Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Podstawowe obszary działalności KIO

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Fragment opracowania Informacja o działalności KIO w 2017 r.
Wykres 1. Rozstrzygnięcia...

Prezentujemy fragment opracowania dotyczącego działalności Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r., stanowiący podsumowanie analizy podstawowych obszarów działalności Izby w ujęciu liczbowym.

Podstawowymi źródłami, na których oparto się przy sporządzaniu Informacji o działalności KIO w 2017 r. (dalej: Informacja), były orzeczenia wydane przez KIO i przez sądy okręgowe, a także dane statystyczne przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych.


Informacja została przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Krajowej Izby Odwoławczej uchwałą nr 1/2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w celu jej przedłożenia przez Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, na podstawie art. 172 ust. 3 pkt 6 pzp.


Rok 2017 był szczególny z co najmniej dwóch względów.

Po pierwsze, był to pierwszy pełny rok kalendarzowy obowiązywania przepisów pzp zmienionych ustawą nowelizującą z dnia 22 czerwca 2016 r. wdrażającą do polskiego porządku prawnego dyrektywy klasyczną i sektorową z 26 lutego 2014 r. Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zapadłe w minionym roku ukazuje doniosłość zmian legislacyjnych oraz funkcjonowanie w praktyce nowych instytucji ustawowych. Stabilizacja interpretacji podstawowych pojęć i instytucji pzp (takich jak treść siwz czy rażąco niska cena), którą wypracowała Izba w minionych latach, pozwala na skupienie się w prezentowanej Informacji na tworzącej się wykładni znowelizowanych przepisów. Recepcja nowych przepisów dokonana w orzecznictwie Izby ma istotne znaczenie dla bieżącej praktyki stosowania prawa oraz oceny osiągnięcia celów ostatniej nowelizacji pzp.

Po drugie, rok 2017 był jednocześnie 10. rokiem funkcjonowania Izby w systemie zamówień publicznych. W ciągu 10 lat swego istnienia Krajowa Izba Odwoławcza trwale wpisała się w polski system środków ochrony prawnej, a sprawność jej działania wyróżnia ją spośród organów rozpoznających środki ochrony prawnej w pierwszej instancji w państwach Unii Europejskiej.

Informacja została podzielona na IV części. W części I scharakteryzowane zostały podstawy prawne funkcjonowania Izby, jej struktura i organy.

Część II zawiera analizę podstawowych obszarów działalności KIO w ujęciu liczbowym wraz z porównaniem z danymi dotyczącymi roku 2016. Ta część opracowania została przytoczona poniżej.

Część III przedstawia wybrane zagadnienia merytoryczne, które w sposób szczególny zaznaczyły się w orzecznictwie Izby i sądów okręgowych w 2017 r.

W części IV zawarto sprawozdanie z pozaorzeczniczej działalności Izby.

Działalność merytoryczna Krajowej Izby Odwoławczej w 2017 r. w ujęciu statystycznym

W 2017 r. do Prezesa Izby wpłynęło 2749 odwołań. W tym w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa wniesiono 24 odwołania. Liczba odwołań rozpoznanych w tym okresie przez Izbę wyniosła 2774 (w tym 132 odwołania wniesione w 2016 r.).


Spośród odwołań wniesionych w 2017 r. do rozpoznania w 2018 r. pozostało 109 odwołań oraz jedno odwołanie z 2013 r. (posiedzenie odroczono do czasu zakończenia postępowania przez prokuraturę, która zabezpieczyła komplet dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia).

Dominującym sposobem wnoszenia odwołań była w 2017 r. forma pisemna – 2151 odwołań (czyli 78%). Pozostałe 598 odwołań (czyli 22%) wniesiono w formie elektronicznej. Dla porównania warto wskazać, że w poprzednich latach udział odwołań wnoszonych w formie elektronicznej wynosił w: 2010 r. – 4,5%, 2011 r. – 11%, 2012 r. – niemal 15%, 2013 r. – 16%, 2014 r. – niemal 18%, 2015 r. – 9%, 2016 r. – 19%.

W ujęciu kwartalnym najwięcej odwołań wpłynęło w III kwartale 2017 r. – 708, a następnie w II kwartale – 704 odwołania, dalej – w IV kwartale – 697 odwołań, a w I kwartale wniesiono 640 odwołań.

[...]

Aktualizacja: 03-09-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne