Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Określanie wielkości i zakresu zamówienia

Data publikacji: 02-07-2018 Autor: Piotr Pieprzyca
Autor: Rys. B. Brosz

Omawiamy kwestię prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy i usługi, których wielkości i zakresu nie można z góry określić, z uwzględnieniem prawa opcji w praktyce i orzecznictwie.

Analizując specyfikacje istotnych warunków zamówienia, niejednokrotnie można się spotkać z zapisami dotyczącymi sposobu obliczenia ceny, zobowiązującymi wykonawcę do podania w formularzu ofertowym cen jednostkowych za poszczególny asortyment wskazany przez zamawiającego. Zamawiający precyzuje również, w jaki sposób należy wyliczyć cenę całej oferty, np. dodając zapis o treści: „suma cen jednostkowych będzie stanowiła cenę oferty”. 

 
Z takimi sformułowaniami będziemy mieli do czynienia z reguły wtedy, gdy zamawiający nie zna docelowej ilości dostaw lub usług, które mogą być zrealizowane w ramach zawartej umowy. Sytuacja taka może wystąpić np. w przypadku zamawiania usług polegających na: zapewnieniu pogotowia gazowego, wykonywaniu napraw samochodów, odśnieżaniu, przyjeździe grupy interwencyjnej w ramach usługi ochrony czy usług nieregularnego transportu osób. Specyfika niektórych dostaw wiąże się z podobnym zagadnieniem – zamawiający może nie mieć wiedzy dotyczącej np. tego, ile litrów paliwa zużyje na potrzeby koszenia trawy w danym roku, ile zużyje rękawiczek jednorazowych, leków czy szczepionek w szpitalu. 
 
Stąd też korzystanie z cen jednostkowych nie jest niczym obcym dla większości zamawiających, którzy borykają się z problemem przewidzenia ilości asortymentu, jaki zamierzają nabyć. 
 
Czy w takim razie można uznać, że zapisy o treści „suma cen jednostkowych będzie stanowiła cenę oferty”, zamieszczane w opisie sposobu obliczenia ceny oferty mogą stanowić remedium na problem braku możliwości określenia z góry zamawianego zakresu dostaw lub usług? Czy stosując je, zamawiający nie ma obowiązku wskazywania przewidywanych ilości dostaw lub usług w skali całej umowy i może posłużyć się jedynie cenami jednostkowymi, przyjmując, że ich suma będzie ceną oferty? 
 
Aby odpowiedzieć na te pytania, należy przeanalizować szereg przepisów zawartych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Pozwoli to sprawdzić, jakie skutki w trakcie trwania postępowania oraz realizacji przyszłej umowy może wywołać taki zapis. 
 
Obowiązki dotyczące tworzenia opisu przedmiotu zamówienia 
 
Opisując przedmiot zamówienia, zamawiający próbuje ustalić, ile konkretnie dostaw lub usług zamierza nabyć. Warto zwrócić uwagę, że przepisy pzp wskazują, jakie obowiązki w tym zakresie spoczywają na zamawiającym. Przede wszystkim zamawiający zobligowany jest do przestrzegania wymogów wynikających z art. 29 ust. 1 pzp, w którym wskazano, że przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przepis ten jest wskazówką kierowaną do zamawiającego, że ma on podać wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia oferty przez wykonawców, również w kontekście kalkulacji ceny oferty. 
 
Jak trafnie wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza, precyzyjne wymogi zamawiającego dotyczące ilości zamawianych dostaw są niezbędne dla oszacowania ryzyka gospodarczego przez wykonawcę, który zdecyduje się na złożenie oferty. 
 
  • Wyrok KIO z 18 czerwca 2010 r. (KIO/UZP 1087/10) 
 
„Zamawiający nie ma prawa do przerzucania w całości ryzyka gospodarczego na wykonawców i tym samym dookreślania ilości preparatów w określonych dawkach, a także dookreślania ilości zamawianych preparatów dopiero na etapie realizacji umowy. Izba pragnie zauważyć, iż powszechnie wiadomym jest fakt, że ceny poszczególnych preparatów zależne są także od wielkości opakowań zbiorczych oraz ilości środka czynnego zawartego w opakowaniach jednostkowych (fiolkach). Tym samym nie sposób założyć, iż możliwe jest podanie ceny nawet tego samego preparatu niezależnie od wielkości opakowania lub zawartości środka w opakowaniu jednostkowym, jeżeli na etapie składania ofert wykonawcy nie będą mieli wiedzy, jakie opakowania, dawki jednostkowe i ich ilości będą wymagane na etapie realizacji umowy. 
 
[…]
 
Piotr Pieprzyca
specjalista w prawie zamówień publicznych, wieloletni praktyk, właściciel firmy doradczej PROZAM Piotr Pieprzyca 

Pełna treść artykułu jest dostępna w papierowym wydaniu pisma.

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne