Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Punkty ładowania pojazdów...

25 Kwiecień 2019 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła oferty na dzierżawę 13 miejsc pod...

Wpływ brexitu na zamówienia

25 Kwiecień 2019 
Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska zgodziła się przełożyć termin...

Zmiany, zmiany, nowelizacje…

25 Kwiecień 2019 
18 kwietnia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym...

Procedury uproszczone

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Ewa Wiktorowska
Autor: Rys. B. Brosz

Jakie regulacje proponowane są w nowym prawie zamówień publicznych w odniesieniu do stosowania procedur uproszczonych udzielania zamówień?

Ocena systemu zamówień publicznych, dokonana przez autorów „Koncepcji nowego prawa zamówień publicznych” (dalej: Koncepcja), wykazała, że w roku 2017 na podstawie wyłączeń obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w art. 4, art. 4b, art. 4d oraz art. 136–138 pzp udzielono zamówień na kwotę ok. 71,4 mld zł. Kwota całkowita wynosi 234,6 mld zł, a zatem ponad 1/3 zamówień w Polsce jest udzielana bez stosowania pzp. Nie oznacza to jednak, że zamawiający mieli w tym zakresie swobodę przy wybieraniu wykonawców do realizacji zamówień składających się na powyższą kwotę. Byli oni bowiem zobowiązani do zachowania zasad wynikających z Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE), nakazujących zapewnienie uczciwych warunków konkurencji wszystkim podmiotom gospodarczym wyrażającym zainteresowanie tymi zamówieniami. Sposób, w jaki należy je rozumieć, określiła Komisja Europejska w komunikacie wyjaśniającym dotyczącym prawa wspólnotowego obowiązującego w dziedzinie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w prawie zamówień publicznych, wskazując, że z prawa tego wynikają zasady równego traktowania, niedyskryminacji, wzajemnego uznawania, proporcjonalności i przejrzystości. Wspomniany komunikat powinien być stosowany do zamówień objętych wyżej przywołanymi wyłączeniami z pzp, a także mógł być stosowany – gdyby ustawodawca Polski tak zdecydował – do dzisiejszych zamówień klasycznych o wartościach poniżej progów unijnych. Aktualnie dla tych ostatnich zamówień stosujemy przepisy dyrektyw jak dla zamówień objętych tymi dyrektywami, jedynie z fakultatywną możliwością niestosowania niektórych z nich. Zgodnie z Koncepcją – ma się to zmienić.

Prostsza, przyjazna procedura

Nowe przepisy będą zawierać nową uproszczoną procedurę udzielania zamówień o wartościach poniżej progów unijnych, wyraźnie odróżniającą się od procedur stosowanych dla zamówień objętych dyrektywami. W zamiarze ustawodawcy procedura ta powinna być prostsza od dotychczasowej, łatwiejsza, mniej zbiurokratyzowana i przez to bardziej przyjazna wykonawcom, w szczególności z sektora MŚP.

Dla niektórych zamówień, które dziś są wyłączone ze stosowania pzp, zamówień o wartościach do progów unijnych i zapewne zamówień na usługi społeczne do wartości 750 000 euro proponuje się wprowadzenie ww. procedury uproszczonej, która – gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych – zapewni zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego. Ponadto planuje się umożliwienie zamawiającym wykorzystania narzędzi, które sprzyjają dialogowi z wykonawcami w celu pozyskania jak najlepszych rozwiązań dotyczących konkretnego zamówienia. Rozważane jest wprowadzenie możliwości negocjacji z wykonawcami, pod warunkiem że będą one prowadzone w sposób niedyskryminujący i zapewniający równe traktowanie. Gdy zamawiający będzie planował przeprowadzić negocjacje, powinien wskazać, jakie minimalne wymogi mają spełnić oferty.

Ważnym ustaleniem jest też podtrzymanie założenia, by czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonywane były przez osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Zamówienia udzielać się będzie wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. Nową zasadą będzie zasada efektywności, a na etapie realizacji zamówienia – zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy przy realizacji zamówienia. Określona przez zamawiającego procedura będzie musiała zawierać jasne dla wszystkich uczestników reguły postępowania oraz środki służące do weryfikacji prawidłowości ich stosowania.

Opis przedmiotu zamówienia

Ustawodawca proponuje dla procedury uproszczonej możliwość dokonania opisu przedmiotu zamówienia przez opis funkcjonalny, dopuszczając też opis techniczny. Określenie przedmiotu zamówienia będzie musiało być wystarczająco precyzyjne, by umożliwić wykonawcom ustalenie charakteru i zakresu zamówienia.

[...]

Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne