Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Środki ochrony prawnej na nowo

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Jarosław Jerzykowski
Tagi:    szkoda   roboty budowlane

Postulowane zmiany w prawie zamówień publicznych dotyczą m.in. uregulowań w zakresie środków ochrony prawnej, zmierzając do usprawnienia dotychczas funkcjonujących instytucji.

W Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych (dalej: Koncepcja) sporo miejsca poświęcono problematyce środków ochrony prawnej, omawiając je jako jedne z kluczowych zagadnień związanych z przygotowaniem nowych regulacji ustawowych dotyczących zamówień publicznych. Nowe rozwiązania nie przewidują jednak zmian radykalnych, lecz ewolucję dotychczas funkcjonujących instytucji, zmierzającą do ich usprawnienia. Ewolucyjny charakter proponowanych zmian dotyczy zarówno rozwiązań w zakresie ustroju organów ochrony prawnej właściwych w sprawach zamówień publicznych, jak i przepisów rządzących postępowaniem przed nimi. Jak wskazują autorzy Koncepcji, „nowa ustawa spełni również normy prawa europejskiego wyrażone w dyrektywach odwoławczych, co do szybkiego, efektywnego i skutecznego systemu odwoławczego w państwie członkowskim, zapewniającego przedsiębiorcom adekwatną kontrolę nad czynnościami i zaniechaniami zamawiającego podejmowanymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nowa regulacja pozwoli na bardziej efektywne dochodzenie roszczeń odszkodowawczych związanych z nieuzyskaniem zamówienia, również w ramach procedury odwoławczo-skargowej, niezależnie od roszczeń rozpoznawanych na podstawie przepisów ogólnych kodeksu cywilnego”.

Status Krajowej Izby Odwoławczej

Jednym z zagadnień szczegółowych, do których odnosi się Koncepcja, jest status prawny Krajowej Izby Odwoławczej. Autorzy Koncepcji zasadnie dostrzegają, że aktualnie obowiązujące przepisy nie definiują ani statusu KIO, ani jej charakteru z punktu widzenia krajowego systemu organów i porządku prawnego. Z tego powodu w Koncepcji proponuje się wprowadzenie regulacji określającej charakter podmiotowy KIO w systemie organów władzy publicznej. Niestety, poza ogólnikową deklaracją w tym zakresie Koncepcja nie wskazuje, na czym miałoby polegać wspomniane doprecyzowanie, w tym w szczególności jakie miałoby być usytuowanie Izby w strukturze organów władzy publicznej. Wszelkie dotychczasowe zmiany dotyczące KIO konsekwentnie (jakkolwiek powoli) zmierzały do nadania Izbie charakteru „sądowego” (jakkolwiek nie jest ona sądem w rozumieniu Konstytucji RP czy przepisów o ustroju sądów powszechnych) i do uniezależnienia Izby od Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Tendencja do zwiększenia niezależności Izby powinna być utrzymana, a jej pozycja ustrojowa w systemie organów władzy publicznej powinna gwarantować możliwie dużą niezależność i niezawisłość składów orzekających. Nie może być bowiem wątpliwości, że Izba sprawuje szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości, nie tylko wydając rozstrzygnięcia w sprawach odwołań w trakcie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, ale również unieważniając umowy w sprawach zamówień publicznych. Szkoda zatem, że Koncepcja nie przesądza jednoznacznie, jakie zmiany o charakterze ustrojowym będą udziałem nowych regulacji ustawowych. Zagadnienie to ma charakter fundamentalny nie tylko z uwagi na samo usytuowanie KIO w strukturze organów władzy publicznej, ale również ze względu na wpływ tego usytuowania na kluczowe zadania Izby, czyli czynności orzecznicze.

Kwalifikowanie kandydatów na członków KIO

W zasadzie jedynym rozwiązaniem sprecyzowanym bardziej szczegółowo w odniesieniu do kwestii ustrojowych jest zapowiedź zwiększenia wymagań co do kwalifikacji kandydatów do KIO. Trudno nie zgodzić się z autorami Koncepcji, że ze względu na fakt, iż sprawy z zakresu zamówień publicznych rozpoznawane przez Izbę są sprawami skomplikowanymi (nie tylko z uwagi na trudności związane ze specyfiką przepisów pzp, ale również z powodu złożonych stanów faktycznych), zasadne jest wprowadzenie dodatkowych wymogów dla członków Izby. Wśród wymogów tych Koncepcja wskazuje posiadanie wyższych kwalifikacji (kompetencji sędziowskich lub uprawnień odpowiednich dla adwokatów lub radców prawnych) oraz praktycznego doświadczenia zawodowego związanego z zamówieniami publicznymi. Należy pozytywnie ocenić dążenie do podnoszenia wymagań w stosunku do kandydatów na członków KIO, a zwłaszcza warunek posiadania przez nich doświadczenia praktycznego w sprawach związanych z udzielaniem zamówień. Wykształcenie prawnicze (czy nawet posiadanie kompetencji do wykonywania zawodów prawniczych) nie stanowi uniwersalnej gwarancji jakości orzecznictwa. Jak pokazuje orzecznictwo KIO i sądów okręgowych w sprawach dotyczących zamówień publicznych, czynnikiem decydującym o jakości orzeczenia jest w równym stopniu także doświadczenie życiowe członków składów orzekających.

Liczebność składów orzekających i zakres spraw

Rozwiązaniem zasługującym na pełną aprobatę jest przywrócenie, jako zasady, orzekania przez KIO w składach trzyosobowych. Od dłuższego czasu widać, że na wokandę Izby trafiają sprawy coraz trudniejsze (np. zamówienia na roboty budowlane o dużej wartości, zamówienia w sektorze IT czy też zamówienia in-house), których rozstrzyganie stawia arbitrów KIO przed coraz większymi wyzwaniami.

 

[...]

 

Jarosław Jerzykowski
radca prawny, komplementariusz w kancelarii Jerzykowski i Wspólnicy Sp.K.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne