Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Zakres i wielkość zamówienia

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

W jakich zamówieniach można określić wielkość zamówienia, stosując prawo opcji

 
Prawo opcji nie zostało w pzp objęte odrębną regulacją. Ustawodawca wspomina o nim jedynie w art. 34 ust. 5. Zamawiający, przewidując prawo opcji, jest zobowiązany do określenia zarówno maksymalnego, jak i minimalnego poziomu zamówienia, wskazując, że pewien zakres tego zamówienia – z góry przewidziany i określony – będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 16 grudnia 1975 r. (TS 40/73 ECR 1975/10/01663) trafnie zauważył, że „w zakresie, w jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego, stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną”. Prawo opcji może zostać zastosowane w każdym rodzaju zamówienia, choć niewątpliwie art. 34 ust. 5 pzp w swej treści odnosi się do zamówień na usługi lub dostawy („jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”). Nie stanowi to jednak o niemożności zastosowania prawa opcji przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane – w doktrynie przeważa stanowisko, że prawo opcji jest dopuszczalne również w postępowaniach na roboty budowlane, a prawidłowość tego twierdzenia zdają się potwierdzać przepisy unijne, szczególnie dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które w zakresie prawa opcji odnoszą się do wszystkich rodzajów zamówień, w tym do robót budowlanych. Istotne jest również, że nie ma podstaw prawnych do ograniczania możliwości stosowania prawa opcji do usług i dostaw powtarzających się okresowo (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2016 r., XXIII Ga 1923/15). 

Czy niedookreślenie liczby dawek leków, których wielkości i zakresu nie można z góry określić, stanowić będzie błędny opis przedmiotu zamówienia?
 
Przepis art. 29 ust. 1 pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązku wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia tylko dlatego, że nie jest on w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych w poszczególnych częściach/pakietach. W związku z tym nie można obciążać wykonawcy odpowiedzialnością w tym zakresie, pozostawiając mu dowolność w określeniu dawek oraz sztuk produktów. 
 
W jednej ze spraw analizowanych przez KIO zamawiający w rubryce „dawka” określił jednostki międzynarodowe w pewnych granicach, przez co nie określił precyzyjnie dawki oraz liczby zamawianych sztuk leku. Izba zwróciła uwagę, że: „(…) przedmiotem postępowania jest dostawa określonych leków, a więc zawarcie umowy cywilnoprawnej z wykonawcą, w ramach której essentialia negotii umowy stanowi przedmiot świadczenia. Brak jednoznacznego i wyczerpującego wskazania przedmiotu świadczenia w każdej umowie cywilnoprawnej będzie stanowił wadę takiej umowy i utrudniał lub uniemożliwiał jej realizację. (…) Wykonawca nie musi mieć wiedzy na temat maksymalnych czy minimalnych dawek dla profilaktyki i terapii chorób i nie ma obowiązku wyręczania Zamawiającego w doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma również obowiązku domyślania się, jaka dawka będzie Zamawiającemu potrzebna oraz ile sztuk ma znaleźć się w opakowaniu. (…) Zamawiający nie ma prawa do przerzucania w całości ryzyka gospodarczego na wykonawców i tym samym dookreślania ilości preparatów w określonych dawkach, a także dookreślania ilości zamawianych preparatów dopiero na etapie realizacji umowy” (wyrok KIO z 18 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1087/10).
 
[...]
 
Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne