Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Wykorzystanie podpisu elektronicznego

Data publikacji: 02-07-2018 Autor: Adam Wiktorowski

Jednym z podstawowych instrumentów, jaki zgodnie z wolą ustawodawcy unijnego – a więc również krajowego – będzie stosowany w toku prowadzonych postępowań, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. 

Najwyższa już była pora, aby i nasz krajowy ustawodawca dostrzegł zalety elektronicznych narzędzi usprawniających proces kontraktowania zamówień publicznych. Na dzień dzisiejszy kwestie związane z elektronizacją obowiązują co prawda tylko centralnego zamawiającego, jakim jest Centrum Obsługi Administracji Rządowej, a w szczątkowej postaci – wyłącznie w kontekście obowiązków związanych ze składaniem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – pozostałe jednostki zamawiające, jednak czuć w powietrzu, że idzie „nowe”, które przestawi polski system zamówień publicznych na inne tory. 

 
Od wielu lat na poziomie Unii Europejskiej następuje powolny, acz nieuchronny rozwój jednolitego rynku cyfrowego przez tworzenie odpowiednich warunków sprzyjających wzajemnemu transgranicznemu uznawaniu głównych aktywatorów, takich jak elektroniczna identyfikacja, dokumenty elektroniczne, podpisy elektroniczne i usługi doręczeń elektronicznych. Dostrzegalne jest również dążenie do zapewnienia niezbędnych warunków sprzyjających interoperacyjności usług administracji elektronicznej w całej Unii. Jednym z podstawowych instrumentów, jaki zgodnie z wolą ustawodawcy unijnego – a więc również krajowego – będzie stosowany w toku prowadzonych postępowań, jest kwalifikowany podpis elektroniczny. Warto w tym miejscu podkreślić, że przepisy prawa wskazują na wymóg stosowania podpisu kwalifikowanego jedynie w stosunku do czynności podejmowanych przez wykonawców. Niniejsze opracowanie ma stanowić swoiste wprowadzenie do zasad korzystania z narzędzia, jakim jest kwalifikowany podpis elektroniczny w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Definicje
 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych nie zawiera w swej treści definicji kwalifikowanego podpisu, brak jest również wskazania stosownego odniesienia do przepisów innych aktów prawnych, którymi należy się w tej materii posiłkować. Jednakże z pewnością właściwe w tym zakresie będą przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (dalej: rozporządzenie eIDAS). 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 10 rozporządzenia eIDAS „podpis elektroniczny” oznacza dane w postaci elektronicznej, które są dołączone lub logicznie powiązane z innymi danymi w postaci elektronicznej, i które użyte są przez podpisującego jako podpis. Jest to ogólna definicja regulująca samo pojęcie podpisu elektronicznego, przy czym w sposób oczywisty nie jest ona właściwa do scharakteryzowania pojęcia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, o którym mowa w pzp. 
 
Zgodnie z art. 3 pkt 12 rozporządzenia eIDAS: „kwalifikowany podpis elektroniczny” oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. Uwzględniając powyższe, należy zatem przyjąć, że aby można było mówić o kwalifikowanym podpisie elektronicznym, używany przez wykonawcę instrument identyfikacji elektronicznej musi na samym początku spełnić wymogi właściwe dla zaawansowanego podpisu elektronicznego, co skutkuje koniecznością spełnienia wymogów określonych w art. 26 rozporządzenia eIDAS, zgodnie z którym podpis taki:
 
  • jest unikalnie przyporządkowany podpisującemu;
  • umożliwia ustalenie tożsamości podpisującego;
  • jest składany przy użyciu danych służących do składania podpisu elektronicznego, których podpisujący może, z dużą dozą pewności, użyć pod wyłączną swoją kontrolą;
  • jest powiązany z danymi podpisanymi w taki sposób, że każda późniejsza zmiana danych jest rozpoznawalna,

 

oraz musi zostać złożony przy użyciu kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu i opierać się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego. 
 
Unikalne przyporządkowanie podpisującemu/umożliwienie ustalenia jego tożsamości
 
Warto przywołać ogólną zasadę, zgodnie z którą kwalifikowany podpis elektroniczny wydawany jest wyłącznie osobom fizycznym. Dla osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych ustawodawca unijny w treści rozporządzenia eIDAS przewidział inne instrumenty identyfikacji elektronicznej. Przyporządkowanie danego podpisu kwalifikowanego konkretnemu podpisującemu ma na celu umożliwienie – przy każdorazowym podpisaniu danego dokumentu w postaci elektronicznej – ustalenia tożsamości osoby, która dany podpis złożyła. Uwzględniając fakt, że podpis elektroniczny zastąpi w obrocie elektronicznym własnoręczny podpis danej osoby fizycznej, należy uznać ten wymóg za zasadny. 
 
[...]
 
Adam Wiktorowski 
prawnik, ekspert ds. zamówień publicznych; praktyk posiadający wieloletnie doświadczenie w procesie udzielania zamówień publicznych finansowanych ze środków UE  

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne