Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Otwarcie ofert bez ofert

Data publikacji: 10-10-2018 Autor: Konrad Różowicz
Tagi:    otwarcie ofert   siwz

Jakie obowiązki związane z czynnością otwarcia ofert musi spełnić zamawiający w przypadku, gdy w postępowaniu nie wpłynęła żadna ważna oferta, a zatem otwarcie ofert jest praktycznie niemożliwe?

Przepisy pzp regulują proces udzielania zamówień publicznych z idealistycznej perspektywy, zakładającej powodzenie pierwszego postępowania o udzielenie zamówienia, a więc wybranie już za pierwszym razem oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego (art. 2 pkt 7a pzp). Do nielicznych należą przepisy regulujące sytuację niepowodzenia postępowania (np. normujące materię unieważnienia postępowania, w szczególności limitujące podstawy podjęcia tej czynności) czy dotyczące kolejnych prób udzielenia tożsamego zamówienia w kolejnym postępowaniu (np. umożliwiające zastosowanie szczególnych trybów postępowania).

Powyższe uwidacznia się również w art. 86 pzp regulującym materię otwarcia ofert. Przepis ten wskazuje sposób zachowania zamawiającego w sytuacji otrzymania ofert w ramach konkretnego postępowania. Kłopot pojawia się w sytuacji nieotrzymania przez zamawiającego żadnej oferty. W takim przypadku nasuwają się m.in. następujące wątpliwości:

 

  • czy otwarcie ofert jest wówczas możliwe,
  • czy jest ono konieczne,
  • czy zamawiający musi zaprotokołować przebieg otwarcia ofert,
  • czy po jego stronie istnieje obowiązek publikacji na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 pzp.

 

Istota otwarcia ofert

Mimo że w ramach pzp nie zdefiniowano pojęcia „otwarcie ofert” ani nie wskazano wyraźnie desygnatu tej nazwy (obiektu jej odpowiadającego), kwestie te wydają się możliwe do ustalenia na podstawie obowiązujących regulacji prawnych. Pojęcie „otwarcie ofert” występuje przede wszystkim w art. 86 pzp (sześciokrotnie), a także w: art. 17 ust. 3 pzp, art. 36 ust. 1 pkt 11 oraz art. 96 ust. 3 pzp. Wskazane przepisy pzp pozwalają wywieść, że otwarcie ofert jest:

1) jawną czynnością faktyczną (art. 17 ust. 3 w zw. z art. 86 ust. 2 pzp);
2) czynnością o złożonym charakterze, na którą składa się: zapoznanie się z treścią złożonych przez wykonawców ofert (art. 86 ust. 1 pzp), a także podanie niektórych ich elementów do publicznej wiadomości (tj.: nazwy/firmy oraz adresu wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach);
3) czynnością podejmowaną w miejscu i terminie wskazanym w siwz (art. 36 ust. 1 pkt 11 pzp), jednakże nie później niż bezpośrednio po upływie terminu składania ofert (dzień otwarcia ofert musi być tożsamy z dniem upłynięcia terminu składania ofert).

W art. 86 pzp ustawodawca wskazał również na czynności, które zamawiający obowiązany jest podjąć zarówno przed otwarciem ofert, jak i po ich otwarciu. Zgodnie z art. 86 ust. 3 pzp zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Z kolei niezwłocznie po ich otwarciu zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, oraz niektóre ustawowo określone informacje dotyczące elementów ofert (art. 86 ust. 5 pzp). Przewidziane w art. 86 ust. 3 i 5 pzp czynności okalające otwarcie ofert sensu stricto współtworzą z nim funkcjonalną całość, którą określić można mianem „otwarcie ofert sensu largo” lub „sesja otwarcia ofert”. W ujęciu wąskim czynności te zostały jednak w sposób wyraźny wyłączone z czynności otwarcia ofert, na co wskazuje fakt posłużenia się przez ustawodawcę we wspomnianych przepisach zwrotami „bezpośrednio przed” i „niezwłocznie po” oraz odniesienia ich do otwarcia ofert (a nie np. do zapoznania się z treścią ofert czy też podjęcia innych czynności w trakcie otwarcia ofert, jak np. podanie do publicznej wiadomości niektórych informacji o ofertach).

Przeprowadzona na podstawie obowiązujących regulacji prawnych rekonstrukcja pojęcia „otwarcie ofert” ukazuje, że czynność, która została nim oznaczona, polega na wstępnym zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz na podaniu selektywnie wybranych informacji o ofertach do publicznej wiadomości osób uczestniczących w otwarciu ofert.

Otwarcie nieotrzymanych ofert

Ustawowe uznanie, że:

 

  • zapoznanie się z ofertami oraz
  • podanie niektórych informacji bezpośrednio dotyczących ofert

 

to elementy konstruujące otwarcie ofert, skutkuje niemożliwością przeprowadzenia wskazanej czynności w sytuacji nieotrzymania przez zamawiającego żadnej oferty. Gdy czynność faktyczna zostanie pozbawiona ww. elementów konstytutywnych, niemożliwe stanie się uznanie jej za otwarcie ofert. Obiektywna niemożność przeprowadzenia czynności składających się – z woli ustawodawcy – na otwarcie ofert, sprawia, że czynność otwarcia ofert staje się niemożliwa.

[...]

Konrad Różowicz
prawnik współpracujący z Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna Sp. k. w Poznaniu

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne