Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Warunki udziału

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Krzysztof Puchacz
Tagi:    szkoda   siwz   roboty budowlane

Na podstawie stanowisk instytucji kontrolujących zamówienia na roboty budowlane finansowane z budżetu UE analizujemy nieprawidłowości występujące w zakresie formułowania przez zamawiających warunków udziału w postępowaniu.

Stawianie warunków udziału w postępowaniu ma na celu zapewnienie możliwości wyboru oferty tego wykonawcy, który ze względu na swoje właściwości daje rękojmię prawidłowego wykonania zamówienia. Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. 

 
Prawidłowe określenie warunków w ogłoszeniu o zamówieniu wymaga więc zachowania niezbędnej równowagi między interesem zamawiającego, polegającym na gwarancji należytego wykonania zamówienia, a interesem potencjalnych wykonawców, który wyraża się w ich usprawiedliwionym oczekiwaniu, że wobec nadmiernych wymagań nie zostaną oni wykluczeni z postępowania albo wręcz zniechęceni do udziału w nim, a tym samym, że nie zostaną pozbawieni prawa równej szansy ubiegania się o dostęp do zamówienia finansowanego ze środków publicznych (zob. Naczelny Sąd Administracyjny – dalej: NSA – w wyroku z 20 kwietnia 2017 r., II GSK 2633/17). Niniejszy artykuł stanowi przegląd problemów związanych z warunkami udziału w postępowaniu, z jakimi autor tekstu spotkał się w latach 2017–2018 w ramach prowadzonej działalności audytowej i doradczej przy realizacji zamówień współfinansowanych z budżetu UE. 
 
Warunki udziału w postępowaniach dofinansowanych z środków UE
 
W przypadku zamówień współfinansowanych z budżetu UE sposób określenia warunków udziału w postępowaniu przez beneficjenta jest jednym z elementów badania kwalifikowalności wydatku. W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie warunków obniżania wartości korekt finansowych oraz wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień uregulowano m.in. kwestię korekt finansowych za nieprawidłowości dotyczące warunków udziału w postępowaniu. W pozycji 11 przewidziano korektę za nieumieszczenie w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz informacji o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W pozycji 12 działanie korygujące powiązano z naruszeniem art. 22 ust. 1a pzp polegającym na określeniu warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganych od wykonawców środków dowodowych w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia lub uniemożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Przy nakładaniu korekt finansowych należy zwrócić uwagę na trzy niezwykle istotne założenia, które powinny być brane pod uwagę przez instytucje podejmujące działania korygujące:
 
1. Nie można nałożyć korekty za naruszenie przepisów pzp (nawet jeżeli to naruszenie jest wymienione w ww. rozporządzeniu), jeżeli nie zaszły przesłanki nieprawidłowości indywidualnej określone w art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Definicja nieprawidłowości indywidualnej obejmuje trzy zasadnicze przesłanki, które muszą zaistnieć jednocześnie, tj.:
 
a) naruszenie prawa unijnego lub prawa krajowego dotyczącego stosowania prawa unijnego;
b) działanie lub zaniechanie podmiotu gospodarczego, oraz
c) realna albo potencjalna szkoda dla budżetu UE, polegająca na finansowaniu ze środków tego budżetu nieuzasadnionego wydatku.
 
Instytucja nakładająca korektę powinna zawsze dokładnie uzasadnić, dlaczego uważa, że stwierdzona nieprawidłowość w postaci naruszenia przepisów pzp wypełnia znamiona definicji nieprawidłowości indywidualnej, oraz wskazać, w jaki sposób nieprawidłowość ta miała lub mogła mieć negatywny wpływ na budżet UE. 
 
2. W przypadku zamówień, których wartość nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp, przy ocenie wagi nieprawidłowości indywidualnej bierze się pod uwagę również ich transgraniczny charakter (transgraniczny charakter mają zamówienia, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot zainteresowania podmiotów mających siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej) – co wynika z treści § 11 ust. 1 i 2 powołanego wyżej rozporządzenia Ministra Rozwoju.
 
Przykład
 
Zamawiający w postępowaniu o wartości poniżej tzw. progów UE żądał od zagranicznych wykonawców dokumentów potwierdzających brak zaległości podatkowych, a nie żądał takich dokumentów od wykonawców krajowych. Początkowo zachowanie zamawiającego zostało potraktowane jako nierówne traktowanie wykonawców, a Instytucja Zarządzająca (dalej: IZ) stwierdziła naruszenie art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 pzp. Jednak beneficjent wykazał, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat wykonawcy zagraniczni nie byli zainteresowani wykonywaniem jakichkolwiek robót budowlanych o wartościach krajowych na terenie jego działania (brak ofert, brak zapytań do siwz) i na terenie gmin sąsiednich.
 
[...]
 
Krzysztof Puchacz
właściciel firmy doradczej, prawnik, wykładowca akademicki, specjalista z zakresu finansów publicznych, kontroli zarządczej, zamówień publicznych i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych; akredytowany Ekspert ©KFE; były wieloletni pracownik RIO w Lublinie 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne