Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Nowe prawo zamówień

Data publikacji: 09-10-2018 Autor: Ewa Wiktorowska

Jak należy ocenić propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce, zawarte w przygotowanym przez MPiT i UZP dokumencie pt. Koncepcja nowego Prawa Zamówień Publicznych?

Koncepcję nowego Prawa Zamówień Publicznych i zawarte w niej propozycje zmian w systemie zamówień publicznych w Polsce oceniam bardzo pozytywnie. Proponowane modyfikacje w zakresie uporządkowania przepisów dotyczących udzielania zamówień wskazują na prawidłową diagnozę stanu, w jakim obecnie znajduje się ten system, i na właściwie wytyczone cele. Planowane rozwiązania – zwłaszcza te dotyczące: polityki zakupowej państwa, zwiększenia efektywności zamówień, ochrony wykonawców z rynku MŚP, systemu środków ochrony prawnej, a także położenie większego nacisku na realizację umowy w sprawie zamówienia publicznego i na poprawę kontroli – uważam za bardzo potrzebne.

Uważam, że szczególnie podkreślić trzeba bardzo dobrą propozycję ułatwienia etapu badania ofert i potwierdzania przez wykonawców zdolności do wykonania zamówienia i braku podstaw wykluczenia. Obejmuje ona dwa nowe, nieznane jeszcze w Polsce instrumenty, takie jak integracja rejestrów i certyfikacja przez jednostkę publiczną. Popieram wprowadzenie procedury uproszczonej w zamówieniach o wartościach poniżej progów UE i zmniejszenie ilości wyłączeń ze stosowania przepisów pzp.

Aby jednak osiągnąć zamierzony w Koncepcji cel, konieczne jest opracowanie przykładowych wzorów dokumentów przetargowych. Zauważyć też należy, że wielość procedur może utrudniać wykonawcom z rynku MŚP dostęp do zamówień. Zgadzam się z potrzebą właściwego podziału ryzyk w umowie i zwiększenia równowagi stron umowy, z ewaluacją realizacji tej umowy, z zapisami dotyczącymi płatności częściowych i zaliczek, a także z koncepcją wprowadzenia do pzp klauzul abuzywnych.

Pamiętajmy jednak, że dopiero zapoznanie się z konkretnymi przepisami pozwoli na ocenę, czy przyjęte kierunki zmian zostaną osiągnięte.


Ewa Wiktorowska
inżynier budownictwa, prezes zarządu OSKZP, członek Rady KIG, doradca, były trener z listy Prezesa UZP i arbiter

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne