Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Konflikt interesów

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Julia Jarnicka

Rynek zamówień publicznych może stanowić pole do nadużyć. Jednym z istotnych źródeł możliwych nieprawidłowości w postępowaniu o zamówienie publiczne jest brak bezstronności i obiektywizmu osób prowadzących postępowanie.

Zagadnienia związane z konfliktem interesów mają na tyle doniosłe znaczenie dla systemu zamówień publicznych, że ich definicja znalazła się w prawie unijnym. Przepisy art. 24 dyrektywy 2014/24/ UE oraz art. 42 dyrektywy 2014/25/UE stanowią: „Pojęcie konfliktu interesów obejmuje co najmniej każdą sytuację, w której członkowie personelu instytucji zamawiającej lub dostawcy usług w zakresie obsługi zamówień działającego w imieniu instytucji zamawiającej biorący udział w prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia lub mogący wpłynąć na wynik tego postępowania mają, bezpośrednio lub pośrednio, interes finansowy, ekonomiczny lub inny interes osobisty, który postrzegać można jako zagrażający ich bezstronności i niezależności w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia”. Analogiczna definicja wynika z art. 35 dyrektywy 2014/23/ UE (w brzmieniu dostosowanym do trybu udzielania koncesji).


Definicja konfliktu interesów jest zatem nieostra i bardzo szeroka. Odnosi się ona zarówno do personelu zamawiającego, jak i do obsługi zewnętrznej w zakresie zamówień publicznych – osób prowadzących postępowanie lub mogących mieć wpływ na jego wynik. Konflikt interesów występuje, jeśli któraś z takich osób posiada w związku z postępowaniem o zamówienie publiczne interes, który można postrzegać jako zagrażający bezstronności i obiektywizmowi. Podkreślić należy, że definicja ta dotyczy każdego rodzaju interesu: finansowego, ekonomicznego, ale również osobistego. Jednak – co najważniejsze – nie chodzi wyłącznie o przypadki, kiedy wskazany interes zagraża bezstronności czy obiektywizmowi osób prowadzących postępowanie – wystarczy, że interes ten może być jako taki postrzegany. Zatem personel zamawiającego powinien identyfikować istnienie konfliktu interesów również wtedy, gdy dana sytuacja może być tylko postrzegana jako konflikt interesów. Co istotne, prawo unijne nie ogranicza konfliktu interesów wyłącznie do powiązań osoby prowadzącej postępowanie z wykonawcą lub potencjalnym wykonawcą – można bowiem wyobrazić sobie takie relacje i interesy, które łączą tę osobę z innymi podmiotami na rynku, a które również mogłyby wpływać na bezstronność i obiektywizm w postępowaniu.

Regulacja polska

Dla kwestii konfliktu interesów podstawową regulacją w pzp jest art. 7 ust. 2, zgodnie z którym czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm. Choć w przepisie tym nie ma odwołania do konfliktu interesów, to oczywiste jest, że bezstronność i obiektywizm przy prowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne mogą być zapewnione jedynie przez osoby niezależne od któregokolwiek z wykonawców lub potencjalnych wykonawców.


W polskiej ustawie Prawo zamówień publicznych nie zawarto legalnej definicji konfliktu interesów, lecz w art. 17 ust. 1 pkt 1–4 ustanowiono katalog przypadków, które wymagają wyłączenia się osoby prowadzącej czynności w postępowaniu. Definicja pochodząca z prawa unijnego ma więc na gruncie polskiej ustawy bardziej praktyczny wymiar.

Polski ustawodawca enumeratywnie wymienił przypadki, w których dochodzi do konfliktu interesów – katalog wyłączeń jest zamknięty, a zatem wszelkie powiązania z wykonawcami, które nie zostały ujęte we wspomnianym przepisie, nie skutkują koniecznością wyłączenia się z postępowania. Takie rozwiązanie legislacyjne należy ocenić pozytywnie, ponieważ wskazuje ono ścisłe ramy dla bardzo nieostrej definicji konfliktu interesów zawartej w dyrektywach unijnych.

[…]

Julia Jarnicka
adwokat, wspólnik w JMGJ Jaworska Matusiak Grześkowiak-Stojek Jarnicka Kancelaria Prawna sp.j.

Aktualizacja: 03-09-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne