Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Powtórzenie podobnych robót

Data publikacji: 02-07-2018 Autor: Marzena Jaworska
Tagi:    konsorcjum   roboty budowlane

Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zostały wprowadzone nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. w miejsce tzw. zamówień uzupełniających. Są one udzielane w trybie z wolnej ręki.

Zamawiający może udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych wyłącznie w przypadku łącznego spełnienia przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp, tj. gdy: 

 

1) zamówienie udzielane jest wykonawcy realizującemu roboty budowlane objęte zamówieniem podstawowym; 
2) zamówienie udzielane jest w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego; 
3) zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego; 
4) całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego; 
5) zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w stosunku do robót objętych zamówieniem podstawowym; 
6) zamówienie jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 
 
Z uwagi na tożsamość lub znaczne podobieństwo wskazanych przesłanek do tych, które w poprzednim stanie prawnym warunkowały możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, poglądy wypracowane w orzecznictwie dotyczące udzielania tych zamówień zachowują swą aktualność.
 
Zakaz dokonywania wykładni rozszerzającej 
 
Ponieważ omawiane zamówienia udzielane są w trybie całkowicie wyłączającym konkurencję – co stanowi wyjątek od zasady prymatu trybów podstawowych wyrażonej w art. 10 ust. 1 pzp – przesłanki, od których wystąpienia uzależniono możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, muszą być w każdym przypadku interpretowane ściśle; nie jest dopuszczalne dokonywanie wykładni rozszerzającej w tym zakresie (zob. np. wyrok Sądu Najwyższego z 6 lipca 2001 r., III RN 16/01; wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2000 r., II SA 2074/00; wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z 3 listopada 2016 r., VI Ga 213/16; a także wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE z 10 kwietnia 2003 r., C-20/01, C-28/01, i z 18 listopada 2004 r., C-126/03). Wszelkie wątpliwości co do spełnienia w określonych okolicznościach faktycznych którejkolwiek z przesłanek powinny być rozstrzygane przeciwko możliwości udzielenia takiego zamówienia (zob. wyrok GKO z 12 lutego 2018 r., BDF1.4800.95.201). 
 
Tożsamość podmiotowa wykonawcy 
 
Możliwość udzielenia dotychczasowemu wykonawcy zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych podyktowana jest jego funkcjonalnym związkiem z zamówieniem podstawowym. Biorąc pod uwagę ten związek, a także to, że roboty objęte tym nowym zamówieniem mogą być wykonywane jednocześnie z zamówieniem podstawowym, należy uznać, że korzyści płynące z takiego rozwiązania są dla zamawiającego ewidentne. Korzyści te są m.in. natury finansowo- -organizacyjnej (brak konieczności jednoczesnego koordynowania robót wykonywanych przez więcej niż jednego wykonawcę) czy prawnej (uniknięcie potencjalnych utrudnień z dochodzeniem roszczeń z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady robót wykonywanych przez więcej niż jednego wykonawcę na tym samym obiekcie czy terenie). 
 
Wykładnia funkcjonalna omawianej regulacji skłania do przyjęcia stanowiska, że zamówienie na podobne roboty budowlane może być udzielone wszystkim wykonawcom wchodzącym w skład konsorcjum wybranego jako wykonawca pierwszego zamówienia, lub co najmniej jednemu z nich. Konieczne jest jednak, aby wykonawca, któremu zostanie udzielone takie zamówienie, samodzielnie spełniał warunki udziału w postępowaniu określone dla zamówienia podstawowego. Udzielenie takiego zamówienia następuje bowiem w związku z zawarciem umowy podstawowej, której stroną są wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia i – co do zasady – wspólnie wykazujący spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
 
Dopuszczalny okres udzielenia zamówienia 
 
Omawiane zamówienia mogą być udzielane tylko w sytuacji, kiedy od udzielenia zamówienia podstawowego nie upłynęły 3 lata. Przy czym udzieleniem zamówienia publicznego – zgodnie z definicją wyrażoną w art. 2 pkt 13 pzp – jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oznacza to, że trzyletni okres powinien być liczony od dnia zawarcia umowy podstawowej do dnia zawarcia w trybie z wolnej ręki umowy na wykonanie podobnych robót (a nie do dnia wszczęcia negocjacji w celu zawarcia tej umowy). 
 
[...]
 
Marzena Jaworska 
radca prawny, wspólnik w JMGJ Jaworska, Matusiak, Grześkowiak-Stojek, Jarnicka Kancelaria Prawna Sp. j. 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne