Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej, 13–15 czerwca 2018 r., Kołobrzeg - relacja

Data publikacji: 02-07-2018
Autor: Fot. Marcin Oliva-Soto

Już po raz czwarty w Kołobrzegu odbyła się ogólnopolska konferencja dla osób odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w jednostkach sektora finansów publicznych – Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej.

Celem tego wydarzenia było ugruntowanie wiedzy w zakresie zamówień oraz omówienie na przykładach problemów, jakie pojawiają się w codziennej pracy związanej z przygotowaniem i prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia. Podczas spotkania poruszone zostały najważniejsze zagadnienia dotyczące roli kierowników jednostek oraz ich odpowiedzialności w procesie udzielania zamówień publicznych. Prelegenci Forum to jedni z najlepszych w kraju ekspertów i praktyków, w tym osoby, które przez wiele lat – jako kierownicy zamawiających – nadzorowały proces udzielania zamówień i odpowiadały za zamówienia publiczne w jednostce. 

 
Pierwsze miesiące 2018 roku upłynęły zamawiającym na wzmożonych przygotowaniach do stosowania nowych regulacji prawa zamówień publicznych dotyczących elektronizacji. Wdrożenie tych zmian w dużej mierze spoczywa na barkach kierowników jednostek jako osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie działów zamówień publicznych. W postępowaniach przetargowych wszczętych po 18 kwietnia 2018 r. zamawiający zobowiązani są do przygotowania i przyjmowania od wykonawców JEDZ wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Natomiast od 18 października 2018 r. komunikacja między zamawiającym a wykonawcą (w tym składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu) będzie się odbywała wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ponadto 25 maja 2018 r. weszły w życie przepisy rodo, które znacząco wpłynęły na ochronę danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Wychodząc naprzeciw potrzebie wyjaśnienia szeregu wątpliwości, jakie pojawiły się w związku z tymi zmianami, postanowiliśmy na IV Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej poruszyć najbardziej problematyczne kwestie w tym zakresie. 
 
W ramach wykładów inauguracyjnych nasi wykładowcy omówili następujące zagadnienia: najczęściej popełniane przez zamawiających błędy w praktyce stosowania pzp na podstawie wyników kontroli prowadzonych przez NIK, procedury związane z wyjaśnianiem rażąco niskiej ceny, przygotowanie i składanie elektronicznego JEDZ i formy elektronicznych czynności prawnych podejmowanych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz środków komunikacji elektronicznej, a także kwestie związane z gwarancją bankową i ubezpieczeniową (jakie wymogi musi spełniać, aby skutecznie zabezpieczać interesy zamawiającego). 
 
Podczas kolejnych prelekcji analizie poddano m.in. wybrane zagadnienia związane z odpowiedzialnością kierownika zamawiającego za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a także za skuteczne powierzenie obowiązków pracownikom jednostki. 
 
Przeanalizowane zostały także zagadnienia związane z ochroną danych osobowych podczas prowadzenia postępowań i z koniecznością stosowania nowych uregulowań w tym zakresie, wprowadzonych wraz z wejściem w życie przepisów rodo. 
 
Mamy nadzieję, że udział w konferencji pozwolił wszystkim uczestnikom na zaktualizowanie i ugruntowanie wiedzy na temat praw i obowiązków kierownika jednostki w procesie udzielania zamówień publicznych. 
 
PATRONI FORUM
 
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Konsultantów Zamówień Publicznych
  • Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
 
WYKŁADOWCY
 
mec. Eliza Grabowska-Szweicer
Regulamin pracy komisji przetargowej: zadania i odpowiedzialność członków komisji za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania. Zdanie odrębne członka komisji
 
dr Ewaryst Kowalczyk
Skuteczne powierzenie przez kierownika zamawiającego wykonywania obowiązków pracownikom jednostki na podstawie ustawy w praktyce. Treść powierzenia, przekazanie a przyjęcie obowiązków; odpowiedzialność stron z tego tytułu
 
mec. Anna Materla
Ochrona danych osobowych w świetle rodo a ochrona danych osobowych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności: prawo do bycia zapomnianym, uprawnienie do żądania przeniesienia danych oraz wzmocnione prawo dostępu i wglądu obywatela w swoje dane
 
Magdalena Michałowska
Środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnianie i przechowywanie dokumentów elektronicznych w świetle rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej
 
JEDZ/ESPD (eESPD) – jednolity europejski dokument zamówienia jako obowiązkowy dokument elektroniczny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym – pierwsze doświadczenia praktyczne po 18 kwietnia 2018 r.
 
prof. Andrzej Panasiuk
Kontrola zamówień publicznych przez NIK – najczęstsze błędy popełniane przez zamawiających
 
mec. Zbigniew Pawlak
Zasada przejrzystości na etapie przygotowania i prowadzenia postępowania o udzielenie zp – w praktyce i orzecznictwie KIO
 
mec. Jerzy Pieróg
Procedura wyjaśniania rażąco niskiej ceny: obowiązek wszczęcia procedury, wyłączenie tego obowiązku a możliwość wszczęcia procedury, terminy na złożenie wyjaśnień i dowody w postępowaniu wyjaśniającym – w orzecznictwie KIO
 
mec. Andrzej Polaszek
Forma elektroniczna a forma pisemna czynności prawnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 
Krzysztof Puchacz
Przesłanki wyłączające odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych – usprawiedliwiona nieświadomość, kwota bagatelna, stan wyższej konieczności
 
Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności z tytułu dyscypliny finansów publicznych przy zaciąganiu zobowiązań o wartości poniżej progu 30 000 euro
 
mec. Agnieszka Suchecka
Gwarancja bankowa i ubezpieczeniowa – jakie wymogi musi spełniać, aby skutecznie zabezpieczać interesy zamawiającego, tj. potwierdzać zabezpieczenie złożonej oferty wymaganą kwotą wadium i stanowić prawidłowe zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 
Ewa Wiktorowska
Obowiązek odrzucenia przez zamawiającego oferty wykonawcy w przypadku, gdy jej treść nie odpowiada treści siwz – w praktyce i orzecznictwie
 
Jerzy Wysocki
Plan zamówień publicznych i plan postępowań, rejestr wydatków do 30 000 euro, rejestr prowadzonych postępowań i rejestr umów a protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w praktyce
 
Ewa Żak
Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi w procedurze poniżej progu unijnego z wyłączeniem przepisów ustawy: przygotowanie postępowania, jego prowadzenie i dokumentowanie

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne