Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zakres i wielkość zamówienia

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Magdalena Michałowska

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

W jakich zamówieniach można określić wielkość zamówienia, stosując prawo opcji

 
Prawo opcji nie zostało w pzp objęte odrębną regulacją. Ustawodawca wspomina o nim jedynie w art. 34 ust. 5. Zamawiający, przewidując prawo opcji, jest zobowiązany do określenia zarówno maksymalnego, jak i minimalnego poziomu zamówienia, wskazując, że pewien zakres tego zamówienia – z góry przewidziany i określony – będzie przez niego realizowany jedynie w określonych sytuacjach. Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z 16 grudnia 1975 r. (TS 40/73 ECR 1975/10/01663) trafnie zauważył, że „w zakresie, w jakim prawo opcji działa w umowie zawartej przez zamawiającego, stanowi klauzulę umożliwiającą zakup dodatkowych ilości za cenę już ustaloną”. Prawo opcji może zostać zastosowane w każdym rodzaju zamówienia, choć niewątpliwie art. 34 ust. 5 pzp w swej treści odnosi się do zamówień na usługi lub dostawy („jeżeli zamówienie na usługi lub dostawy przewiduje prawo opcji, przy ustaleniu wartości zamówienia uwzględnia się największy możliwy zakres tego zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji”). Nie stanowi to jednak o niemożności zastosowania prawa opcji przy udzielaniu zamówienia na roboty budowlane – w doktrynie przeważa stanowisko, że prawo opcji jest dopuszczalne również w postępowaniach na roboty budowlane, a prawidłowość tego twierdzenia zdają się potwierdzać przepisy unijne, szczególnie dyrektywy 2014/24/UE oraz 2014/25/UE, które w zakresie prawa opcji odnoszą się do wszystkich rodzajów zamówień, w tym do robót budowlanych. Istotne jest również, że nie ma podstaw prawnych do ograniczania możliwości stosowania prawa opcji do usług i dostaw powtarzających się okresowo (zob. wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 13 stycznia 2016 r., XXIII Ga 1923/15). 

Czy niedookreślenie liczby dawek leków, których wielkości i zakresu nie można z góry określić, stanowić będzie błędny opis przedmiotu zamówienia?
 
Przepis art. 29 ust. 1 pzp nie zwalnia zamawiającego z obowiązku wyczerpującego i jednoznacznego opisu przedmiotu zamówienia tylko dlatego, że nie jest on w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów leczniczych w poszczególnych częściach/pakietach. W związku z tym nie można obciążać wykonawcy odpowiedzialnością w tym zakresie, pozostawiając mu dowolność w określeniu dawek oraz sztuk produktów. 
 
W jednej ze spraw analizowanych przez KIO zamawiający w rubryce „dawka” określił jednostki międzynarodowe w pewnych granicach, przez co nie określił precyzyjnie dawki oraz liczby zamawianych sztuk leku. Izba zwróciła uwagę, że: „(…) przedmiotem postępowania jest dostawa określonych leków, a więc zawarcie umowy cywilnoprawnej z wykonawcą, w ramach której essentialia negotii umowy stanowi przedmiot świadczenia. Brak jednoznacznego i wyczerpującego wskazania przedmiotu świadczenia w każdej umowie cywilnoprawnej będzie stanowił wadę takiej umowy i utrudniał lub uniemożliwiał jej realizację. (…) Wykonawca nie musi mieć wiedzy na temat maksymalnych czy minimalnych dawek dla profilaktyki i terapii chorób i nie ma obowiązku wyręczania Zamawiającego w doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie ma również obowiązku domyślania się, jaka dawka będzie Zamawiającemu potrzebna oraz ile sztuk ma znaleźć się w opakowaniu. (…) Zamawiający nie ma prawa do przerzucania w całości ryzyka gospodarczego na wykonawców i tym samym dookreślania ilości preparatów w określonych dawkach, a także dookreślania ilości zamawianych preparatów dopiero na etapie realizacji umowy” (wyrok KIO z 18 czerwca 2010 r., KIO/UZP 1087/10).
 
[...]
 
Magdalena Michałowska
doradca, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, praktyk z wieloletnim doświadczeniem, wykładowca z zakresu zamówień publicznych i prawa europejskiego 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne