Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Podział zamówienia na części

Data publikacji: 27-07-2018 Autor: Dorota Grochalska
Tagi:    roboty budowlane
Autor: Rys. B. Brosz

Czy dzielenie zamówień na części jest obowiązkiem, czy uprawnieniem zamawiającego? W jakich okolicznościach zamawiający powinien się spodziewać sankcji związanych z brakiem podziału zamówienia?

Tematyka podziału zamówienia dotyczy zarówno etapu przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia, jak i jego przebiegu. Omawiając tę problematykę, warto przeanalizować kilka istotnych zagadnień. Pierwsze z nich to kwestia szacowania wartości zamówienia, która pojawia się na etapie przygotowania postępowania. Następnym jest podejmowanie decyzji co do tego, w jaki sposób prowadzić postępowanie: jako jedno zamówienie, czy też z możliwością składania ofert częściowych, a może jako zamówienie w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Z zagadnieniem tym stykamy się po raz kolejny podczas sporządzania protokołu z postępowania, gdyż w protokole tym musimy opisywać przyczyny niedokonania podziału zamówienia. Natomiast przy zamówieniach mieszanych, podczas podejmowania decyzji co do sposobu procedowania w tym obszarze, stykamy się z zagadnieniem głównego przedmiotu zamówienia.

 
Nieprzewidywalna potrzeba udzielenia nowego zamówienia
 
Dużym problemem dla zamawiających jest ustalenie, co jest jednym zamówieniem, a co zamówieniem stanowiącym część większej całości. Poprawność ustaleń na tym etapie ma decydujący wpływ na obliczenie wartości szacunkowej zamówienia, która to czynność wymaga należytej staranności ze strony zamawiającego. Od właściwie ustalonej wartości szacunkowej zależy w zasadzie „cała reszta”, tzn. przyjęcie dalszego sposobu procedowania w celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty. To wartość szacunkowa decyduje o tym, czy mamy do czynienia z zamówieniem tzw. krajowym, czy też unijnym, czy może z zamówieniem, do którego nie stosuje się przepisów pzp w myśl art. 4 ust. 8 tej ustawy. Aby mówić o podziale na części jakiegokolwiek zamówienia, należy najpierw określić, kiedy mamy do czynienia z jednym zamówieniem.
 
Zgodnie z opinią UZP „Brak możliwości przewidzenia i zaplanowania z góry zamówień powoduje, iż zamawiający nie jest w stanie udzielić ich po przeprowadzeniu jednej procedury (nie zna przedmiotu i zakresu zamówienia). Poszczególne więc zamówienia nieprzewidywalne, których konieczność udzielenia pojawi się już po udzieleniu zamówień tego samego rodzaju w trakcie roku lub innego okresu, na który sporządzony został plan rzeczowo-finansowy, powinny być traktowane jako zamówienia odrębne, których wartość należy ustalać właściwie do ich zakresu. Szacowanie wartości każdego zamówienia również w takim przypadku będzie następowało zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy”1. W opinii tej pojawia się odpowiedź na rodzące się często pytania dotyczące sposobu postępowania w sytuacji pojawienia się w ciągu roku potrzeby udzielenia nowego zamówienia. Wynika z niej, że tego typu nowe potrzeby zamawiającego stanowią odrębne zamówienia – ich wartość należy liczyć w sposób dla nich właściwy i podobnie wybierać sposób procedowania przy wyłanianiu wykonawcy. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno planowanie zamówień, jak i ich szacowanie musi być dokonywane z należytą starannością. Nie każde bowiem zamówienie pojawiające się u zamawiającego w trakcie roku będzie zamówieniem niemożliwym wcześniej do przewidzenia. Instytucje kontrolujące w przypadku uznania, że dane zamówienie można było przewidzieć, będą uprawnione do tego, by postawić zamawiającemu zarzut nienależytej staranności podczas planowania zamówień lub ich szacowania, skutkującej obejściem przepisów ustawowych. 
 
Analiza konkretnych okoliczności
 
Podczas planowania zamówień warto skorzystać z kolejnej podpowiedzi Urzędu Zamówień Publicznych, który w jednej ze swoich opinii wskazuje, że dla ustalenia, czy w danym przypadku mamy do czynienia z jednym zamówieniem czy też z odrębnymi zamówieniami, konieczna jest analiza okoliczności konkretnego przypadku. W tym celu należy posługiwać się takimi kryteriami jak:
 
  • tożsamość przedmiotowa zamówienia (dostawy, usługi roboty budowlane tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu);
  • tożsamość czasowa zamówienia (możliwe udzielenie zamówienia w tym samym czasie);
  • możliwość wykonania zamówienia przez jednego wykonawcę2
 
„(…) konieczne jest ustalenie, czy dany rodzaj zamówienia mógł być wykonany w tym samym czasie, przez tego samego wykonawcę. Z odrębnymi zamówieniami będziemy mieli do czynienia w sytuacji, gdy przedmiot zamówienia ma inne przeznaczenie lub nie jest możliwym jego nabycie u tego samego wykonawcy (np. zakup mebli i sprzętu komputerowego). (…) w sytuacji, w której poszczególne zamówienia nie mogą być wykonane przez tego samego wykonawcę, pomimo że przedmiot zamówienia można zakwalifikować do tego samego kodu CPV, należy uznać, iż nie mamy do czynienia z jednym zamówieniem, lecz z kilkoma niezależnymi od siebie zamówieniami, których wartość będzie szacowana odrębnie z zachowaniem reguł określonych w art. 32 i n. ustawy PZP”3. W takim przypadku nie będzie to niedopuszczalne dzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 5b pkt 2 pzp. 
 
[...]
 
Dorota Grochalska
praktyk z wieloletnim doświadczeniem w jst i szkoleniowiec z zakresu zamówień publicznych oraz prowadzenia procesu inwestycyjnego; inżynier budownictwa, były trener z listy Prezesa UZP, członek zarządu OSKZP 
Aktualizacja: 27-07-2018

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne