Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Ochrona danych osobowych wykonawców

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Ilona Zalewska

Jak wskazuje motyw 78 preambuły rodo, również w zamówieniach publicznych należy wdrożyć środki, które są zgodne z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz z zasadą domyślnej ochrony danych.

 

Od 25 maja 2018 r. obowiązują nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych:

 
a) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: rodo);
b) ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, której zakres regulacji nie pokrywa się z zakresem regulowanym w rodo (dotychczas ustawa o ochronie danych osobowych regulowała kwestie ochrony danych osobowych w pełnym wymiarze; obecnie – przy obowiązku bezpośredniego stosowania przepisów rodo – już tak nie jest).
 
Jak wynika z informacji opublikowanych na stron ie Urzędu Zamówień Publicznych: „Równolegle toczy się proces legislacyjny dotyczący projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679, przewidującego również zmiany w zakresie ustawy Pzp oraz ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi”1.
 
Czekając zatem na konkretne uregulowania, w niniejszym artykule poddamy analizie kwestie związane z ochroną danych osobowych zgodnie z przepisami zawartymi w rodo, które – jak wiadomo – od 25 maja br. powinny być już stosowane wprost w całej Unii Europejskiej.
 
Na wstępie należy też przypomnieć, że rodo ma zastosowanie zarówno do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 25 maja br., jak i do tych, które zostały wszczęte przed tą datą i pozostają nadal w toku.
 
Jakie dane wykonawcy podlegają ochronie?
 
Regulacje, o których mowa powyżej, mają zastosowanie nie tylko w przypadku klasycznego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od zastosowanego trybu, ale także do innych szczególnych procedur przewidzianych w pzp, jak procedura udzielania zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 
Zgodnie z brzmieniem motywu 78 preambuły rodo „zasadę uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i zasadę domyślnej ochrony danych należy brać pod uwagę także w przetargach publicznych”. Jedną z czynności przetwarzania danych osobowych na gruncie rodo będzie więc bez wątpienia postępowanie przetargowe.
 
Tematem niniejszego opracowania jest ochrona danych osobowych wykonawców ubiegających się o zamówienie publiczne u zamawiającego. Jak wskazuje art. 2 ust. 2 rodo, rozporządzenie to chroni podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności ich prawo do ochrony danych osobowych. Chronionymi danymi będą zatem wszelkie dane osobowe znajdujące się w ofertach i innych dokumentach składanych w toku prowadzonego postępowania przetargowego.
 
A więc dane osobowe:

 

  • samych wykonawców składających ofertę;
  • członków organów spółek;
  • konsorcjantów;
  • podwykonawców;
  • osób trzecich udostępniających swój potencjał;
  • pełnomocników ww. osób;
  • kluczowego personelu, np. wymienionego w wykazach osób.
 
Podstawą przetwarzania przez zamawiających danych zawartych w ofertach i innych dokumentach składanych przez wykonawców jest art. 6 ust. 1 lit. c rodo, zgodnie z którym nie jest konieczne uzyskiwanie zgód na przetwarzanie danych osobowych od wykonawców startujących w postępowaniach przetargowych.
 
Informacje z Krajowego Rejestru Karnego
 
Jednym z rodzajów danych, które zgodnie z rodo wymagają szczególnej uwagi – a tym samym ochrony – są dane dotyczące karalności. Przepisy rodo wprowadzają ograniczenia w przetwarzaniu informacji o skazaniach konkretnych osób i o innych naruszeniach prawa przez konkretne osoby. Zgodnie zaś z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z postępowania przetargowego należy wykluczyć wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za jedno z przestępstw enumeratywnie wymienionych w ww. przepisie, a także m.in. wykonawcę, u którego urzędujący członek jego organu zarządzającego lub nadzorczego albo prokurent został prawomocnie skazany za takie przestępstwo. 
 
[...]
 
Ilona Zalewska
specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik instytucji zamawiającej (jst); ukończyła prawnicze studia wyższe, studium zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE oraz studium zamówień publicznych 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne