Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Otwarcie ofert elektronicznych

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Adam Wiktorowski
Tagi:    otwarcie ofert

Wprowadzenie elektronizacji zamówień wymaga przeanalizowania na nowo poszczególnych etapów postępowania, w tym znalezienia zgodnego z pzp sposobu na przeprowadzenie otwarcia ofert złożonych w formie elektronicznej.

 

Jedną z naczelnych zasad polskiego systemu zamówień publicznych jest zasada jawności. Zasada ta, wyrażona w art. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, obowiązuje zarówno na etapie przygotowania, jak i podczas prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest ona realizowana przez upublicznianie informacji o zamiarze udzielenia zamówienia i o rozpoczęciu procedury kontraktowania, a także przejawia się w jawności całej dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia (z wyjątkiem sytuacji bezpośrednio regulowanych pzp). 

 
Wymaga podkreślenia, że zasada jawności informacji publicznej jest jedną z podstawowych zasad systemu prawnego Rzeczypospolitej Polskiej, na co wskazuje chociażby treść art. 54, a przede wszystkim art. 61 Konstytucji RP. Nie może budzić wątpliwości, że każde naruszenie zasady jawności przyczynia się do wadliwości prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.
 
Ustawodawca polski w celu skutecznego zwalczania zjawisk patologicznych w sektorze zamówień publicznych położył nacisk na rzeczywistą jawność i przejrzystość działania zamawiających i wykonawców w toku prowadzonego postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ma to służyć przede wszystkim zapewnieniu zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, a także – co nawet ważniejsze – wzbudzeniu wśród uczestników procedury poczucia, że takie równe traktowanie i uczciwa konkurencja zostały zachowane (zob. wyrok KIO z 24 sierpnia 2017 r., KIO 1602/17, KIO 1614/17). Należy zauważyć, że przywoływane zasady są ze sobą nierozerwalnie związane. Zachowanie zasady jawności pozwala na urzeczywistnienie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców.
 
Zasada jawności a otwarcie ofert
 
Jednym z przejawów zasady jawności postępowania jest obowiązek przeprowadzenia przez jednostkę zamawiającą jawnej sesji otwarcia ofert, przy czym obowiązek ten wiąże zamawiającego bez względu na tryb, w jakim prowadzone jest postępowanie, o ile tylko tryb ten zawiera w swej konstrukcji etap ofertowania. Wskazany obowiązek został wyrażony w art. 86 ust. 2 pzp, zgodnie z którym otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Czynność otwarcia ofert ma doniosłe znaczenie dla uczestników postępowania, ponieważ umożliwia wykonawcom ustalenie kręgu podmiotów, z którymi konkurować będą o dane zamówienie, pozwala ocenić szanse na uzyskanie danego zamówienia, a także informuje o powstaniu innych obowiązków (jak konieczność złożenia oświadczenia o przynależności – lub jej braku – do tej samej grupy kapitałowej z poszczególnymi wykonawcami w trybie art. 24 ust. 11 pzp). Zgodnie z wolą ustawodawcy otwarcie ofert przeprowadzane na podstawie przepisów pzp ma charakter jawny nie tylko w stosunku do wykonawców, ale erga omnes. W otwarciu ofert uczestniczyć mogą dowolne osoby i podmioty (przedstawiciele mediów, konkurujących wykonawców niebędących uczestnikami danego postępowania, wszystkie osoby zainteresowane). Wymaga podkreślenia, że jawność otwarcia ofert przejawiać się powinna w ich fizycznym otwarciu, w obecności tzw. publiczności, o ile takowa przybyła, a nie jedynie w opisaniu takiej czynności w protokole postępowania czy też wyłącznie przez zamieszczenie na stronie internetowej lub w Biuletynie Informacji Publicznej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 pzp, czyli:
 
  • kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  • firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
  • ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
 
W orzecznictwie – podobnie jak w doktrynie – ugruntował się pogląd, zgodnie z którym otwarcie ofert jest czynnością o charakterze jednokrotnym, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu. Oznacza to, że obowiązkiem jednostki zamawiającej jest dokonanie otwarcia wszystkich ofert złożonych w terminie przewidzianym na to w dokumentacji postępowania. W przeciwnym wypadku postępowanie obarczone będzie nieusuwalną wadą. 
 
  • Wyrok KIO z 29 czerwca 2016 r. (KIO 1069/16)
 
„Oferta nie może zostać otwarta na niejawnym posiedzeniu komisji przetargowej, ale publicznie, w sposób jawny. Podkreślenia wymaga, że publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze, niezależnie od tego, czy oferta, która nie została publicznie otwarta, jest ofertą najdroższą, czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert”.
 
[...]
 
Adam Wiktorowski
prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE  
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne