Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Konferencja „Przeszłość dla...

10 Lipiec 2019 
10 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja „Przeszłość dla przyszłości....

Projekt nowego pzp przyjęty

10 Lipiec 2019 
19 czerwca 2019 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął projekt nowej ustawy – Prawo...

Mosty zero waste

10 Lipiec 2019 
W Krakowie trwa budowa mostów kolejowych przez Wisłę. Nowe przeprawy zastąpią użytkowany...

Omyłki w ofertach przetargowych

Data publikacji: 03-09-2018 Autor: Mariusz Partyka
Autor: Rys. B. Brosz

Jakiego typu omyłki i w jakich sytuacjach zamawiający może samodzielnie poprawić w ofertach wykonawców?

Stosownie do treści przepisu art. 87 ust. 2 pkt 1–3 pzp zamawiający poprawia w ofercie:


1) oczywiste omyłki pisarskie (dalej: omyłki pisarskie);
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (dalej: omyłki rachunkowe);
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty (dalej: inne omyłki) – niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.


Poprawianie omyłek a treść oferty


Na wstępie należy zwrócić uwagę na fakt, że omyłki zawarte w katalogu normy art. 87 ust. 2 pzp podzielić można zasadniczo na dwa rodzaje: omyłki, których poprawienie nie powoduje ingerencji w treść oferty, i takie, których poprawienie powoduje zmianę treści oferty. Poprawienie omyłek zarówno rachunkowych, jak i pisarskich nie stanowi ingerencji w treść oferty. Jeśli przy ich poprawianiu doszłoby do zmiany treści oferty, oznaczałoby to, że omyłkę zakwalifikowano błędnie – mamy wówczas do czynienia albo z inną omyłką, albo z nieusuwalnym błędem powodującym niezgodność oferty z siwz. Jedynie poprawienie innej omyłki umożliwia zgodną z pzp zmianę treści oferty (tylko w zakresie nieistotnym). Możliwość poprawienia innej omyłki jest więc jedynym wyjątkiem od zasady niezmienności treści oferty wynikającej z art. 87 ust. 1 pzp1.


Omyłki pisarskie


Ustawa nie zawiera definicji omyłki pisarskiej. Kwestia ta jednak wielokrotnie pojawiała się w orzecznictwie sądów okręgowych (dalej: SO) oraz Krajowej Izby Odwoławczej. Warto przytoczyć definicję, którą sformułował UZP w jednej ze swoich opinii2, wskazując, że omyłka pisarska to niezamierzona niedokładność, nasuwająca się każdemu bez przeprowadzania dodatkowych ustaleń. Może to być błąd literowy, widoczne niezamierzone opuszczenie wyrazu czy inny błąd, wynikający z przeoczenia lub innej wady procesu myślowo-redakcyjnego, a niespowodowany uchybieniem merytorycznym. Jest to więc nie tylko omyłka, która wynika wprost z samego formularza, ale również omyłka, którą można ustalić na podstawie porównania pozostałych dokumentów składających się na treść oferty. Takie podejście do rozumienia omyłek pisarskich w orzecznictwie pozostaje od lat niezmienne.


Izba w wyroku z 9 lutego 2018 r. (KIO 165/18) podaje przykład takiej omyłki pisarskiej: w przetargu na zakup komputerów wykonawca przedłożył tłumaczenie, w którym wskazano wynik testu inny niż ten, który znajdował się w tekście oryginalnym (3229 zamiast 3228). Z kolei w wyroku KIO 94/18 Izba za oczywistą omyłkę pisarską uznała pominięcie oznaczenia „w restrukturyzacji” przy nazwie podmiotu. Jak bowiem zauważyła, obowiązek dodania tego oznaczenia wynika z przepisu prawa, a wiedzę o uchybieniu w tym zakresie można uzyskać z ogólnodostępnych informacji (np. KRS).
 

  • Wyrok KIO z 15 czerwca 2018 r. (KIO 991/18, KIO 997/18, KIO 1000/18, KIO 1007/18, KIO 1016/18)


„(…) o oczywistej omyłce pisarskiej można mówić, gdy jest ona jednoznaczna dla każdego i każdy taką omyłkę powinien jednakowo poprawić. Jeżeli dochodzi do różnic w traktowaniu czegoś jako omyłki, to trudno mówić, że mamy do czynienia z oczywistą omyłką pisarską”.


[…]

Mariusz Partyka
prawnik specjalizujący się w tematyce zamówień publicznych

Aktualizacja: 03-09-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne