Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

MiniPortal e-Zamówień

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak, Magdalena Michałowska

Rzecz o elektronizacji

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA

 

Urząd Zamówień Publicznych, przewidując ryzyko niewdrożenia w terminie do dnia 18 października 2018 r. kompleksowego rozwiązania technicznego pozwalającego na przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług), podjął – wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji – działania, aby udostępnić rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwe składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE. Na stronie UZP zamieszczona została prezentacja tego rozwiązania, nazwanego miniPortalem e-Zamówień. Dzięki niemu możliwe będzie komunikowanie elektroniczne między zamawiającym i wykonawcami. Rozwiązanie to będzie ogólnodostępne, uniwersalne, nieodpłatne oraz wykorzystywać będzie funkcjonalności Biuletynu Zamówień Publicznych i e-PUAP.
 
Wykonawcy będą mogli dzięki niemu – w sposób bezpieczny i z zachowaniem wymaganej po 18 października br. formy komunikacji – składać do zamawiających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty. Zgodnie z informacją przekazaną przez UZP wersja testowa tego rozwiązania będzie już w sierpniu br., a od 1 października ma funkcjonować jego wersja użytkowa. Należy pamiętać, że miniPortal e-Zamówień jest rozwiązaniem tymczasowym.
 
Składanie wniosków lub ofert za pośrednictwem miniPortalu
 
Informację o wszczętym przez zamawiającego postępowaniu wykonawca pozyskuje, tak jak dotychczas, z publikatorów. W zależności od wartości danego zamówienia jest to odpowiednio BZP lub TED. Następnie – już bezpośrednio na stronie miniPortalu lub stronie internetowej zamawiającego – wykonawca będzie mógł się zapoznać z listą zatwierdzonych przez zamawiającego formularzy postępowań. Możliwe będzie zapoznanie się z informacjami na temat wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (i przejrzenie historii ich zmian) oraz na temat unieważnionych formularzy postępowań.
 
MiniPortal e-Zamówień oferuje funkcjonalność pozwalającą na zapoznanie się z informacjami na temat danego postępowania, wskazującymi: tryb, w jakim zostało ono wszczęte, numer BZP/TED i numer referencyjny, Identyfikator postępowania automatycznie wygenerowany przez system, tytuł/nazwę postępowania, dane identyfikujące zamawiającego (jego nazwa, dane teleadresowe) oraz termin składania wniosków lub ofert. Należy pamiętać, że w zależności od trybu postępowania formularz postępowania będzie się zmieniał. Zmianie będzie ulegała lista dat oraz danych.
 
Wykonawca na stronie internetowej zamawiającego będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danego postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki do specyfikacji, ewentualne zmiany treści ogłoszenia lub specyfikacji) i ją pobrać. Na stronie zamawiającego będzie również udostępniony klucz publiczny, który posłuży wykonawcy do zaszyfrowania oferty lub wniosku.
 
WAŻNE: do momentu upływu terminu otwarcia ofert klucz prywatny będzie zabezpieczony i niedostępny w systemie miniPortalu e-Zamówień.
 
Za pośrednictwem platformy ePUAP – w zależności od etapu postępowania i trybu, w jakim jest ono prowadzone – wykonawca będzie przygotowywał wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci formularza elektronicznego lub elektroniczną ofertę.
 
Po przygotowaniu kompletnej oferty lub wniosku wykonawca będzie zobowiązany do podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 pzp). Ważne jest zweryfikowanie, czy osoba podpisująca w imieniu wykonawcy dokumenty ma do tego stosowne umocowanie.
 
Wykonawca wysyła dokumenty (tj. elektroniczną ofertę lub elektroniczny wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowane za pomocą klucza publicznego) za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na platformie e-PUAP. Najprawdopodobniej za pośrednictwem miniPortalu e-Zamówień wykonawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru oferty lub wniosku.
 
Magdalena Michałowska
e-Zamawiający
 
Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal e-Zamówień będzie rozwiązaniem przejściowym – ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli składać do zamawiających, w sposób bezpieczny, oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne (więcej na https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal).
 
[...] 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne