Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

MiniPortal e-Zamówień

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Iwona Ziarniak, Magdalena Michałowska

Rzecz o elektronizacji

Iwona Ziarniak
e-WYKONAWCA

 

Urząd Zamówień Publicznych, przewidując ryzyko niewdrożenia w terminie do dnia 18 października 2018 r. kompleksowego rozwiązania technicznego pozwalającego na przeprowadzenie całego procesu udzielenia zamówienia publicznego łącznie z jego monitoringiem (wdrożenie centralnej Platformy e-Zamówień i Portali e-Usług), podjął – wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Ministerstwem Cyfryzacji – działania, aby udostępnić rozwiązanie, dzięki któremu będzie możliwe składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczeń, w tym jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, w zgodzie z wymogami określonymi przez dyrektywy UE. Na stronie UZP zamieszczona została prezentacja tego rozwiązania, nazwanego miniPortalem e-Zamówień. Dzięki niemu możliwe będzie komunikowanie elektroniczne między zamawiającym i wykonawcami. Rozwiązanie to będzie ogólnodostępne, uniwersalne, nieodpłatne oraz wykorzystywać będzie funkcjonalności Biuletynu Zamówień Publicznych i e-PUAP.
 
Wykonawcy będą mogli dzięki niemu – w sposób bezpieczny i z zachowaniem wymaganej po 18 października br. formy komunikacji – składać do zamawiających wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty. Zgodnie z informacją przekazaną przez UZP wersja testowa tego rozwiązania będzie już w sierpniu br., a od 1 października ma funkcjonować jego wersja użytkowa. Należy pamiętać, że miniPortal e-Zamówień jest rozwiązaniem tymczasowym.
 
Składanie wniosków lub ofert za pośrednictwem miniPortalu
 
Informację o wszczętym przez zamawiającego postępowaniu wykonawca pozyskuje, tak jak dotychczas, z publikatorów. W zależności od wartości danego zamówienia jest to odpowiednio BZP lub TED. Następnie – już bezpośrednio na stronie miniPortalu lub stronie internetowej zamawiającego – wykonawca będzie mógł się zapoznać z listą zatwierdzonych przez zamawiającego formularzy postępowań. Możliwe będzie zapoznanie się z informacjami na temat wszczętych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego (i przejrzenie historii ich zmian) oraz na temat unieważnionych formularzy postępowań.
 
MiniPortal e-Zamówień oferuje funkcjonalność pozwalającą na zapoznanie się z informacjami na temat danego postępowania, wskazującymi: tryb, w jakim zostało ono wszczęte, numer BZP/TED i numer referencyjny, Identyfikator postępowania automatycznie wygenerowany przez system, tytuł/nazwę postępowania, dane identyfikujące zamawiającego (jego nazwa, dane teleadresowe) oraz termin składania wniosków lub ofert. Należy pamiętać, że w zależności od trybu postępowania formularz postępowania będzie się zmieniał. Zmianie będzie ulegała lista dat oraz danych.
 
Wykonawca na stronie internetowej zamawiającego będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą danego postępowania (ogłoszenie o zamówieniu, specyfikacja istotnych warunków zamówienia, załączniki do specyfikacji, ewentualne zmiany treści ogłoszenia lub specyfikacji) i ją pobrać. Na stronie zamawiającego będzie również udostępniony klucz publiczny, który posłuży wykonawcy do zaszyfrowania oferty lub wniosku.
 
WAŻNE: do momentu upływu terminu otwarcia ofert klucz prywatny będzie zabezpieczony i niedostępny w systemie miniPortalu e-Zamówień.
 
Za pośrednictwem platformy ePUAP – w zależności od etapu postępowania i trybu, w jakim jest ono prowadzone – wykonawca będzie przygotowywał wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w postaci formularza elektronicznego lub elektroniczną ofertę.
 
Po przygotowaniu kompletnej oferty lub wniosku wykonawca będzie zobowiązany do podpisania dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 10a ust. 5 pzp). Ważne jest zweryfikowanie, czy osoba podpisująca w imieniu wykonawcy dokumenty ma do tego stosowne umocowanie.
 
Wykonawca wysyła dokumenty (tj. elektroniczną ofertę lub elektroniczny wniosek – podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaszyfrowane za pomocą klucza publicznego) za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na platformie e-PUAP. Najprawdopodobniej za pośrednictwem miniPortalu e-Zamówień wykonawca otrzyma Urzędowe Potwierdzenie Odbioru oferty lub wniosku.
 
Magdalena Michałowska
e-Zamawiający
 
Jak podkreśla Urząd Zamówień Publicznych, miniPortal e-Zamówień będzie rozwiązaniem przejściowym – ogólnodostępnym, uniwersalnym i nieodpłatnym, szczególnie przydatnym zamawiającym, którzy nie posiadają własnych narzędzi informatycznych do obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego będą mogli składać do zamawiających, w sposób bezpieczny, oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oferty wstępne (więcej na https://www.uzp.gov.pl/e-zamowienia2/miniportal).
 
[...] 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne