Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Zasoby podmiotów trzecich a kryteria selekcji

Data publikacji: 03-07-2018 Autor: Irena Skubiszak-Kalinowska
Tagi:    roboty budowlane

Kiedy wykonawca może się powołać na potencjał podmiotu trzeciego? Czy tylko w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu, czy również dla potrzeb uzyskania punktacji w ramach kryteriów selekcji? Co oznacza „stosowna sytuacja” w rozumieniu art. 22a pzp? 

Rok 2016 zaowocował kilkoma zmianami w polskich zamówieniach publicznych. Do najważniejszych zaliczyć należy oczywiście nowelizację z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r., poz. 1020, dalej: nowelizacja lipcowa) oraz nowelizację pzp dokonaną ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (DzU z 2016 r., poz. 1920). Pierwsza z wyżej wymienionych wprowadziła do pzp m.in. art. 25a ust. 3 o następującej treści: Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji:

 
1) składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;
2) zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 – jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.
 
Druga spowodowała natomiast wykreślenie z tego przepisu sformułowania „lub kryteriów selekcji”, pozostawiając przepis niezmieniony w pozostałym zakresie (konsekwentnie ustawodawca usunął również tożsamy fragment z art. 36b ust. 2 pzp).
 
Wątpliwości
 
Bałagan ustawodawczy musiał odcisnąć piętno na rodzącej się dopiero po nowelizacji lipcowej praktyce. W odróżnieniu od dotychczasowego stanu prawnego (nota bene też niejednoznacznego, ale obrosłego już w dość ugruntowane orzecznictwo), zaczęto formułować tezę, jakoby posługiwanie się potencjałem podmiotu trzeciego (zob. art. 22a pzp) możliwe było wyłącznie dla potrzeb wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, ale już nie w obszarze kryteriów selekcji. Przypomnę tylko, że do czasu wejścia w życie nowelizacji lipcowej w zasadzie jednolicie przyjmowano – i w piśmiennictwie, i w orzecznictwie – że decyzję w tym względzie podejmować może zamawiający, informując odpowiednio w dokumentacji prowadzonego postępowania. W konsekwencji przez blisko półtora roku obowiązywał paradygmat zakazujący wykonawcom wskazywania potencjału obcego dla potrzeb uzyskania punktacji w prekwalifikacjach w trybach dwuetapowych. Jednak do czasu…
 
Zmiana w interpretacji
 
Wskazaną wyżej tezę obaliła Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z 7 maja 2018 r. (KIO 699/18, KIO 736/18). Uzasadniając swoje stanowisko, skład orzekający odwołał się m.in. do uregulowań unijnych i wskazał, co następuje:
 
  • regulacje unijne, przede wszystkim art. 59 ust. 1 oraz art. 65 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, nie wykluczają możliwości powoływania się na potencjał podmiotów trzecich w ramach kryteriów selekcji w postępowaniach dwuetapowych; 
  • tożsamy wniosek wynika z regulacji rozporządzenia wykonawczego Komisji 2016/7 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: JEDZ). Analiza części II sekcji C formularza JEDZ prowadzi do wniosku, że w postępowaniach dwuetapowych wykonawca może polegać na zasobach podmiotów trzecich również w odniesieniu do kryteriów selekcji.
 
Wobec powyższego Izba orzekła: „skoro zatem wykonawca ma możliwość powołania się na potencjał podmiotów trzecich w kryteriach selekcji, a jednocześnie dyrektywa takiej sytuacji nie zabrania, to w ocenie Izby wykonawca może powołać się na taki potencjał celem otrzymania dodatkowej punktacji, w sytuacji gdy Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu taką możliwość przewidzi”.
 
[...]
 
Irena Skubiszak-Kalinowska
radca prawny, prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego Irena Skubiszak-Kalinowska; wykładowca na aplikacji radcowskiej w OIRP w Warszawie oraz na Podyplomowym Studium Zamówień Publicznych UW; wyróżniona w prestiżowym rankingu indywidualnych prawników Chambers Europe w 2016 r. i 2018 r. jako jeden z najlepszych specjalistów w dziedzinie zamówień publicznych w Polsce 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne