Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Dzielenie zamówień

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

 

Czy powierzenie pracownikowi obowiązków w zakresie szacowania wartości zamówienia powoduje całkowity brak odpowiedzialności kierownika jednostki? 

 
Główna Komisja Orzekająca w jednej z rozpatrywanych spraw podkreśliła, że „obowiązki w zakresie kontroli zarządczej nie ograniczają się do udzielenia upoważnień, czyli do swoistego rozdzielenia zadań między pracowników. Kontrola zarządcza jest procesem towarzyszącym wszystkim aspektom funkcjonowania jednostki. Nie wystarczy zatem określenie podziału zadań, kierownik jednostki powinien także kontrolować, w jaki sposób zadania te są przez poszczególnych pracowników wykonywane. (…) gdyby Obwiniony właściwie zorganizował system kontroli zarządczej w kierowanej przez siebie jednostce, to zapobiegłby w ten sposób powtarzającym się naruszeniom dyscypliny finansów publicznych, związanym z kilkakrotnym, a nie jednorazowym udzieleniem zamówienia publicznego z jawnym lekceważeniem obowiązku stosowania przepisów ustawy Pzp” (orzeczenie Głównej Komisji Orzekającej z 19 marca 2018 r., BDF1.4800.84.2017). Kontrola zarządcza zakłada bowiem monitorowanie sposobu wykonywania tych upoważnień, a właściwie realizowana zapobiega powstaniu sytuacji, w których dochodzi do naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Warto zwrócić tu uwagę na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 maja 2012 r. (VSA/Wa 216/12), w świetle którego: „Kierownik jednostki nie wyzbywa się odpowiedzialności w zakresie kontroli zarządczej przez upoważnienie pracowników tej jednostki do czynności w zakresie kontroli zarządczej. Kierownik jednostki, nawet gdy skutecznie przekazuje określone uprawnienia i obowiązki swoim pracownikom, to nie wyzbywa się odpowiedzialności za brak kontroli zarządczej. Przeciwna teza byłaby sprzeczna z obowiązującymi przepisami i prowadziłaby do wniosku, że kierownik jednostki może tak ukształtować regulaminy i upoważnienia w jednostce, że za nic nie będzie ponosił odpowiedzialności”. 

Czy zamawiający, z uwagi na to, że główny przedmiot zamówienia dotyczy usług prawnych, musiałby zrezygnować z wyłączenia stosowania przepisów pzp?
 
Wyłączenie obowiązku stosowania pzp dla usługi prawnej przewidziane zostało w art. 4 pkt 3 lit. ea – ustawy nie stosuje się do zamówień, których przedmiotem są sprecyzowane w tym przepisie usługi prawne. Istotne zatem w tym względzie będzie zweryfikowanie przedmiotu zamówienia przez pryzmat zakresu realizowanej usługi i określenie głównego przedmiotu zamówienia publicznego. Orzekając w sprawie związanej z tym zagadnieniem, KIO podkreśliła, że „wyłączenie ustawowe może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu do części zamówienia publicznego, którego przedmiotem były usługi prawnicze polegające na wykonywaniu zastępstwa procesowego przed sądami administracyjnymi lub doradztwie prawnym w zakresie tego zastępstwa, natomiast nie może być stosowane w zakresie tej części zamówienia, której przedmiot stanowią usługi prawnicze polegające na występowaniu w charakterze pełnomocnika w postępowaniu podatkowym lub doradztwie prawnym w tym zakresie” (uchwała KIO z 21 marca 2018 r., KIO/KD 7/18). Mimo że wskazana uchwała dotyczyła stanu prawnego sprzed wejścia w życie nowelizacji z 22 czerwca 2016 r., to stanowisko Izby odnoszące się do głównego przedmiotu zamówienia jest nadal aktualne. Zatem w sytuacji, w której zamawiający zdecydowałby się przeprowadzić postępowanie na świadczenie kompleksowych usług prawnych w jednostce, nie miałby on możliwości skorzystania z wyłączenia ustawowego, jednak w sytuacji podziału przedmiotu zamówienia na dwa odrębne zakresy możliwa będzie realizacja tylko usług zastępstwa procesowego na podstawie art. 4 pkt 3 lit. ea.
 
[...]
 
Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne