Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Prezes UZP kontroluje

Data publikacji: 02-06-2008 Autor: Anna Dunajewska-Bańka

W myśl art. 154 pkt 11 ustawy Prawo zamówień publicznych to prezes Urzędu Zamówień Publicznych, jako centralny organ administracji rządowej właściwy w sprawach zamówień publicznych, czuwa nad przestrzeganiem zasad systemu zamówień.

W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (tekst jednolity: DzU z 2002 r. nr 72, poz. 664 z późn. zm.) uprawnienia kontrolne prezesa UZP wywodzone były jedynie z art. 9 ust. 2 pkt 2, zgodnie z którym był on uprawniony do żądania informacji o przebiegu procesu udzielania zamówień publicznych oraz do udostępniania dokumentacji, dotyczącej zamówienia publicznego. Natomiast w przypadku stwierdzenia naruszenia dyscypliny finansów publicznych miał on obowiązek zawiadomić o tym właściwego rzecznika dyscypliny finansów publicznych (art. 9 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych). Dopiero w ustawie Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp), która weszła w życie 2 marca 2004 r., nastąpiło skonkretyzowanie uprawnień prezesa UZP w zakresie kontroli1. Przepisy te ulegały jednak częstym modyfikacjom. W związku z licznymi nowelizacjami Pzp, w przypadku przeprowadzania kontroli należy brać pod uwagę stan prawny, który miał miejsce w momencie wszczęcia kontrolowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ostatnia zmiana przepisów Pzp, która objęła swoim zakresem uregulowania dotyczące kontroli, weszła w życie 11 czerwca 2007 r. Zatem, uprawnienia kontrolne prezesa UZP przedstawione poniżej będą odnosiły się właściwie do postępowań wszczętych od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (art. 220 ust. 1 Pzp).

Ograniczone uprawnienia kontrolne

Kontrola prezesa UZP obejmuje wyłącznie etap przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia aż do jego zakończenia, czyli do zawarcia umowy z wybranym wykonawcą.

Na wstępie należy zaznaczyć, że udzielanie zamówień publicznych podlega również kontroli wielu instytucji, takich jak np. Najwyższa Izba Kontroli, regionalne izby obrachunkowe, instytucje nadzorujące zamawiających, jednostki nadzorujące wydatkowanie środków Unii Europejskiej przez beneficjentów poszczególnych programów. Analiza unormowań odnoszących się do kontroli prezesa UZP wskazuje jednak, że ma on ograniczone uprawnienia kontrole w porównaniu z powyższymi instytucjami i organami kontroli.

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne