Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Ochrona danych osobowych wykonawców

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Ilona Zalewska

Jak wskazuje motyw 78 preambuły rodo, również w zamówieniach publicznych należy wdrożyć środki, które są zgodne z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych.

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: rodo);
b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, której zakres regulacji nie pokrywa się z zakresem regulowanym w rodo (dotychczas ustawa o ochronie danych osobowych regulowała kwestie ochrony danych osobowych w pełnym wymiarze; obecnie – przy obowiązku bezpośredniego stosowania przepisów rodo – już tak nie jest).
 
Jak wynika z informacji opublikowanych na stron ie Urzędu Zamówień Publicznych: „Równolegle toczy się proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, przewidującego również zmiany w zakresie ustawy Pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”1.
 
Czekając zatem na konkretne uregulowania, w niniejszym artykule poddamy analizie kwestie związane z ochroną danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w rodo, które – jak wiadomo – od 25 maja br. powinny być już stosowane wprost w całej Unii Europejskiej.
 
Na wstępie należy też przypomnieć, że rodo ma zastosowanie zarówno do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 25 maja br., jak i do tych, które zostały wszczęte przed tą datą i pozostają nadal w toku.
 
Jakie dane wykonawcy podlegają ochronie?
 
Regulacje, o których mowa powyżej, mają zastosowanie nie tylko w przypadku klasycznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od zastosowanego trybu, ale także do innych szczególnych procedur przewidzianych w pzp, jak procedura udzielania zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 
Zgodnie z brzmieniem motywu 78 preambuły rodo „zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy brać pod uwagę także w przetargach publicznych”. Jedną z czynności przetwarzania danych osobowych na gruncie rodo będzie więc bez wątpienia postępowanie przetargowe.
 
Tematem niniejszego opracowania jest ochrona danych osobowych wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne u zamawiającego. Jak wskazuje art. 2 ust. 2 rodo, rozporządzenie to chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Chronionymi danymi będą zatem wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przetargowego.
 
A więc dane osobowe:

 

  • samych wykonawców składających ofertę;
  • członków organów spółek;
  • konsorcjantów;
  • podwykonawców;
  • osób trzecich udostępniających swój potencjał;
  • pełnomocników ww. osób;
  • kluczowego personelu, np. wymienionego w wykazach osób.
 
Podstawą przetwarzania przez zamawiających danych zawartych w ofertach i innych dokumentach składanych przez wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c rodo, zgodnie z którym nie jest konieczne uzyskiwanie zgód na przetwarzanie danych osobowych od wykonawców startujących w postępowaniach przetargowych.
 
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego
 
Jednym z rodzajów danych, które zgodnie z rodo wymagają szczególnej uwagi – a tym samym ochrony – są dane dotyczące karalności. Przepisy rodo wprowadzają ograniczenia w przetwarzaniu informacji o skazaniach konkretnych osób i o innych naruszeniach prawa przez konkretne osoby. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania przetargowego należy wykluczyć wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za jedno z przestępstw enumeratywnie wymienionych w ww. przepisie, a także m.in. wykonawcę, u którego urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego albo prokurent został prawomocnie skazany za takie przestępstwo. 
 
[...]
 
Ilona Zalewska
specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne