Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wskazanie stawki VAT w procedurze odwróconego VAT-u

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Sylwia Mosur-Blezel
Tagi:    dostawa   siwz
Autor: Rys. B. Brosz

Z przepisu art. 91 ust. 3a pzp wynika, że jeżeli w postępowaniu o zamówienie publiczne złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wówczas zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

Natomiast na wykonawcy ciąży obowiązek poinformowania zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego przez wskazanie nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie prowadzi do jego powstania, a także wskazanie ich wartości bez kwoty podatku.

 
Co powinien zrobić zamawiający, gdy w przypadku stosowania procedury odwróconego VAT-u wykonawca poda w ofercie niewłaściwą stawkę podatku lub nie poda jej wcale? Warto w tym zakresie prześledzić dotychczasowe orzecznictwo KIO:
 
  • Wyrok KIO z 26 lipca 2017 r. (KIO 1462/17)
 
„(…) zamawiający, dokonując oceny ofert – w tym i prawidłowości ustalenia ceny ofertowej, winien znać kwotę netto oraz stawkę podatku VAT, jaka według wykonawcy winna znaleźć zastosowanie w zakresie danego zamówienia. Dlatego też zasadnie w części III SIWZ – opis sposobu obliczenia ceny – zamawiający zobowiązał wykonawców do podania ceny netto i właściwej stawki podatku VAT (…). Odwołujący wskazał zamawiającemu niewłaściwą stawkę podatku VAT, a to stanowi błąd w obliczeniu ceny i zobowiązywało Zamawiającego do odrzucenia oferty w oparciu o przepis art. 89 ust. 1 pkt 6 Pzp. Zamawiający w SIWZ nie wskazał sugerowanej stawki podatku VAT i tym samym nie mógł skorzystać z możliwości jej poprawy jako omyłki. Izba podkreśla, że w tym postępowaniu obowiązek wskazania stawki podatku VAT wynikał z postanowień SIWZ. Wykonawca nie może podać dowolnej stawki podatku VAT, lecz winien podać stawkę właściwą, tj. taką, jaka winna być zastosowana adekwatnie do przedmiotu zamówienia”.
 
  • Wyrok KIO z 2 października 2017 r. (KIO 1935/17)
 
„(…) oferta cenowa nie zawierała określonej przez Odwołującego stawki podatku VAT, co oznacza, że zawierała błąd w obliczeniu ceny, bowiem nie zawierała dodatkowej wartości wynikającej ze stawki tego podatku. (…) zmiana ceny poprzez wprowadzenie innej niż zaoferowana stawka podatku VAT spowodowałaby istotną zmianę treści oferty.
 
[...] 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne