Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Czy zamawiający może nie dokonać poprawy omyłek w ofercie i jakie z tego tytułu poniesie konsekwencje?

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Mateusz Saczywko

Ustawa Prawo zamówień publicznych wprost stanowi, że zamawiający ma obowiązek poprawić omyłki popełnione przez wykonawcę w ofercie, o ile oczywiście kwalifikują się one do poprawy.

Pierwsze słowa art. 86 pzp brzmią bowiem następująco: „Zamawiający poprawia”. Ustawodawca nie pozostawił więc zamawiającemu wyboru – jeżeli w złożonej ofercie zamawiający zidentyfikuje oczywistą omyłkę pisarską, rachunkową czy też inną – polegającą na niezgodności oferty z siwz, a niepowodującą istotnych zmian w treści – omyłkę tę należy bezwzględnie poprawić. Nie dokonując tej czynności, zamawiający narazi się na zarzut naruszenia art. 86 pzp i złamie podstawowe zasady postępowania, ponieważ ciąży na nim obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców.

Jednocześnie konsekwencją niedokonania poprawy będzie możliwość skorzystania przez wykonawcę, który popełnił omyłkę, ze środków ochrony prawnej. Już samo złożenie przez wykonawcę informacji o zaniechaniu czynności, do której zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy (tj. o zaniechaniu poprawy omyłki), powinno spowodować, że zamawiający pochyli się raz jeszcze nad złożoną ofertą i przeanalizuje, czy prawidłowo zakwalifikował omyłkę jako nienadającą się do poprawy. Ponadto nawet jeśli wykonawca nie złoży odwołania, brak poprawy omyłki może przecież zostać wychwycony przez organy kontroli.

Zawarty w pzp nakaz poprawy omyłek nie stanowi przy tym, że zamawiający musi dokonać poprawy każdej z omyłek. Ustawa wprost wskazuje, że zamawiający poprawia w ofercie tylko i wyłącznie te omyłki, o których mowa w art. 86 pzp.


Mateusz Saczywko
prawnik; naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

Aktualizacja: 03-09-2018

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne