Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Czy zamawiający może nie dokonać poprawy omyłek w ofercie i jakie z tego tytułu poniesie konsekwencje?

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprost stanowi, że zamawiający ma obowiązek poprawić omyłki popełnione przez wykonawcę w ofercie, o ile oczywiście kwalifikują się one do poprawy.

Pierwsze słowa art. 86 pzp brzmią bowiem następująco: „Zamawiający poprawia”. Ustawodawca nie pozostawił więc zamawiającemu wyboru – jeżeli w złożonej ofercie zamawiający zidentyfikuje oczywistą omyłkę pisarską, rachunkową czy też inną – polegającą na niezgodności oferty z siwz, a niepowodującą istotnych zmian w treści – omyłkę tę należy bezwzględnie poprawić. Nie dokonując tej czynności, zamawiający narazi się na zarzut naruszenia art. 86 pzp i złamie podstawowe zasady postępowania, ponieważ ciąży na nim obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Jednocześnie konsekwencją niedokonania poprawy będzie możliwość skorzystania przez wykonawcę, który popełnił omyłkę, ze środków ochrony prawnej. Już samo złożenie przez wykonawcę informacji o zaniechaniu czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy (tj. o zaniechaniu poprawy omyłki), powinno spowodować, że zamawiający pochyli się raz jeszcze nad złożoną ofertą i przeanalizuje, czy prawidłowo zakwalifikował omyłkę jako nienadającą się do poprawy. Ponadto nawet jeśli wykonawca nie złoży odwołania, brak poprawy omyłki może przecież zostać wychwycony przez organy kontroli.

Zawarty w pzp nakaz poprawy omyłek nie stanowi przy tym, że zamawiający musi dokonać poprawy każdej z omyłek. Ustawa wprost wskazuje, że zamawiający poprawia w ofercie tylko i wyłącznie te omyłki, o których mowa w art. 86 pzp.


Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualizacja: 03-09-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne