Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Gwarancja a rękojmia za wady

Data publikacji: 09-03-2012 Autor: Eliza Grabowska-Szweicer

Od prawidłowego rozróżnienia gwarancji i rękojmi oraz ich właściwego opisania w umowach o zamówienia publiczne zależy, czy zamawiający będzie mógł skutecznie skorzystać z przysługujących mu uprawnień.

We wszystkich sprawach, których ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. DzU z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), dalej: pzp, nie reguluje odrębnie, należy bezwzględnie stosować przepisy kodeksu cywilnego (dalej: kc). Te odrębności opisane w ustawie nie są zbyt liczne. Przede wszystkim należy wskazać na specyficzną instytucję zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz bezwzględny wymóg zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie pisemnej. W pozostałych sprawach, konstruując umowę w sprawie zamówienia publicznego, należy opierać się na przepisach kc.

 

Zarówno rękojmia, jak i gwarancja są powszechnie kojarzone z umową sprzedaży, dlatego artykuł w przeważającej części odnosi się do umowy sprzedaży.


Art. 139 ust. 1 pzp

 

Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.


Rękojmia za wady

Punktem wyjścia rozważań na temat rękojmi jest tytuł XI dział II kc, tj. przepisy dotyczące sprzedaży1. Wynika to z faktu, że stanowią one swego rodzaju wzorzec dla innych umów, gdyż ustawodawca odsyła do ich stosowania.

 

Z brzmienia art. 556 kc wynika wyraźnie, że odpowiedzialność z tytułu rękojmi obejmuje dwa rodzaje wad: za wady fizyczne (w uproszczeniu zmniejszające wartość lub użyteczność rzeczy) oraz za wady prawne. Należy zwrócić szczególną uwagę, iż odpowiedzialność ta powstaje z mocy samego prawa i strony nie muszą w umowie zawierać dodatkowych postanowień, np. że sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne