Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Termin związania ofertą a odwołanie

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Agnieszka Dylong

Czy w sytuacji, gdy termin związania ofertą upłynął, wykonawca może wykazać interes we wniesieniu odwołania?

Okres związania ofertą wyznaczany jest na gruncie pzp nie przez wykonawcę (oferenta), lecz przez zamawiającego – określa on termin w zakresie wskazanym w art. 85 ust. 1 pzp. W terminie związania ofertą zamawiający ma więc prawo żądać, aby wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarł umowę. Natomiast upływ terminu związania ofertą nie decyduje o skuteczności oferty, ale o braku istnienia po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy (zob. wyrok KIO z 20 listopada 2017 r., KIO 2355/17). Nie ma więc przeszkód, by dokonać wyboru takiej oferty, a następnie zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego1. Wątpliwości natomiast może wzbudzać kwestia jednoznacznego ustalenia, czy wykonawca, który nie był związany ofertą w dniu wyboru najkorzystniejszej oferty, może wnieść odwołanie.

Przedłużenie terminu związania ofertą

Analizując powyższe zagadnienie, należy na wstępie wskazać, że art. 85 ust. 2 pzp umożliwia przedłużenie terminu związania ofertą: „Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni”. Jeśli zamawiający zwrócił się do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą, a ten nie wyraził na to zgody, to w myśl art. 89 ust. 1 pkt 7a pzp oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu. Jeśli natomiast zamawiający nie skorzystał z możliwości wystąpienia do wykonawcy o przedłużenie terminu związania ofertą (a zarazem wykonawca nie przedłużył terminu z własnej inicjatywy), to przepisy nie dają zamawiającemu prawa do odrzucenia takiej oferty bądź wykluczenia wykonawcy. Kwestia ta była przedmiotem postanowienia Trybunału Sprawiedliwości UE z 13 lipca 2017 r. (C-35/17), wydanego w sprawie Safe­road Grawil sp. z o.o. i Saferoad Kabex Sp. z o.o. przeciwko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu. Trybunał wypowiedział się co do ogólnej zasady, zgodnie z którą nie można wobec wykonawcy stosować nieujawnionych zasad postępowania, takich jak wykluczenie wykonawcy wskutek niespełnienia przez niego obowiązku, który nie wynika wyraźnie z dokumentacji przetargowej. Jeśli więc przepisy pzp nie przewidują wykluczenia wykonawcy bądź odrzucenia jego oferty z uwagi na upływ terminu związania ofertą (w sytuacji gdy zamawiający nie wystąpił do wykonawcy z wnioskiem o jego przedłużenie na podstawie art. 85 ust. 2 pzp), to zamawiający nie jest uprawniony do podjęcia takiej decyzji.

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że istotne jest ustalenie, czy wykonawca, którego oferta nie została odrzucona, a który zarazem nie jest związany ofertą, może wnieść odwołanie do Prezesa KIO.

Warunki złożenia odwołania

Zgodnie z art. 179 ust. 1 pzp warunkiem koniecznym złożenia odwołania do Prezesa KIO jest łączne zaistnienie dwóch przesłanek: posiadania przez wykonawcę interesu w uzyskaniu danego zamówieniu oraz poniesienia (bądź możliwości poniesienia) szkody w wyniku naruszenia pzp2. Jeśli warunki te nie zostaną spełnione, to odwołanie nie podlega odrzuceniu, lecz oddaleniu.

Wyrok KIO z 11 stycznia 2017 r. (KIO 2431/16, KIO 2436/16)

„Krajowa Izba Odwoławcza z urzędu w każdym rozpatrywanym przypadku zobowiązana jest do badania przesłanek wskazanych w art. 179 ust. 1 p.z.p., tj. interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniesienia lub możliwości poniesienia szkody na skutek naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p. Są to przesłanki materialno-prawne, co oznacza, iż odwołanie w przypadku ich braku lub nieudowodnienia podlega oddaleniu z uwagi na brak legitymacji do jego wniesienia, niezależnie od zasadności podnoszonych w odwołaniu zarzutów”.

Wykonawca niezwiązany ofertą musi więc wykazać fakt posiadania interesu w uzyskaniu danego zamówienia oraz fakt poniesienia szkody (bądź takiej możliwości).

Przypadek sytuacji, w której wykonawca niezwiązany ofertą wniósł odwołanie, był rozpatrywany przez KIO w wyroku z 31 października 2017 r. (KIO 2181/17), w którym Izba jednoznacznie stwierdziła, że z uwagi na to, iż „obecne brzmienie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp w dalszym ciągu nie pozwala na odrzucenie oferty wykonawcy, który samodzielnie nie przedłużył terminu związania ofertą, to należało uznać, że oferta odwołującego w dalszym ciągu może być wybrana jako najkorzystniejsza. Powyższe wyczerpuje dyspozycję art. 179 ust. 1 ustawy Pzp”.

[...]

Agnieszka Dylong
radca prawny, Kancelaria radców prawnych Klatka i Partnerzy

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne