Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

JEDZ w praktyce i orzecznictwie (cz. 1)

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Iwona Ziarniak

Analizujemy kwestię prawidłowego przygotowania i złożenia przez wykonawcę jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, uwzględniając wydane w tym zakresie orzecznictwo.

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z 2016 r. wprowadziła zasadnicze zmiany w zakresie reguł wykazywania i weryfikacji warunków podmiotowych. Już od dwóch lat funkcjonuje instytucja wstępnego potwierdzania spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia oraz powiązana z nią reguła pozyskiwania dokumentów, co do zasady, tylko od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona.

Wykonawca, który podejmuje decyzję o udziale w danym postępowaniu publicznym, analizuje wymagania podmiotowe określone przez zamawiającego. Wraz z wnioskiem lub ofertą nie przedkłada kompletu dokumentów, które potwierdzałyby spełnienie tych warunków udziału w postępowaniu i wykazywałyby brak podstaw do wykluczenia. Na tym etapie postępowania przedkłada on jedynie oświadczenie, które zastępuje zaświadczenia (dokumenty) wydawane przez organy publiczne lub osoby trzecie. Postać tego oświadczenia uzależniona jest od wartości zamówienia. Jeżeli przekracza ona równowartości kwot z rozporządzenia wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, oświadczenie jest składane w formie jednolitego dokumentu, sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/ UE rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ).

Podstawą złożenia JEDZ w postępowaniu jest art. 25a pzp, a to pozwala na stwierdzenie, że JEDZ zostaje złożony przez wykonawców w postępowaniu z mocy prawa. Wykonawca musi mieć zatem na uwadze, że niezależnie od tego, czy zamawiający wezwie w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz do przedstawienia tego dokumentu wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertą, jest on zobowiązany takie oświadczenie złożyć. Ponadto zamawiający nie ma obowiązku przygotowywania formularza tego oświadczenia, a za przygotowanie i potwierdzenie spełnienia określonych kryteriów kwalifikacji i podstaw wykluczenia w tym zakresie odpowiedzialny jest wyłącznie wykonawca.

Charakter oświadczenia

JEDZ niewątpliwie stanowi oświadczenie własne wykonawcy i de facto składa się z szeregu oświadczeń wykonawcy dotyczących różnych kwestii, jakie były wymagane od wykonawcy w danym postępowaniu. Oświadczenie to ma charakter wstępny w tym znaczeniu, że poprzedza ono złożenie dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 pzp. Należy podkreślić, że JEDZ nie jest składany przez wykonawców w celu definitywnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu. W tym celu – zgodnie z art. 26 ust. 1 pzp – wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, składa oświadczenia i dokumenty.


W wyroku z 4 kwietnia 2018 r. (KIO 529/18) Izba zwróciła uwagę, że wstępny charakter oświadczenia JEDZ nie oznacza, iż podane w nim informacje mogą być w pewnym zakresie nieaktualne czy niezgodne ze stanem faktycznym. A sposób, w jaki należy interpretować pojęcie „oświadczenie wstępne”, wskazała w wyroku z 8 czerwca 2017 r. (KIO 888/17), podkreślając, że choć zmiana sposobu prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego przez wprowadzenie JEDZ miała na celu odformalizowanie postępowania, to jednak odformalizowanie nie może polegać na zmniejszeniu obciążeń w zakresie wymagań dotyczących faktycznego (fizycznego) składania dookreślonych dokumentów i bagatelizowania, a w efekcie odstąpienia od przedstawiania w JEDZ informacji, które mają służyć wstępnej ocenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i zweryfikowania zdolności wykonawców do należytego wykonania zamówienia. Izba zwróciła uwagę, że skoro wykonawca na etapie składania ofert lub wniosków nie składa dokumentów innych niż JEDZ, to tym bardziej w JEDZ muszą być zawarte wszystkie informacje, które zamawiający dotychczas mógł uzyskać z innych dokumentów składanych przez wykonawców wraz z ofertą lub wnioskiem. Dopiero na podstawie jasno i precyzyjnie przedstawionych informacji w JEDZ możliwa jest ocena zdolności wykonawcy i spełnienia przez niego warunków podmiotowych.

[…]

Iwona Ziarniak
praktyk z wieloletnim doświadczeniem, doradca i wykładowca

Aktualizacja: 03-09-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne