Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

Data publikacji: 10-10-2018 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

W pierwszej części niniejszego artykułu przeanalizowany został charakter oświadczenia, jakim jest JEDZ, aktualność tego dokumentu, a także zagadnienia związane z terminem jego składania, z kwestią zawartych w nim informacji dotyczących kryteriów kwalifikacji czy z uwzględnieniem w JEDZ tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: korzystanie z elektronicznego narzędzia eESPD, składanie JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej czy podpisywanie i uzupełnianie tego dokumentu.

Wykorzystanie elektronicznego narzędzia JEDZ/ESPD (eESPD)

Po uruchomieniu strony internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, na której dostępne jest narzędzie eESPD, wykonawca przechodzi na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, gdzie z listy wybiera „język polski”. W tym momencie wykonawca automatycznie zostaje przeniesiony na stronę powitalną serwisu, gdzie na pytanie: „Kim jesteś?” powinien zaznaczyć odpowiedź: „Jestem wykonawcą”, która pociąga za sobą kolejne pytanie: „Co chcesz zrobić?”. Wykonawca dostaje podpowiedzi i może z listy jednokrotnego wyboru wybrać opcję:

 

  • „Zaimportować ESPD” albo
  • „Połącz dwa ESPD”, albo
  • „Stworzyć odpowiedź”.


Niezależnie od wybranej opcji (zob. ramka: Narzędzie eESPD) wykonawca wypełnia dostępne pozycje (pola), zaznaczając odpowiedzi, i wprowadza treści zgodne ze stanem rzeczywistym. Przy wszystkich podstawach wykluczenia narzędzie ESPD ma domyślnie zaznaczoną odpowiedź przeczącą. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca może podać szczegóły, a także opisać ewentualne środki zaradcze podjęte w ramach self-cleaning (samooczyszczenia).

Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego podglądu i następnie pobrania go, ze wskazaniem, jaki format zapisu wybiera. Wykonawca ma do dyspozycji dwa formaty: .xml, .pdf lub może wybrać opcję zapisu w obu z nich. Wygenerowany w serwisie eESPD plik .xml wykonawca powinien zapisać lokalnie u siebie, co umożliwi mu jeszcze wprowadzanie ewentualnych zmian do tego dokumentu. Zapis tylko w formacie .pdf uniemożliwia wprowadzanie poprawek, a wówczas w razie konieczności dokonania jakiejś zmiany oznacza konieczność ponownego wypełniania oświadczenia.

Wykonawca musi mieć na uwadze, że serwis eESPD nie przechowuje żadnych plików. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ wykonawca znajdzie w wyjaśnieniach dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

Złożenie JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia br. wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć i przesłać oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów, które składają ofertę/wniosek wspólnie lub które udostępniają potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny również mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w takim zakresie, w jakim potwierdzają one okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 pzp.

 

Do czasu uruchomienia miniportalu e-Zamówienia (rozwiązania tymczasowego przed wdrożeniem właściwego rozwiązania), a docelowo – portalu e-Zamówienia, aby sprostać warunkowi przekazania w postaci elektronicznej JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawcy składają to oświadczenie przy użyciu poczty elektronicznej. Wykonawca musi mieć na uwadze, że złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, bo nie spełnia warunków użycia środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową, aby właściwie przygotować i skutecznie złożyć JEDZ zamawiającemu. Użyte w przepisie sformułowanie „do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” oznacza, że niezależnie od składanej w formie pisemnej oferty lub wniosku, oświadczenie musi zostać przesłane pocztą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert lub wniosków. Ważne jest zatem przesłanie – na wskazany przez zamawiającego adres mailowy – oświadczenia przygotowanego w określonym przez zamawiającego formacie (w zależności od wyboru zamawiającego, np.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowanego. Ważny jest zatem format, podpisanie podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a także zaszyfrowanie przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Acrobat, AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign, lub inne komercyjne.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne