Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Precyzyjne opisanie kryteriów oceny ofert

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Autor: Rys. B. Brosz

Celem postępowania o zamówienie publiczne jest wybór oferty najkorzystniejszej, a zamawiający powinien dokonać tego wyboru na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz. Zgodnie z art. 91 ust. 2 pzp kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu zamówienia, co oznacza, że nie można stosować dowolnych kryteriów, lecz tylko takie, które dotyczą oferowanej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.

Kryteria oceny ofert ustala zamawiający odrębnie dla każdego postępowania, ponieważ to on posiada najlepszą wiedzę o tym, co chce zamówić i jakie wymogi powinien spełniać przedmiot zamówienia. Definiując kryteria, zamawiający sam podejmuje decyzję o tym, jaka oferta będzie dla niego najkorzystniejsza. Ustalając kryteria oceny ofert, zamawiający musi także określić ich znaczenie (wagę).

Oprócz szczegółowego opisu kryteriów zamawiający zobowiązany jest do wskazania sposobu, w jaki nastąpi ocena treści oferty przy zastosowaniu tych kryteriów. Sposób oceny ofert powinien być tak skonstruowany, aby uniemożliwić subiektywną, uznaniową i dowolną ocenę każdej oferty przez poszczególnych członków komisji przetargowej. Dzięki jednoznaczności opisu kryteriów oceny ofert możliwe jest dokonanie właściwej i obiektywnie uzasadnionej oceny złożonych ofert.

W odniesieniu do niejednoznacznego opisania przez zamawiającego kryteriów oceny ofert oraz do zastosowania innej ich interpretacji, niż wynikająca z siwz, niejednokrotnie wypowiadała się Krajowa Izba Odwoławcza:

 

  • Wyrok KIO z 16 lutego 2017 r. (KIO 249/17)


„(…) zamawiający odmiennie od literalnego brzmienia sposobu oceny tego kryterium, samodzielnie przez siebie określonego, zastosował pojęcie «termin podstawienia pojazdu zastępczego w razie awarii do 20 minut» przy ocenie ofert, co spowodowało, że naruszył art. 91 ust. 1 ustawy i 7 ust. 3 ustawy przez ocenę oferty odwołującego na podstawie kryterium oceny ofert, dla którego przyjęto odmienny od opisanego w siwz sposób oceny. W konsekwencji zamawiający naruszył zasadę przejrzystości postępowania, nadając sposobowi oceny kryterium po otwarciu ofert inne znaczenie niż wynikające z literalnego brzmienia siwz, co pozostaje w sprzeczności z art. 7 ust. 1 i 38 ust. 4b ustawy”.

 

  • Wyrok KIO z 19 stycznia 2017 r. (KIO 47/17)


„Izba podziela rozważania odwołującego co do tego, że opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej obok sformułowania przedmiotu zamówienia jest jednym z najistotniejszych elementów SIWZ, na podstawie których zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę.

[...]

Aktualizacja: 03-09-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne