Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Czy zamawiający może nie dokonać poprawy omyłek w ofercie i jakie z tego tytułu poniesie konsekwencje?

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Agnieszka Szulakowska

W myśl art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie;
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

Intencją ustawodawcy w zakresie przytoczonego przepisu było umożliwienie brania udziału w postępowaniu wykonawcom, których oferty dotknięte zostały nieistotnymi wadami lub błędami. Z przepisu tego wynika, że jeżeli zamawiający stwierdzi, iż wykonawca w treści oferty popełnił jedną z omyłek wymienionych w art. 87 ust. 2 pzp i zostały spełnione przesłanki ustawowe w tym zakresie, to ma obowiązek dokonania koniecznych poprawek. Podkreślić należy, że poprawianie przez zamawiającego wszystkich omyłek spełniających warunki określone w omawianym przepisie jest obligatoryjne. Wyłącznie w przypadku innej omyłki wykonawca ma możliwość wpływu na jej poprawienie, ponieważ może nie wyrazić na to zgody. Wówczas jednak zamawiający będzie zobowiązany do odrzucenia oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7 pzp. Niepoprawienie omyłek lub też nieuzasadnione dokonanie poprawy omyłki przez zamawiającego może skutkować naruszeniem przez zamawiającego przepisów pzp związanych z czynnościami badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu, a naruszenie to może mieć wpływ (lub też nie) na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy jednak pamiętać o zasadzie wynikającej z art. 7 ust. 3 pzp, zgodnie z którą zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy.


Agnieszka Szulakowska
kierownik wydziału zamówień publicznych i funduszy zewnętrznych w jednostce sektora finansów publicznych, doradca, praktyk

Aktualizacja: 03-09-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne