Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Dofinansowanie na rozwój dróg

05 Maj 2021 
Premier zatwierdził listy zadań do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju...

Program Fundusze Europejskie...

05 Maj 2021 
21 kwietnia 2021 r. odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie projektu Programu Fundusze...

Partnerstwo...

05 Maj 2021 
20 kwietnia br. została uchwalona nowelizacja ustawy o efektywności wprowadzająca...

Zamówienia na usługi społeczne a odwołanie

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Agnieszka Dylong

Ograniczenie stosowania przepisów pzp, o którym mowa w art. 138o pzp, odnosi się do obowiązków zamawiającego, a nie do uprawnień wykonawców, do których należy zaliczyć m.in. korzystanie ze środków ochrony prawnej.

Zamówienia na usługi społeczne to grupa usług wydzielona specjalnie w celu stosowania łagodniejszego reżimu udzielania zamówień publicznych. W motywie 114 preambuły dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (dalej: „dyrektywa klasyczna”) wskazano, że: „niektóre kategorie usług, a mianowicie tzw. usługi na rzecz osób, takie jak niektóre usługi społeczne, zdrowotne i edukacyjne, ze względu na swój charakter nadal mają ograniczony wymiar transgraniczny. Usługi te świadczone są w określonym kontekście, mocno zróżnicowanym w zależności od państwa członkowskiego z uwagi na różne tradycje kulturowe. Należy zatem ustanowić szczególny system udzielania zamówień publicznych na takie usługi, o wyższym progu niż próg mający zastosowanie do innych usług”. Z tych względów dyrektywa klasyczna wprowadza wyższy niż w przypadku pozostałych zamówień próg kwotowy obligujący do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. Próg ten wynosi odpowiednio: 

 
1) 750 000 euro – w przypadku zamówień innych niż zamówienia sektorowe lub zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa;
2) 1 000 000 euro – w przypadku zamówień sektorowych.
 
Dla zamówień o wartości równej wskazanym kwotom bądź przekraczającej je stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 138g ust. 1 pzp), przy czym – w ślad za dyrektywą klasyczną – w polskiej ustawie wprowadzono pewne odstępstwa, których celem jest odformalizowanie procedury udzielania zamówień (dział III rozdział 6 pzp). Jeśli natomiast wartość zamówienia na usługi społeczne jest mniejsza niż powyższe kwoty, to zamawiający może udzielić zamówienia, stosując przepisy art. 138o ust. 2–4 pzp. To właśnie zamówienia na usługi społeczne poniżej progów kwotowych określonych w art. 138g ust. 1 pzp budzą największe wątpliwości. Kwestia ta jest o tyle istotna, że – z uwagi na polskie warunki rynkowe, a także na przedmiot zamówień z zakresu usług społecznych – bardzo często wartość zamówienia na usługi społeczne nie przekracza kwot progowych.
 
Procedura uproszczona
 
W art. 138o pzp zawarto bardzo lakoniczną regulację, wskazującą ogólnie w ust. 2, że zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący. W celu udzielenia zamówienia zobowiązany jest on do zamieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, to na stronie internetowej – ogłoszenia o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielenia, w szczególności:
 
1) termin składania ofert uwzględniający czas niezbędny do przygotowania i złożenia oferty;
2) opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia;
3) kryteria oceny ofert.
 
Zgodnie z art. 138o ust. 4 pzp „niezwłocznie po udzieleniu zamówienia zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o udzieleniu zamówienia, podając nazwę albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego. W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej, informację o nieudzieleniu zamówienia”.
 
Warto zauważyć, że obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu, a także ogłoszenia o jego udzieleniu dotyczy wyłącznie strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej bądź strony internetowej zamawiającego, a nie Biuletynu Zamówień Publicznych, który stanowi powszechne źródło wiedzy o zamówieniach. Potencjalni zainteresowani wykonawcy są więc zmuszeni do śledzenia stron internetowych poszczególnych zamawiających, co w praktyce wydaje się niemożliwe, szczególnie wtedy, gdy wielu zamawiających udziela danego rodzaju zamówień na usługi, jak np. usługi hotelowe czy restauracyjne. Zamawiający posiada także niemal nieograniczoną swobodę w formułowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Podobnie to zamawiający decyduje o terminie składania ofert, przy czym musi mieć na uwadze czas niezbędny do ich przygotowania i złożenia.
 
[...]
 
Agnieszka Dylong
radca prawny w kancelarii radców prawnych Klatka i Partnerzy 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne