Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

Data publikacji: 02-06-2008

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej


Zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że następuje to w wyniku uwzględnienia protestu.

 

Sygn. akt: KIO/UZP 411/08

wyrok z dnia 14 maja 2008 r.


Krajowa Izba Odwoławcza odrzuca odwołanie. Zamawiający przeprowadził w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację boisk sportowych z budową zaplecza socjalno-technicznego”. W przetargu złożono trzy oferty. Zamawiający zawiadomił odwołującego się – firmę X – o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Y. Wybór ten stał się podstawą do wniesienia protestu przez firmę X, która zarzuciła zamawiającemu podjęcie czynności nieznanej w ustawie (bez podstawy prawnej), polegającej na uchyleniu 11 kwietnia 2008 r. decyzji z dnia 9 kwietnia 2008 r. w przedmiocie wyboru jej oferty oraz powoływanie jako podstawy tej czynności wyroku Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 10 kwietnia 2008 r., który nie znajduje się nawet w aktach sprawy i nie jest znany odwołującemu się. Odwołujący się zarzucił zamawiającemu również naruszenie przepisów Pzp poprzez niesłuszne wykluczenie odwołującego się z postępowania, wybór wykonawcy (firmy Y) niezgodnie z przepisami Pzp, wybór oferty o nie najkorzystniejszym kryterium oceny ofert. Zdaniem odwołującego się, zamawiający nie ma prawa uchylać wcześniej podjętych przez siebie decyzji, gdyż nie jest to przewidziane przepisami ustawy, chyba że czynność uchylenia następuje w wyniku uwzględnienia protestu. Tymczasem nie wpłynął żaden protest na pierwotny wybór przez zamawiającego oferty firmy Z. Odwołujący się jednocześnie podnosił, iż zamawiający nie wykonał wyroku KIO z dnia 7 kwietnia 2008 r. (sygn. akt KIO/ UZP 256/08). Ponadto wskazał, że zwrócił się do zamawiającego o udostępnienie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa- Praga, na który zamawiający się powołał, jednakże go nie otrzymał. W tym stanie rzeczy odwołujący się wniósł o uchylenie decyzji polegającej na wyborze oferty firmy Y. Do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu przystąpiła 22 kwietnia 2008 r. firma Y, żądając odrzucenia protestu, gdyż jej zdaniem został on wniesiony przez podmiot nieuprawniony. Ponadto, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga odrzucił odwołanie i uchylił wyrok KIO, gdyż odwołanie zostało wniesione przez podmiot nieuprawniony (sygn. akt IV Ca 140/08), wskutek czego odwołujący się został prawomocnie wykluczony z postępowania. 25 kwietnia 2008 r. zamawiający protest oddalił, gdyż uznał, iż odwołujący się nie posiada interesu we wnoszeniu środków ochrony prawnej, przesyłając protest po terminie związania ofertą. Odwołujący się nie zgodził się z przedstawioną argumentacją i 30 kwietnia 2008 r. wniósł odwołanie. Zdaniem KIO, Sąd Okręgowy Warszawa- Praga po rozpoznaniu 31 marca 2008 r. sprawy wydał 10 kwietnia 2008 r. postanowienie, uchylając zaskarżony wyrok i odrzucając odwołanie (sygn. akt IV Ca 140/08), gdyż w momencie sprzedaży przedsiębiorstwa właściciel firmy X utracił przymiot podmiotu, któremu przysługują środki ochrony przewidziane w art. 180-184 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła więc, że firma X, poprzez ostateczne wykluczenie z postępowania wraz z odrzuceniem jej oferty, utraciła status uczestnika postępowania, a tym samym czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 15 listopada 2008 r. jest prawidłowa i nie została skutecznie zakwestionowana.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne