Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Zmiany w ufp

29 Maj 2019 
Ministerstwo Finansów chce zmienić przepisy dotyczące kontroli zarządczej i audytu...

Raport o stanie polskiego...

29 Maj 2019 
Na Platformie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego udostępniono raport dotyczący rynku PPP za...

Ustawa zapewniająca...

29 Maj 2019 
4 maja 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw...

Instytucja przystąpienia

Data publikacji: 11-10-2018 Autor: Piotr Pieprzyca
Tagi:    siwz

Do postępowania odwoławczego może przystąpić wykonawca, który wykaże posiadanie interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

Postępowanie odwoławcze zostało uregulowane w dziale VI pzp. Jednym ze środków ochrony prawnej jest odwołanie. Jeżeli do zamawiającego wpłynie odwołanie, jest on zobligowany do tego, by niezwłocznie – nie później jednak niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania – przekazać jego kopię innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień siwz, musi on również zamieścić ją na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. Wskazany termin ma charakter instrukcyjny i jego niedochowanie nie skutkuje negatywnymi konsekwencjami dla zamawiającego.

Kto może wnieść przystąpienie

Przystąpienie jest instytucją, przy pomocy której wykonawcy mogą bronić swoich interesów w postępowaniu przed Krajową Izbą Odwoławczą. Z instytucji przystąpienia może skorzystać wyłącznie wykonawca, którym jest – zgodnie z definicją legalną – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego (zob. art. 2 pkt 11 pzp). W praktyce oznacza to, że przystąpić do postępowania odwoławczego nie będzie mógł uczestnik konkursu ani organizacja wpisana na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 pzp, ani podmiot, który w postępowaniu utracił status wykonawcy. Natomiast wykonawcy składający ofertę wspólną muszą przystąpienie wnieść również wspólnie:

Wyrok KIO z 12 czerwca 2018 r. (KIO 1066/18)

„GMV (…) sp. z o.o. nie złożyła samodzielnie oferty, nie stała się zatem wykonawcą w przedmiotowym postępowaniu. Status wykonawcy przysługuje bowiem wykonawcom wspólnie ubiegającym się o zamówienie, a nie każdemu z osobna. W piśmie z dnia 30 maja 2018 r., w którym Spółka zgłosiła swoje przystąpienie do postępowania po stronie Zamawiającego, osoba ją reprezentująca, w sposób jednoznaczny zaznaczyła natomiast, iż działa w imieniu tej Spółki oraz zgłasza przystąpienie Spółki do postępowania i wnosi o nieuwzględnienie odwołania w zakresie w jakim wykonawcy wnoszą o wykluczenie z postępowania GMV (…) sp. z o.o. W żadnym miejscu pismo nie zawiera wskazania, iż GMV działa w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z załączonych do pisma: pełnomocnictwa, udzielonego wyłącznie przez GMV (…) sp. z o.o. oraz odpisu z KRS wyłącznie tej spółki, wynika, iż przystąpienie zostało zgłoszone samodzielnie przez ten podmiot. W związku z tym Spółka ta nie mogła skutecznie przystąpić do postępowania odwoławczego (…)”.

Wart dodania jest fakt, że samo przystąpienie powinno zawierać dokumenty potwierdzające umocowanie osób je podpisujących do jego wniesienia.

Termin na zgłoszenie przystąpienia

Dla wykonawcy otrzymanie kopii odwołania oznacza, że rozpoczął się bieg terminu na zgłoszenie przystąpienia. Termin ten jest bardzo krótki – wynosi zaledwie 3 dni. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi KIO w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Określony w art. 185 ust. 2 zd. 2 termin jest terminem zawitym. Oznacza to, że nie podlega on przywróceniu w przypadku, gdy wykonawca w terminie tym nie zdąży doręczyć przystąpienia Prezesowi KIO. Będzie to jednoznaczne z utratą możliwości uzyskania statusu przystępującego. Literalne brzmienie przepisu przesądza, że niemożliwe jest dotrzymanie tego terminu wyłącznie przez nadanie pisma u operatora pocztowego. Przystąpienie musi fizycznie dotrzeć do Prezesa KIO w terminie trzydniowym. Warto przy tym wspomnieć o art. 185 ust. 8 pzp, zgodnie z którym, jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy (przepis ten stanowi powtórzenie ogólnej regulacji zawartej w art. 14 ust. 2 pzp). Warto o tym pamiętać, gdyż ze względu na bardzo krótki termin na doręczenie przystąpienia zasada ta może być pomocna w dotrzymaniu tego terminu.

Kopię przystąpienia przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Ustawa posługuje się tutaj pojęciem „przesłanie”, a nie „doręczenie”, co oznacza, że wystarczy, gdy przystępujący prześle kopię przystąpienia np. za pomocą poczty elektronicznej. W ustawie próżno szukać przepisu, z którego wynikałoby, że kopia przystąpienia ma być poświadczona przez przystępującego za zgodność z oryginałem.

[...]

Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk: właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne