Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Usługi projektowe

Data publikacji: 05-05-2008 Autor: Jacek Jerka

Postępowania, których przedmiotem jest wykonanie dokumentacji projektowej, charakteryzują się wieloma specyficznymi uwarunkowaniami, które nie występują w przypadku innych zamówień. Fakt ten jednak często umyka uwadze zamawiających.

Specyfika zamawiania dokumentacji projektowej polega na tym, że rezultat pracy wykonawcy wykonującego tę usługę jest podstawą opisu przedmiotu zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Stąd też zamawiający, opisując przedmiot usługi wykonania dokumentacji projektowej, musi uwzględnić nie tylko swoje wymagania dotyczące tejże dokumentacji, ale także wymagania, jakie nakłada na niego ustawodawca. W praktyce udzielania zamówień publicznych zamawiający musi uwzględnić m.in. wymagania, jakie określa w art. 29-31 ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2007 r. nr 223, poz. 1655 – dalej: Pzp). Z przedstawionych tam wyliczeń wyraźnie wynika, w jak istotny sposób zamawianie usług wykonania dokumentacji projektowej jest wyznaczone przepisami prawa, a nie wolą zamawiającego czy wolą autora dokumentacji projektowej. Szczególny wyraz znajduje to w wymaganiach zawartych w przepisach rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (DzU z 2004 r. nr 202, poz. 2072). Na przykład w § 2 ust. 1 rozporządzenia wyraźnie zastrzeżono, że dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz program funkcjonalno-użytkowy muszą być odrębnymi opracowaniami. W § 2 ust. 2 rozporządzenia postawiono też wymóg, aby w każdym tomie wszystkie strony były trwale spięte i opatrzone numeracją. Ponadto, ustawodawca wyraźnie określił, z czego składa się dokumentacja projektowa (§ 4 rozporządzenia) i jakie wymagania muszą spełniać poszczególne opracowania, składające się na nią. Obowiązki nałożone na zamawiającego w ustawie i rozporządzeniu z dnia 2 września 2004 r., dotyczące opisywania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, powinny stanowić treść zobowiązania, jakie zrealizuje wykonawca wybrany w postępowaniu na wykonanie dokumentacji projektowej. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne