Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Zasoby podmiotów trzecich a kryteria selekcji

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    roboty budowlane

Kiedy wykonawca może się powołać na potencjał podmiotu trzeciego? Czy tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy również dla potrzeb uzyskania punktacji w ramach kryteriów selekcji? Co oznacza „stosowna sytuacja” w rozumieniu art. 22a pzp? 

Rok 2016 zaowocował kilkoma zmianami w polskich zamówieniach publicznych. Do najważniejszych zaliczyć należy oczywiście nowelizację z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020, dalej: nowelizacja lipcowa) oraz nowelizację pzp dokonaną ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2016 r., poz. 1920). Pierwsza z wyżej wymienionych wprowadziła do pzp m.in. art. 25a ust. 3 o następującej treści: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

 
1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Druga spowodowała natomiast wykreślenie z tego przepisu sformułowania „lub kryteriów selekcji”, pozostawiając przepis niezmieniony w pozostałym zakresie (konsekwentnie ustawodawca usunął również tożsamy fragment z art. 36b ust. 2 pzp).
 
Wątpliwości
 
Bałagan ustawodawczy musiał odcisnąć piętno na rodzącej się dopiero po nowelizacji lipcowej praktyce. W odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego (nota bene też niejednoznacznego, ale obrosłego już w dość ugruntowane orzecznictwo), zaczęto formułować tezę, jakoby posługiwanie się potencjałem podmiotu trzeciego (zob. art. 22a pzp) możliwe było wyłącznie dla potrzeb wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale już nie w obszarze kryteriów selekcji. Przypomnę tylko, że do czasu wejścia w życie nowelizacji lipcowej w zasadzie jednolicie przyjmowano – i w piśmiennictwie, i w orzecznictwie – że decyzję w tym względzie podejmować może zamawiający, informując odpowiednio w dokumentacji prowadzonego postępowania. W konsekwencji przez blisko półtora roku obowiązywał paradygmat zakazujący wykonawcom wskazywania potencjału obcego dla potrzeb uzyskania punktacji w prekwalifikacjach w trybach dwuetapowych. Jednak do czasu…
 
Zmiana w interpretacji
 
Wskazaną wyżej tezę obaliła Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 7 maja 2018 r. (KIO 699/18, KIO 736/18). Uzasadniając swoje stanowisko, skład orzekający odwołał się m.in. do uregulowań unijnych i wskazał, co następuje:
 
  • regulacje unijne, przede wszystkim art. 59 ust. 1 oraz art. 65 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, nie wykluczają możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji w postępowaniach dwuetapowych; 
  • tożsamy wniosek wynika z regulacji rozporządzenia wykonawczego Komisji 2016/7 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ). Analiza części II sekcji C formularza JEDZ prowadzi do wniosku, że w postępowaniach dwuetapowych wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich również w odniesieniu do kryteriów selekcji.
 
Wobec powyższego Izba orzekła: „skoro zatem wykonawca ma możliwość powołania się na potencjał podmiotów trzecich w kryteriach selekcji, a jednocześnie dyrektywa takiej sytuacji nie zabrania, to w ocenie Izby wykonawca może powołać się na taki potencjał celem otrzymania dodatkowej punktacji, w sytuacji gdy Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu taką możliwość przewidzi”.
 
[...]
 
Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska; wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie oraz na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW; wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Europe w 2016 r. i 2018 r. jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne