotu zamówienia” w sposób pośredni określa wielkość przedmiotu zamówienia. Wartość ta musi być podana w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w siwz. W ogłoszeniach, które dotyczą postępowań prowadzonych w procedurze krajowej, należy ją wpisać w sekcji II.6 „Całkowita wartość zamówienia”. W ogłoszeniach odnoszących się do postępowań w procedurze unijnej – w sekcji II.1 „Wielkość lub zakres zamówienia” w punkcie II.1.5 „Szacunkowa całkowita wartość”. W siwz wartość ta powinna by podana w części dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca, znając tę wartość oraz procentowe znaczenie poszczególnych cen jednostkowych, wie, ile pieniędzy przypadnie na daną „cenę jednostkową”.

[...]

Zbigniew Leszczyński
zastępca naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta w Częstochowie; członek Izby Inżynierów Budownictwa i biegły sądowy z zakresu budownictwa

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne