Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wskazanie stawki VAT w procedurze odwróconego VAT-u

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    dostawa   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Z przepisu art. 91 ust. 3a pzp wynika, że jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wówczas zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Natomiast na wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego przez wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do jego powstania, a także wskazanie ich wartości bez kwoty podatku.

 
Co powinien zrobić zamawiający, gdy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT-u wykonawca poda w ofercie niewłaściwą stawkę podatku lub nie poda jej wcale? Warto w tym zakresie prześledzić dotychczasowe orzecznictwo KIO:
 
  • Wyrok KIO z 26 lipca 2017 r. (KIO 1462/17)
 
„(…) zamawiający, dokonując oceny ofert – w tym i prawidłowości ustalenia ceny ofertowej, winien znać kwotę netto oraz stawkę podatku VAT, jaka według wykonawcy winna znaleźć zastosowanie w zakresie danego zamówienia. Dlatego też zasadnie w części III SIWZ – opis sposobu obliczenia ceny – zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny netto i właściwej stawki podatku VAT (…). Odwołujący wskazał zamawiającemu niewłaściwą stawkę podatku VAT, a to stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązywało Zamawiającego do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający w SIWZ nie wskazał sugerowanej stawki podatku VAT i tym samym nie mógł skorzystać z możliwości jej poprawy jako omyłki. Izba podkreśla, że w tym postępowaniu obowiązek wskazania stawki podatku VAT wynikał z postanowień SIWZ. Wykonawca nie może podać dowolnej stawki podatku VAT, lecz winien podać stawkę właściwą, tj. taką, jaka winna być zastosowana adekwatnie do przedmiotu zamówienia”.
 
  • Wyrok KIO z 2 października 2017 r. (KIO 1935/17)
 
„(…) oferta cenowa nie zawierała określonej przez Odwołującego stawki podatku VAT, co oznacza, że zawierała błąd w obliczeniu ceny, bowiem nie zawierała dodatkowej wartości wynikającej ze stawki tego podatku. (…) zmiana ceny poprzez wprowadzenie innej niż zaoferowana stawka podatku VAT spowodowałaby istotną zmianę treści oferty.
 
[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne