Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Data publikacji: 02-06-2008

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że następuje to w wyniku uwzględnienia protestu.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 411/08

wyrok z dnia 14 maja 2008 r.


Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie. Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację boisk sportowych z budową zaplecza socjalno-technicznego”. W przetargu złożono trzy oferty. Zamawiający zawiadomił odwołującego się – firmę X – o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Y. Wybór ten stał się podstawą do wniesienia protestu przez firmę X, która zarzuciła zamawiającemu podjęcie czynności nieznanej w ustawie (bez podstawy prawnej), polegającej na uchyleniu 11 kwietnia 2008 r. decyzji z dnia 9 kwietnia 2008 r. w przedmiocie wyboru jej oferty oraz powoływanie jako podstawy tej czynności wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 10 kwietnia 2008 r., który nie znajduje się nawet w aktach sprawy i nie jest znany odwołującemu się. Odwołujący się zarzucił zamawiającemu również naruszenie przepisów Pzp poprzez niesłuszne wykluczenie odwołującego się z postępowania, wybór wykonawcy (firmy Y) niezgodnie z przepisami Pzp, wybór oferty o nie najkorzystniejszym kryterium oceny ofert. Zdaniem odwołującego się, zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że czynność uchylenia następuje w wyniku uwzględnienia protestu. Tymczasem nie wpłynął żaden protest na pierwotny wybór przez zamawiającego oferty firmy Z. Odwołujący się jednocześnie podnosił, iż zamawiający nie wykonał wyroku KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt KIO/ UZP 256/08). Ponadto wskazał, że zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga, na który zamawiający się powołał, jednakże go nie otrzymał. W tym stanie rzeczy odwołujący się wniósł o uchylenie decyzji polegającej na wyborze oferty firmy Y. Do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przystąpiła 22 kwietnia 2008 r. firma Y, żądając odrzucenia protestu, gdyż jej zdaniem został on wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Ponadto, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga odrzucił odwołanie i uchylił wyrok KIO, gdyż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony (sygn. akt IV Ca 140/08), wskutek czego odwołujący się został prawomocnie wykluczony z postępowania. 25 kwietnia 2008 r. zamawiający protest oddalił, gdyż uznał, iż odwołujący się nie posiada interesu we wnoszeniu środków ochrony prawnej, przesyłając protest po terminie związania ofertą. Odwołujący się nie zgodził się z przedstawioną argumentacją i 30 kwietnia 2008 r. wniósł odwołanie. Zdaniem KIO, Sąd Okręgowy Warszawa- Praga po rozpoznaniu 31 marca 2008 r. sprawy wydał 10 kwietnia 2008 r. postanowienie, uchylając zaskarżony wyrok i odrzucając odwołanie (sygn. akt IV Ca 140/08), gdyż w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa właściciel firmy X utracił przymiot podmiotu, któremu przysługują środki ochrony przewidziane w art. 180-184 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła więc, że firma X, poprzez ostateczne wykluczenie z postępowania wraz z odrzuceniem jej oferty, utraciła status uczestnika postępowania, a tym samym czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 15 listopada 2008 r. jest prawidłowa i nie została skutecznie zakwestionowana.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne