Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 2)

Data publikacji: 10-10-2018 Autor: Iwona Ziarniak
Tagi:    oświadczenie

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

W pierwszej części niniejszego artykułu przeanalizowany został charakter oświadczenia, jakim jest JEDZ, aktualność tego dokumentu, a także zagadnienia związane z terminem jego składania, z kwestią zawartych w nim informacji dotyczących kryteriów kwalifikacji czy z uwzględnieniem w JEDZ tajemnicy przedsiębiorstwa. W drugiej części omówione zostaną m.in. takie zagadnienia jak: korzystanie z elektronicznego narzędzia eESPD, składanie JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej czy podpisywanie i uzupełnianie tego dokumentu.

Wykorzystanie elektronicznego narzędzia JEDZ/ESPD (eESPD)

Po uruchomieniu strony internetowej https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia, na której dostępne jest narzędzie eESPD, wykonawca przechodzi na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl, gdzie z listy wybiera „język polski”. W tym momencie wykonawca automatycznie zostaje przeniesiony na stronę powitalną serwisu, gdzie na pytanie: „Kim jesteś?” powinien zaznaczyć odpowiedź: „Jestem wykonawcą”, która pociąga za sobą kolejne pytanie: „Co chcesz zrobić?”. Wykonawca dostaje podpowiedzi i może z listy jednokrotnego wyboru wybrać opcję:

 

  • „Zaimportować ESPD” albo
  • „Połącz dwa ESPD”, albo
  • „Stworzyć odpowiedź”.


Niezależnie od wybranej opcji (zob. ramka: Narzędzie eESPD) wykonawca wypełnia dostępne pozycje (pola), zaznaczając odpowiedzi, i wprowadza treści zgodne ze stanem rzeczywistym. Przy wszystkich podstawach wykluczenia narzędzie ESPD ma domyślnie zaznaczoną odpowiedź przeczącą. Po zaznaczeniu odpowiedzi twierdzącej wykonawca może podać szczegóły, a także opisać ewentualne środki zaradcze podjęte w ramach self-cleaning (samooczyszczenia).

Po wypełnieniu formularza wykonawca ma możliwość jego podglądu i następnie pobrania go, ze wskazaniem, jaki format zapisu wybiera. Wykonawca ma do dyspozycji dwa formaty: .xml, .pdf lub może wybrać opcję zapisu w obu z nich. Wygenerowany w serwisie eESPD plik .xml wykonawca powinien zapisać lokalnie u siebie, co umożliwi mu jeszcze wprowadzanie ewentualnych zmian do tego dokumentu. Zapis tylko w formacie .pdf uniemożliwia wprowadzanie poprawek, a wówczas w razie konieczności dokonania jakiejś zmiany oznacza konieczność ponownego wypełniania oświadczenia.

Wykonawca musi mieć na uwadze, że serwis eESPD nie przechowuje żadnych plików. Szczegółowe informacje związane z zasadami i sposobem wypełnienia JEDZ wykonawca znajdzie w wyjaśnieniach dostępnych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych, w Repozytorium Wiedzy, w zakładce „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia”.

Złożenie JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia br. wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć i przesłać oświadczenie JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oświadczenia podmiotów, które składają ofertę/wniosek wspólnie lub które udostępniają potencjał, składane na formularzu JEDZ powinny również mieć formę dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich, w takim zakresie, w jakim potwierdzają one okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 pzp.

 

Do czasu uruchomienia miniportalu e-Zamówienia (rozwiązania tymczasowego przed wdrożeniem właściwego rozwiązania), a docelowo – portalu e-Zamówienia, aby sprostać warunkowi przekazania w postaci elektronicznej JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, wykonawcy składają to oświadczenie przy użyciu poczty elektronicznej. Wykonawca musi mieć na uwadze, że złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, bo nie spełnia warunków użycia środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z dokumentacją przetargową, aby właściwie przygotować i skutecznie złożyć JEDZ zamawiającemu. Użyte w przepisie sformułowanie „do oferty lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu” oznacza, że niezależnie od składanej w formie pisemnej oferty lub wniosku, oświadczenie musi zostać przesłane pocztą elektroniczną przed upływem terminu składania ofert lub wniosków. Ważne jest zatem przesłanie – na wskazany przez zamawiającego adres mailowy – oświadczenia przygotowanego w określonym przez zamawiającego formacie (w zależności od wyboru zamawiającego, np.: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, .odt), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zaszyfrowanego. Ważny jest zatem format, podpisanie podpisem elektronicznym (wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne), a także zaszyfrowanie przy użyciu narzędzi takich jak Adobe Acrobat, AES Crypt, 7-Zip i Smart Sign, lub inne komercyjne.

[...]

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne